Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunt Jana Šubelového

f 511a

Letha Páně 1586 podle regimentu letha [15]85 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněné[ho] Jan vejš psaný koupil grunt svůj s půl láne[m] roli, s achtelem vinohradu v Dolní hoře, s osetím, s koňmi a jiným hospodářstvím po ne[božtíku] Kašparovi Šubelovi, otci téhož Jana, zůstalý za 274 zl 13 gr
1 víd.
Na kderýž jest podle vyhledání z jiných regimentů a cedulí řezaných závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]90 vyplnil do jiných sirotčích peněz, kderéž ku právu přijaty jsou 61 zl 5 gr 4 den. A tak se dopláceti má 213 zl 7 gr
1 víd, z toho se má na termíny od letha [15]94 peněz termínových doplniti 63 zl 7 gr 4 den.
A mimo to zůstane na Jana, Martina, Jíru, nápadníky ne[božtíka] Šubala, vyplniti a sirot[kům] dvojím, jakž jest teď pořadně položeno:
Item Janovi, hospodáři tohoto gruntu, náleží dílu jeho
30 zl, kterýž sobě na gruntě srazí.
Item Martinovi, synu ne[božtíka] Kašpara Šubela, náleží
30 zl.
Item Jírovi, synu ne[božtíka] Šubelového též náleží 30 zl.
f 511b
Item Janovi a Kateřině, sirot[kům] nebošky Markéty, někdy dceři n[ebožtíka] Kašpara Šubele, kteříž v Zarazicích osiřelý zůstáva[jí] 30 zl.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Benedíka, kteréž v Lipově zůstávají, náleží i Jírovi otci jejich 30 zl.
Ta spravedlnost těm nápadníkům jíti má, když předně se do jiných sirotčích peněz se summa vejš psaná vyplní všem společně po 8 zl.
Rukojmě Gregor Bahulů, Vašek Havranů, Mikuláš Srnů, Daniel Buček, Vaněk Huňka, Mikuláš Žilků, Mikuláš Lučín, Lukáš Škutlů, Jíra Karas R.S.A.N.

Letha [15]95 položil Jan Šubelů za grunth peněz purgkrecht[ních] 8 zl.
Letha [15]96 položil Jan Šubelů za grunth svůj peněz purgkrecht[ních]do termínu 8 zl.
Leta [15]97 položil Jan Šubelů za grunt svůj 8 zl termínu peněz purgkrechtních.
Leta 1598 položil Jan Šubelů za grunt svůj do truhlice s[irotčí] na zaplatcení termínův 8 zl.
f 512a
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Jan Moňků pojmouc sobě za manželku Anku, pozůstalou vdovu po n[ebožtíku] Janovi Šubelovi, podli rozdílu statku grunt napřed psaný s půl lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem, z bránami a jiným k tomu náležitým hospodářstvím, též z vinohradem v Dolní hoře

koupil za summu 280 zl. Z toho sobě srazil dílu manželky své 22 zl 23 gr 4 den, ostatek platiti má od leta [15]99 mimo poražení dílu ženy své po 8 zl na ten spůsob, když se termíny platí, platiti má po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Sanitrník, Jan Jakšů, Jan Útulných, Jan Pikna
SRSN.
Ta summa svrchu psaná náleží těmto:
Item na termíny do peněz sirotčích 23 zl 7 gr 4 den.
Nápadníkům n[ebožtíka] Kašpara Šubele 120 zl.
Sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Šubele posledních peněz 114 zl 12 gr 6 den.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Moňků za statek ut s[upr]a místo závdanku peněz ročních 8 zl. Ty sou dány za termín do peněz míšených s[irotčích].
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Moňků za statek ut s[upr]a peněz ročních 6 zl. Ty jsou dány za termín do peněz sirot[čích] míšených.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Moňků za grunt peněz, kteréž sou dány za termín do peněz s[irotčích] míšených 6 zl.
Více položil Jan Moňků za grunt 2 zl. Ty přijali nápadníci, totiž Mareček z Veselí 1 zl a Jíra Šubela 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Moňků za g[runt] peněz ročních, kteréž sou dány za termín do peněz sirotčích míšených, ostatní 3 zl 7 gr 4 den.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Moňků za g[runt] nápadníky n[ebožtíka] Kašpara Šubele 6 zl. Z toho dáno Martinovi, synu téhož Kašpara Šubele 3 zl a Marečkovi do Veselí po Janovi a Kateřině 3 zl. Ty 3 zl Marečkovi zůstávají při ouřadu, vydali je Marečkovi.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Moňků za g[runt] 8 zl. Z toho dáno Marečkovi do Veselí po Janovi a Kateřině 2 zl a do truhlice sirotčí vloženo 6 zl. Z toho dáno Martinovi Šubelovi do Lipova 2 zl, též Marečkovi dáno 4 zl.
f 512b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka položil Jan Moňků zadržalých peněz za předešlá léta 5 zl. Ty sou vydány Marečkovi do Veselí po Markytě Šubelové. A tak vyzdvihl všeho 15 zl.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala vyhledalo se, že náleží z tohoto gruntu a vinohradu nápadníkům n[ebožtíka] Kašpara Šubele dobírati ještě 101 zl. Na to jest jim odvozuje se na vinohradě Jíry Moňkového v Dolní hoře 80 zl.
Letha 1606 a 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Jíra Moňků za vinohrad dvojích peněz 6 zl. Ty zůstávají při ouřadu a má je Daniel Třískal. Odvedl je Daniel Třískal do truhlice sirotčí.

Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového těch 6 zl svrchu psaných jsou vydány Mikulášovi Marečkovi nápadu po Janovi Šubelových.
Od Jíry Moňkového přijato za vinoh[rad] 4 zl. Zuostávají při ouřadum jsou vydány Mikulášovi Marečkovi nápadu po Janovi Šubelových.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Moňkového za vinohrad 9 zl. Ty přijal Mikuláš Mareček do Veselí. A tak tu nic nemá.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato za vinohrad v Dolní hoře od Jíry Moňkového 1 zl. Ten jest dán na termíny do peněz sirotčích.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato za vinohrad v Dolní hoře od Jíry Moňkového za 2 leta 6 zl.
Ten Jíra Moňků ujal půl lánu roli po n[ebožtíku] Janovi bratru svém a má za něj dopláceti po 4 zl i za vino[hrad]
75 zl. Ty peníze náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Šubele.
Těch 6 zl přijal nápadník Jíra Šubelů.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Moňků položil za roli na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Šubele 3 zl. Ty přijal Jíra Šubelů nápadník.

[Pusté]
f 513a
Letha 1628 po smrti Jíry Moňkova purgmistr a starší prodali ten grunth s půl lánem roli Mikulášovi Švajskému za summu
32 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. R[ukojmě] Jíra Machulů a Jan Tomášů S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky Mikuláš Švajský položil za gr[unt] peněz ročních 2 zl. Ty přijala Kateřina, dcera neb[ožtíka] Šubele.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho týž purgkmistr položil za grunt, ty přijala Kateřina, dcera neboštíka Šubele 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Mikuláš Švajský položil za grunt, ty přijala Kateřina, dcera neboštíka Šubele 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Švajský položil za grunt a ty přijala Kateřina, dcera neboštíka Šubele 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Švajský položil za gr[unt], ty přijala Kateřina, dcera n[ebožtíka] Šubele 1 zl.

Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Mikuláš Švajský zemřel, po smrti jeho pozůstalý syn Martin ten grunt nadepsaný s půl lánem roli prodal jest Janovi Benatskému za summu 32 zl bez závdanku, platiti je má ročně po 2 zl a cokoliv Mikuláš Švajský na tom gruntě vyplatil, to jemu Martin všechno pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kuchyňka, Martin Švajský SRSaNR.
f 513b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt po Mikulášovi Švejským Janovi Čefalovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl a cožkoliv Mikuláš Švejský zaplacené měl, totiž 6 zl, ty jsou jemu puštěné protože jej z gruntu stavěti musil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Vachún a Jan Hroš SRSN.