Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunt Jana Karasového

f 561a

Ten Jíra vejš psaný má grunth ze čtvrtí roli podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 185 zaplacený.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka prodán grunt ze čtvrtí roli pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Karasovi Martinovi Havranovýmu za summu 50 zl, závdanku položiti má o posudcích letha 1603 5 zl a platiti od téhož letha po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Miklů a Jan Jakšů S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položila Manda, vdova po n[ebožtíku] Martinovi Havranovém, za grunt závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Karasového 5 zl.
Na ten kup svrchu psaný po smrti n[ebožtíka] Martina Havranového, manžela svého, vstoupila Manda žena jeho a srazila sobě na díl svůj 5 zl, ostatek zůstává dopláceti na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Karasového 45 zl, placením ut s[upr]a. Rukojmě (neuvedeno).
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položila Manda, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Karasovým, za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Karasového 2 zl.

Pusté

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře prodán tento požár od téhož purgkmistra a starších ze čtvrtí roli Tomášovi Peškovému za summu 15 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1620 po
1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tuřanský a Jíra Moňků SRSAN.
Těch 15 zl náleží Mandě a Kateřině, každé po 7 zl 15 gr.
Manda prodala díl svůj Tomášovi Peškovému, totiž těch 7 zl 15 gr, za hotový 1 zl. A tak ta Manda tu již nic více nemá a Tomáš Pešků dopláceti zůstává 7 zl 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Tomáš Pešků položil za grunt Kateřině 1 zl.
f 561b
Letha Páně 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Thomáš Pešků prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Šebtalovi za summu 11 zl bez zavdání, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Pivků S.R.S.

Letha Páně 1631 za purgmistra Jiříka Machule Jan Berda majíc nápad na gruntě ut s[upr]a prodal jej i ze čtvrtí roli Ondrovi Zedníkovi za s[umm]u 8 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zvedinosů a Vácslav Srnů S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Ondra Zedník položil za grunt za všechny leta vyšlá v tomž lethu ut s[upr]a Janovi Karasovi 2 zl.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Běta n[ebožtíka] Ondry Zedníka položila ročních peněz, kteréž přijala Kateřina Karaska 1 zl.

Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky zůstalá vdova Běta po neboštíkovi Ondřejovi Zedníkovi prodala ten svrchu psaný grunt Pavlovi Peškovému za summu 20 zl, placení komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gr[untu], povinnosti panské a obecní Daniel Šťuka a Jan Bílej S.R.S.N.
Pavel Pešků téhož leta ut s[upr]a položil 15 gr, ty přijala Kateřina Karaska.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Pavel Peška za gr[unt] svůj, ty přijala Kateřina Karaska 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Peška položil a ten přijala Kateřina Karaska 1 zl.
f 562a
Letha Páně 1646 za purgkmistra Jana Molera Pavel Pešek zemřel a grunt ze čtvrtí roli po sobě zanechal, takový jest prodal purgkmistr a ouřad Václavovi Klokočovskému za summu, tak jak první zápis ukazuje, totiž za 20 zl bez závdanku, placení po vyjití třech leth po 1 zlm. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za dílo a placení i povinnosti panské i obecní Mikuláš Blanař a Jan Kovář SRSN.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Václav Klokočovský položil za rok 1647 a [16]48 2 zl. Z tych přijal Jan Hroš 1 zl a Kateřina Karaska 1 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze štvrtí roli po Vácslavovi Klokočovským Martinovi Drahotouskému za summu 20 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Moler a Jan Válek SRSN.