Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Grunt Jana Porubské[ho]

f 781a

Letha Páně 1581 při času s[vatéh]o Jana podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 236 Jan výš psaný koupil grunth svůj od Jana Hanáčka, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 110 zl.
Na kderýžto grunth týž n[ebožtík] Jan závdanku a peněz purkrechtních až do letha [15]92 i s tím, což od Petra Thomášového skoupil, vyplnil 91 zl a ještě od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává 19 zl, ty se mají pokládati po
5 zl.
Z těch 19 zl výš psaných Janovi Hanáčkovi předních peněz náleží 7 zl a sirot[kům] n[ebožtíka] Vávry Rozgoně 12 zl. Ty jim jíti mají, když Hanáček svou spravedlnost vyzdvihne, též po 5 zl.
Rukojmě Jan Oprlil, Matouš Láníků, Pavel Pivko a Jan Pikna
RSAN.
Na témž gruntě zůstává Apolena, manželka napřed psaného Jana z dětmi svejmi, totiž z Michalem, Mikulášem, Jírou, na němž se spolu živí.
A mimo ty, kteříž na gruntě zůstávají, jest jich trý, Macek, Jakub, ti jsou ženatí a Anka, sestra jejich vdaná.
f 781b
Letha [15]94 položil Jan Porubský za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 zl. Ty jsou vydány Janovi Hanáčkovi na díl jeho.
Letha [15]95 položil Jan Porubský za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 zl. Z toho dáno Janovi Hanáčkovi ostatních 2 zl a na s[irotky] neb[ožtíka] Vávry Rozgoně dáno do truhly
3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Porubský za grunt svůj peněz purgkrechtních 5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Porubský ostatních peněz za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Rozgoně 4 zl.
A tak má grunt svůj zaplatcený.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodán grunt z půl lánem roli pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Porubským Jírovi a Michalovi synům jeho za summu 90 zl. Z toho sobě místo závdanku porazili každý na díl svůj po 12 zl 25 gr 2 den a tak zůstávají dopláceti jmenovitě těmto:
Matějovi 12 zl 25 gr 2 den.
Mikulášovi 12 zl 25 gr 2 den.
Apoleně mateři 12 zl 25 gr 2 den.
Kuně, ženě n[ebožtíka] Jakuba 12 zl 25 gr 2 den.
Anně 12 zl 25 gr 2 den.
Platiti jim mají od letha 1601 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Picků, Jan Kšticů, Jan Babirád, Mikuláš Porubský S.R.S.A N.

f 782a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Matěj Černý pouští Jírovi a Michalovi švagrům svým dílu Anny ženy své, což jemu na tom gruntě náleželo, totiž 12 zl 25 gr 2 den. A tak on ani žena jeho na tom gruntě nic nemají.
Apolona, matka těch sirotků zemřela a díl její spadl na syny a dceři její, přijde na každého po 2 zl 4 gr 2 den.
Jírovi jakož náleží dílu jeho 12 zl 25 gr 2 den, ty jest pustil Michalovi bratru svému. A tak již Michal sám ten grunt držeti a za něj bratřím svým dopláceti má, pod týmž rukojemstvím napřed psaným.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Michal Porubský za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Matějovi 30 gr a Kuně na Lhotky 30 gr.
A tak nebude již povinen platiti nežli po 2 zl od letha 1603.
Odběhl toho gruntu Michal Porubský.

Pusté