Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt Jíry Karasového

f 551a

Letha Páně 1583 v pátek před s[vatý]m Vavřincem podle kněh starých sirotčích v listu 142 Jíra vejš psaných koupil grunth ze čtvrtí roli po ne[božtíku] Pavlovi Nevrlým zůstalý za summu 60 zl.
Na to jest leta vejš psaného vyplnil závdanku n[ebožtíka] Pavla Nevrlýho sirotkům 4 zl. A letha [15]84 a [15]85, též [15]86 vyplnil peněz purkrechtních 8 zl. Ty jsou přijali nápadníci n[ebožtíka] Vaška Ševců a zase je na splacení termínu téhož n[ebožtíka] Vaška Ševce odvedli. A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává 48 zl, na to jest do letha [15]93 za sedm leth zadržel 28 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 4 zl.
Rukojmě Jan Karasů, Vávra Drahotouský, Martin Bulatejch, Jan Kopřivů, Vaněk Ocásků, Mikuláš Slovák a Matěj Karasů
R.S.N.
Ta summa vejš psaná, kterúž týž Jíra výš psaný dopláceti zůstává i s těmi zadrželými, náleží níže psaným osobám, a to těmto:
Item nápadníkům ne[božtíka] Vaška Ševce 33 zl. Ty se jim předně vyplniti mají.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Jana Ocáskovýho 10 zl. Ty se jim pokládati mají, když napřed psaní nápadníci svou spravedlnost vyzdvihnou, po 4 zl.
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Pavla Nevrlýho na posledních penězích 5 zl.
f 551b
Letha [15]94 položil Jíra Karasů peněz ročních za grunt
4 zl. Ty odvedeny do truhlice sirotčí na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Ševce. A již má platiti po 3 zl až do vyplnění všeho, což pokládati má.
Letha [15]96 položil Jíra Karasů za grunt 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Karasů za grunt svůj 2 zl.
Leta 1598 položil Jíra Karasů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Karasů za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Karasů za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Karasů za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Karasů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Karasů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Karasů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.

[Pusté]

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Mikuláš Babirád ujal požár pustý pozůstalý po po n[ebožtíku] Jírovi Karasovi ze čtvrtí roli za tu summu, což bylo na něm dopláceti, totiž
23 zl bez závdanku, platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan Pivků, Tomáš Černý
SRSN.
Téhož letha Mikuláš Babirád položil za ten požár nápadníkům Vaška Ševce 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Babirád položil za gr[unt] nápad[níkům] Vaška Ševce 2 zl.

Pusté
f 552a
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Babirád prodal požár tento Jurovi Čejkovi za summu 30 zl, závdanku jemu dal 2 zl a platiti jej má po 1 zl. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Baňařů a Mikuláš Zúbek SRSaN.
Letha 1632 za purg[mistra] Jiříka Machule Jura Čejka položil za gr[unt] Martinovi Žilkovému 1 zl.
Letha 1633 za purgmistra Jíry Čajky týž Jíra Čajka položil za gr[unt] Martinovi Žilkovému 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jíra Čejka položil za grunt Martinovi Žilkovému 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jura Čejka položil za grunt Martinovi Žilkovému a ty jsou obráceny na chrám Páně velicskej 1 zl.
A cožkoliv na tom gruntě náleží ještě dopláceti Martinovi Žilkovému, ty jest dobrovolně a z lásky upřímné na chrám Páně velicský daroval.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule Jíra Čejka položil za gr[unt] svůj na kostel velický 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Blanařového Jíra Čejka položil na kostel velicský a purgk[mistr] ut s[upr]a přijal
1 zl.