Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 Grunt Mikuláše Žilkové[ho]

f 911a

Ten Mikuláš výš psaný má grunth podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 67 po n[ebožtíku] Václavovi Žilkovi otci jeho zůstalý z půl lánem roli, se vším domácím hospodářstvím, při tom štvrt vinohradu od Dřínový[ho], za summu 220 zl koupený.
Na kderýž jest podle téhož zápisu do letha [15]79 vyplnil 130 zl a ještě dopláceti zůstává Mandaleně sestře své to, což na díl její i po mateři a Jírovi bratru jejím připadlo 90 zl. Ty jsou již dávno vyšlé a za tímž Mikulášem zadržalé zůstávají.
Rukojmě Jan Baďurů, Vaněk Strava, Matouš Kulíšek, Matěj Černý, Mikuláš Maleček, Mikuláš Držtka, Matěj Barvínek, Matěj Drábek a Martin Havran R.S.A.N.

Jakož jest na tomto svrchu psaném gruntě náleželo Mandaleně vejš psané spravedlnosti 90 zl, táž Mandalena předstoupila před urozeného pana Jana Šponara z Blimsdorfu, ouředníka na Strážnici, v přítomnosti ouřadu velického, a tu jest oznámila, že Mikulášovi bratru svému tu všecku spravedlnost z lásky darovala a dobrovolně (za tu ochranu, kterouž od něho má a ještě ji do smrti chce neopouštěti) pustila a v registřích těchto na zaplacení gruntu jeho vypsati dala. A již se na to nikdá více slibuje nenatahovati, ani žádný jiný. A tak Mikuláš má grunt svůj zúplna na časy budoucí zaplacenej.
f 911b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Anna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Žilkovi, i spolu s syny svými prodala místo pusté s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenst[vím] Jírovi Barvínkovýmu za summu 50 zl. Závdanku dal 4 zl, z toho dáno na vyplacení roli zastavené 2 zl a nápadníci svrchu psaní přijali 2 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Tomášů, Jan Měsíček, Martin Žádalů, Jíra Ochlasta S.R.S.A N.
Z té summy náleží osobám těmto:
Anně Žilkový 7 zl 20 gr, Kateřině Měsíčkové 7 zl 20 gr, Jírovi 7 zl 20 gr, Zuzanně 7 zl 20 gr, Martinovi 7 zl 20 gr, Mandaleně tetce jejich, kterouž k dílu připouštějí 7 zl 20 gr, přicházeti má každému po 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Barvínků za g[runt] 1 zl 15 gr. Z toho dáno Anně Žilkový 9 gr, Jírovi 9 gr, Zuzaně 9 gr, Martinovi 9 gr, Mandě tetě jejich
9 gr.
Jakož náleželo na tomto g[runtě] Kateřině Měsíčkové ženě
7 zl 20 gr, ty jest Jan Měsíček muž její prodal Jírovi Barvínkovi za 2 zl.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Barvínků 3 zl. Z toho dáno Anně Žilkový 18 gr, Jírovi 18 gr, Zuzaně 18 gr, Martinovi 18 gr a Mandě 18 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra Barvínků za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Anně Žilkový 18 gr, Jírovi 18 gr, Zuzaně 18 gr, Martinovi 18 gr a Mandě 18 gr.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Pavlovi Navrčíkovi za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest odevzdán za volný. Rukojmě Mikuláš Srnů a Mikuláš Babirád S.R.S.N.
f 912a
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt ze čtvrtí roli Martin Hrabal po Pavlovi Navrčíkovi za summu
20 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Jakub Pitner a Martin Bechyňa S.R.S.a N.R.
S takových 20 zlm má se do důchodův J.H.M. platiti 10 zlm a druhý 10 zlm komu náležeti bude dáti.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil druhou čtvrt roli po Pavlovi Navrčíkovi Jan Kučera za summu 20 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Jíra Krunos a Václav Šavara S.R.S.a N.R.
S těch 20 zlm má se do důchodův J.H.M. platiti 10 zlm a druhý 10 zlm komu náležeti bude.