Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

60 Grunt Lukáše Nedoťalové[ho]

f 591a

Ten Lukáš vejš psaný má grunth svůj ze štvrtí roli od mnoha leth již zaplacený.

Leta [15]97 ten grunt nahoře psaný jest prodán Řehořovi Jakšovi ze dvěma kusy roli za summu 20 zl, závdanku položil hned při odevzdávce Řehoř Jakšových manželce n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala 1 zl. Téhož leta mimo ten závdanek položil roční peníze 1 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě z[a] p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Myjavský, Martin Rosů S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Řehoř Jakšů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala 1 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Řehoř Jakšů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Řehoř Jakšů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Řehoř Jakšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Řehoř Jakšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl.
Jakož náleželo Kateřině, starší dceři n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala, na tomto gruntě dílu jejího i po Jakubovi bratru jejím zemřelém 5 zl 22 ½ gr, takové peníze Řehoř Jakšů od ní skoupil za hotových 1 zl 7 ½ gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Řehoř Jakšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Řehoř Jakšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl. A skoupil od Kateřiny, manželky n[ebožtíka] Lukáše Nedoťalového 5 zl 7 ½ gr za hotových 1 zl 10 gr.
A tak ten grunth má zouplna zaplacený.

Pusté
f 591b
Letha Páně 1632 za purgkmistra Jíry Čajky prodán jest ten podsedek se dvěma kusy roli Jírovi Hlávkovi za 13 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Váícslav Pivků a Mikuláš Babirád S.R.S.a N.
Kráva jest jemu prodána bez gruntu za 5 zl.

Na tomto náleží totiž s tej krávy s[irotkům] n[ebožtíka] Šebesty Vojtkového Jiříkovi Hlávkovi 1 zl 20 gr, Janovi 1 zl 20 gr, Zuzaně 1 zl 20 gr.
Placení Jiřík Hlávka po sražení svém týmž s[irotkům] až k letům přijdou, o to se s nimi porovnati může.

A poněvadž ten svrchu psaný grunt holé místo po neboštíkovi Říhovi Mrákotínském zůstalo a na tom gruntě týž neboštík zaplaceného jměl 10 zl, zůstávajíce po něm dva sirotci, ta jim spravedlnost vlastně přináleží podle správy: Bětě 5 zl, Vaškovi 5 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čajky Jiřík Hlávka položil za grunt sirotkům neboštíka Řehoře Mrákotínského 15 gr. Ten přijala Běta.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jiřík Hlávka s[irotkům] n[ebožtíka] Říhy Mrákotínského, totiž Bětě a Vaškovi 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jiřík Hlávka [položil] a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Říhy Mrákotínského
1 zl.
f 592a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jiřík Hlávka položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Říhy Mrákotínskýho
1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jiřík Hlávka položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Říhy Mrákotínského
1 zl.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Jíra Hlávků maje sobě podsedek zaplacenej zase jej prodal Pavlovi Větrovému ze dvěma kusy roli za summu 18 zl, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Hlávků a Pavel Pejtl RSN.

Leta Páně 1664 za purgkmistra Jiříka Hudce jsouc tento podsedek do gruntu spálený a Pavel Větrův od Tatarův v roku 1663 zajatý, prodal jest purgkmistr nadepsaný s ouřadem tehdejším tento podsedek Mikulášovi Světlíkovi za summu devět zl mor[avských], k placení ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní a placení Jan Hroš a Jan Sládků.

(na přiloženém lístku)
Poněvadž ten podsedek, který v počtu 60tým a na listu 591 v zápisu stojí a jak před Hlávkú, tak i Hlávka, též i po Hlávkovi Pavel Větrů jej za podsedek zapsaný měli, teť se muselo státi z vůlí vrchnosti, protož nyní Mikuláš Světlík jsouc na tom místě vystavený chce také sobě tak za podsedek dáti vepsati, poněvadž se to předešle stalo, může se i nyní při tom zanechati. V měst[ečku] Velikej dne 6. Septembris 1670.

Ačkoliv dosti rozepře o tento podsedek bylo, avšak jak s počátku, tak i nyní touto cedulkou od ouřadu velického odeslanou se jináče nenachází, než za toliko podsedek jest a zůstává. Tato pak cedulka jest rukou Jana Čefasa, písaře jejich radního, psaná a tuto pro důvěrnost přiložená.