Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 Grunt Jíry Hložkového

f 1071a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 158 Jíra vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Janovi Hložkovi otci jeho zůstalý za 90 zl.
Téhož letha [15]93 místo závdanku díl svůj sobě, což na něho po otci přišlo, srazil 20 zl. A mimo ten poražený díl odpustila jemu Anka Barvínková 8 zl a 2 zl hotových položil tejž Barvínkovej. A tak ještě dopláceti zůstává 60 zl, ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl. Ta summa náleží všecka Ance Barvínkový a Jírovi synu jejímu.
Rukojmě Jíra Barvínků, Jan Myjavský, Martin Rosů a Mikuláš Rosů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jíra Hložkových za grunth svůj peněz purgkrechtní[ch] Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Hložků za grunth Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Hlošků za grunth Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Hložků za grunt svůj Jírovi Barvenicskýmu(!) 3 zl.

Leta [15]98 purgkmistr a starší velicští prodali grunt ze čtvrtí roli a z vinohradem v Dolní hoře, z dobytkem i se vším hospodářstvím Jírovi Mikle Havranových za 120 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu po Lidě manželce své 18 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 zl summy 102 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Mach Miklů, Jan Miklů, Vašek Havranů, Jurčík Válků S.R.S.N.
f 1071b
Ta summa náleží osobám těmto:
Jírovi Barvínkovému 38 zl, placením po 3 zl.
Třem sirotkům n[ebožtíka] Jiříka Hložka podli poručenství Anky Barvínkové 6 zl.
Dětem Jana Karasovým podli téhož poruč[enství] 4 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hložka na posledních penězích 54 zl, ty jim jíti mají od letha 1600 po 1 zl, když svrchu psaní nápadníci svou summu vyzdvihnou, půjdou jim po 4 zl.
Letha [15]98 položil Jíra Mikle Havranového za grunt 3 zl. Ty přijal Jíra Barvínků.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra Mikle Havranových za grunt Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Mikle Havranových za grunt Jírovi Barvínkovi 3 zl.
A jakož tomu Jírovi Mikle Havranových přišlo dílu po manželce jeho z vinohradu Jana Smilového v Ležhoře mimo předešlé vybrání 4 zl 7 ½ gr, ty sobě tenž Jíra na tomto gruntě svém porazil.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra Havranových za grunt Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Havranových za g[runt] Jírovi Barvínkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Havranových za grunt Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Havranových za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Jírovi Barvínkovi
3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hložka 1 zl.

Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískalového Janovi Babirádovi po manželce jeho, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Hložka, na těch 54 zl, což se jim dopláceti mělo, odvedeno na vinohradě v Dolní hoře, aby sobě sám vyzdvihoval 50 zl. Zuostává se jemu ještě 4 zl.
f 1072a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Tomášů na místě Jíry Havranova na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Tomášů na místě Jíry Havranova na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 1 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hložka dáno 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Tomášů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hložka 1 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Jan Tomášů za grunth dvojích peněz 6 zl. Z toho jest dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hložka 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Tomášů položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 2 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo dětem Jana Karasového poručených peněz 4 zl, ty jsou Janovi Tomášovému prodali za
1 zl 18 gr. A tak tu již nic více mají.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Tomášů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za 2 letha 5 zl. Z toho dáno [nedopsáno].
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Tomášů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1638 za purgkmistra Jíra Čajky týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Mikolášovi Kovářovi za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jan Zrna a Martin Kazička SRSN.

Letha Páně 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového od odjití Mikuláša Kováře tenž purgkmistr z ouřadem prodali ten gr[unt] zase Janovi Potockému za summu 8 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Jakub Světlík a Martin Kazička
SRSaN.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera po zemřetí Jana Potockého tenž purgkmistr prodali z ouřadem ten grunt zase Pavlovi Šebestovi za summu 8 zl, placení po 1 zl. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Jíra Stromenský a Pavel Moler SRSAN.
f 1072b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt po Pavlovi Šebestovi Pavlovi Supovi za 8 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jakub Rychlík a Bártek Dux SRSN.