Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Grunt Jíry Močihuby

f 681a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 145 Jíra vejš psaný koupil grunth ze štvrtí roli pustý za 8 zl.
Závdanku dáti má o Vánocích příštích téhož letha [15]92
2 zl a ostatek od letha [15]93 při Vánocích doplatiti má po
1 zl. Na ten závdanek položil Jírovi Mokrých 1 zl a ostatních 7 zl náleží náíleží sirot[kům] n[ebožtíka] Jíry Mokrých. Na to jest jim zadržel závdanku letha [15]92 1 zl a letha [15]93 také 1 zl.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu i obci, též i za placení téhož gruntu Mikuláš Švihutů, Jan Bártů a Jan Hlávků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Močihuba za grunth svůj peněz purgkrechtních 1 zl.
[Letha] [15]95 Jíra Močihuba položil za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 Jíra Močihuba položil za grunth peněz purgkrechtních 1 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Močihuba za grunt svůj peněz 1 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Močihuba za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrých 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Močihuba za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrých 1 zl.
f 681b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Močihuba na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrých ostat[ní] 1 zl.
A tak grunt svůj má docela zaplacený.

[Pusté]

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a starší prodali ten grunt se čtvrtí roli pustý požár Mikulášovi Švihutovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a opravu i placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jura Tomášů a Macek Škromachů SRS .
Letha 1618 za purkmistra Pavla Vítového Mikuláš Švihout položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Močihuby
1 zl.
Pusté

(na přiloženém listu:)

Letha Páně 1634 dne 22. Julii za purgkmistra Mikoláše Švajskýho v městečku Velikej a přítomnosti dobrých poctivých lidí, Jiříka Machuly, v ty časy rychtáře velického, a sousedův Pavla Dermíška a Gottfrída Grause, item přespolních osob Jana Nálepy, Jakuba Ševce, sousedův [z] Vrbovce, stala se smlouva svobodná a dobrovolná mezi Mikolášem Blanařovým, synem zůstalým po ne[božtíku] Pavlovi Blanařovi, obyvateli městečka Velikej, strany jedné a mezi Martinem, bratrem jeho vlastním, a Janem Vachounovým švagkrem jejich strany druhé, a to takové, že grunt ujmouc pustý Mikoláš Blanařů po neboštíkovi Pavlovi Blanařovi jakošto otci svém, i jsouce k témuž gruntu taky nápadníci Martin bratr jeho spolu s Janem Vachounovým však se v tom dobrovolně beze všeho přinucení prohlásili, že nadepsanému Mikulovi Blanařovému, což by jim kolvěk na témž gruntě nápadu podle spravedlnosti jejich přijíti jmělo, že mu to všeckno rukou dání pasírujíc od sebe i potomkův svých na časy věčné a budoucí upouštějíc darují.
Stalo se toto přátelské jednání v městečku Velikej v příbytku Jana Rabáčka, letha a dne ut supra.

Eliáš Rystovanej,
písař městečka Velikej