Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Mikuláše Kovářového

f 581a

Letha Páně 1586 Mikuláš vejš psaný koupil podsedek ze štvrtí roli, z vinohradem v Dolní hoře, z náčením kovářským i jiným k témuž gruntu příslušenstvím podle zápisu v regimentu letha [15]85 za purgkmistra Mikuláše Gregorového učiněným, za summu 250 zl.
Místo závdanku sobě díl svůj 50 zl srazil a peněz purkrechtních vyplnil 150 zl do letha [15]93. A ještě dopláceti zůstává sirot[kům] n[ebožtíka] Mathouše Láníkových 50 zl, ty jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po
4 zl.
Rukojmě Jan Čejka, Jan Myjavskej, Jíra Šefčíků, Jan Karasů, Vašek Havranů, Mikuláš Čejků, Tomáš Škutlů, Matěj Karasů a Gregor Bahulů R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Kovářů za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Mikoláč Kovář za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Kovář za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Kovář za grunt svůj peněz 4 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Kovář za grunt svůj peněz purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Matou[še] Láníka 4 zl.
f 581b
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Mikuláš Kovář za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Láníka 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Láníka 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka
3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka
4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Kovář za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka
2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Kovář za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Láníka 2 zl. Vydány Danielovi Uhlířovi do Strážnice.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] ostatních trojích peněz
6 zl. Ty přijal Jíra Sklenovský, náměstek Daniele Uhlířového do Strážnice. A tak tu nápad[níci] již nic nemají.
A tak týž Mikuláš Kovář má grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového prodán jest grunt tento požár Jurovi, synu Mikuláše Kováře, za summu 50 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Thomášů a Mikuláš Babirád SRSN.
Z toho gruntu má se nejprve zaplatiti do statku n[ebožtíka] Macka Kováře za náčení kovářské, totiž 16 zl.
f 582a
Letha Páně 1625 za purgkmistra Jana Baňaře nápadníci po n[ebožtíku] Mikulášovi Čajkovi prodali grunt požár Mikulášovi Babirádovi za summu 34 zl bez závdanku, platiti jej má po
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Zvedinos a Vašek Nemravů S.R.S.a N.

Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky Mikuláš Babirád prodal ten grunth se čtvrtí roli Janovi Kovářovi za summu
41 zl, závdanku dal jemu 7 zl, ostatek summy platiti má po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Plšek a Ozvald Šalpický S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Kovář položil za grunt Martinovi Osobovi 1 zl.
Letha 1636 a leta 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky za ty dvě leta položil za grunt Jan Kovář, ty přijala Kateřina nebo[žtíka] Matěje Kováře 2 zl. Martin Osoba z těch 2 zl přijal 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky položil Jan Kovář a ten přijal Martin Osoba za náčení 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Kovář a ty přijal Martin Osoba 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Kovář položil a ten přijal Martin Osoba 1 zl.
f 582b
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Jan Kovář položil a přijal Martin Osoba 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jan Kovář položil a ten přijal Martin Osoba 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jan Kovář položil a ten přijal Martin Osoba 15 gr.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky Jan Kovář zemrouc manželku svou zanechajíc, vdovu Vávra Čtvereček pojal ji sobě za manželku a týž grunt se jemu připisuje za summu 41 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Válek a Vácslav Vizovský SRSN.