Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Jakuba Fulnecký[ho]

f 51a

Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 137 Jakub vejš psaný koupil jest podsedek z jednou čtvrtí roli od Martina Hurta za 47 zl.
Na kteroužto summu jest témuž Martinovi závdanku položil
3 zl a ostatek 44 zl dopláceti zůstává osobám níže psaným, a to takto:
Item Vaňkovi Zabuškovi 15 zl. Ty se jemu pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 2 zl.
Týž Martinovi Hurtovi náleží 7 zl. Ty jemu po vybrání těch 15 zl výš psaných jíti mají, též po 2 zl.
Item sirotkům nebožt[íka] Matěje Mitáčkového náleží na té štvrti roli 22 zl. Ta spravedlnost jim jíti má pořadně od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Rukojmě za zaplacení gruntu vejš psaného Matěj Fulnecký a Martin Dotků R.S.A.N a za doplacení štvrti roli Martin Bánovský a Matěj Fulnecký R.S.A.N.
Letha Páně 1594 položil Jakub Fulnecký za grunth 3 zl. Z toho zanecháno v truhlici nápadníkům Zabuškovým 2 zl a na sirotky Mitáčkovy 1 zl. Ance Zabuškové vydán 1 zl a Mackovi Zabuškovi též 1 zl.
Letha [15]95 položil Jakub Fulnecký za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 zl. Z toho dáno Vaňkovi Zabuškovi 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka do truhlice 1 zl. Ty 2 zl na místě Vaňka Zabuška sou vzaty na dluh jeho.
f 51b
Téhož letha [15]95 koupil Fulnecký od Martina Hurta peněz jemu náležitejch 7 zl.

Letha [15]96 ten grunth ze čtvrtí roli prodán od Fulneckýho Janovi Ševčíkovi za 31 zl, závdanku témuž Fulneckýmu položil
2 zl a platiti jej má pořadně po 3 zl, až se nápadníkům n[ebožtíka] Zabuše spravedlnost jejich vyplní a potom nebude povinen platiti toliko po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikuláš Žilků, Václav Kočičků
S.R.S.N.
Téhož letha položil roční peníze 3 zl. Z toho dáno Zabušovi 2 zl a na s[irotky] do truhlice dáno 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Ševčík za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno nápadníkům Zabušovým 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčky 1 zl.

Leta 1598 Jan Ševčík prodal grunt ze čtvrtí roli Klimkovi Bednářovi za summu 33 zl, závdanku jemu dal při odevzdávce
1 zl 15 gr, ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 zl. A když se nápadníkům Zabuškovým jejich summa vyplní, bude povinen platiti po 2 zl. Odevzdán za volný a svobo[dný]. Rukojmě Jíra Bánovský, Vaněk Petrů, Pavel Bošácký S.R.S.

Leta [15]98 položil Klimek Bednář za grunt svůj nápadníkům Zabuškovým 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Mitáčky též položil 1 zl.
Vyhledalo se, že jakož položeno nahoře, že náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 17 zl, ty náležejí Jírovi Holinkovi, neb on tu summu odvedl těm sirotkom na gruntě Jana Kuchynky.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Klimek Bednář za grunt svůj 3 zl. Z toho vzal Jíra Holinků 1 zl a nápad[níkům] Vaňka Zabuška za dluh jejich do peněz míšených sirotčích dáno 2 zl.
f 52a
Jakož náleželo Jírovi Holinkovi na tomto gruntě 16 zl, takové peníze prodal Klimkovi Bednáři za hotové peníze 3 zl
7 ½ gr. A tak ten Jíra Holinka na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Klimek Bednář za grunt 2 zl. Ty jsou dány za dluh Vaňka Zabuška do peněz míšených sirotčích.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Klimek Bednář za gr[unt] 1 zl 15 gr. Z toho dáno nápadníkům Zabuškovým ostatní 1 zl a Jan Ševčík přijal 15 zl. Zůstává se jemu ještě 7 zl předních peněz.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Klimek Bednář za grunt Janovi Ševčíkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Klimek Bednář za g[runt] Janovi Ševčíkovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Klimek Bednář za g[runt] Janovi Ševčíkovi 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Klimek Bednář za g[runt] Janovi Ševčíkovi 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Klimek Bednář za grunt Janovi Ševčíkovi posledních 1 zl.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Pusté