Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Grunt Matěje Šiše

span class="f">f 671a

Letha 1586 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 68 koupil jest tenž Matěj grunth se čtvrtí roli od Jana Pikny kováře za summu 70 zl.
Na tu summu jest vyplnil do letha [15]88 15 zl a ostatek
55 zl máleží Zuzanně, s[irotku] n[ebožtíka] Pavla Kováře, i po sestrách jejích zemřelých, kteréž se jí od letha [15]89 po
4 zl pokládati měly. Na to jest tej Zuzaně do letha [15]93 zadržel 18 zl.
I poněvadž jest z dopuštění Božího letha [15]93 povodní na svém gruntě nemalú než velkú škodu vzal, Jeho Mi[l]ost Pán na místě toho sirotka jakoužkoli milost a ty zadrželé peníze jemu učiniti chtíti ráčí, to při vůli Jeho Mi[l]osti zůstaň.
A od letha [15]94 při Vánocích pořadně tomu sirotku pokládati má na právo 4 zl.
Rukojmě Mikuláš Škrobených, Vaněk Filipů, Jíra Ševčíků a Jan Zoubek R.S.N.

Jest pustý

Letha [15]94 při posudku Matěj Šiša učinil smlouvu s Ondrou, nanželem Zuzanny svrchu psané, poněvadž jemu po ní ta všecka spravedlnost připadla, aby za ten grunth od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl jemu platil. A již jej z svrchu psaného placení po 4 zl propouští, toliko aby tím lépeji ten grunth opravovati mohl.
f 671b
Ten grunth jest nápadník napřed psaný, poněvadž na něm jemu ta spravedlnost všecka náležela, k sobě přijal a jej Janovi Piknovi za hotových 5 zl prodal. A tak týž Pikna grunth svůj zaplacený má.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Jan Pikna prodal podsedek se čtvrtí roli i z osetím ozimým i skopným Mikulášovi Sučanskému za hotových 10 zl. Odevzdán jemu za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti panské Jíra Barvínek, Lukáš Šturma, Jíra Válků S.R.S.N.
A tak grunth svůj zouplna zaplacený má.

Pusté místo

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Janovi Vachounovému za
3 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Srubjan a Jan Vojtek S.R.S.N.