Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 Grunt Vaňka Ševčíkového

f 921a

Letha Páně 1585 Vaněk vejš psaný koupil grunth od Daniele Třískala podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 49 z půl lánem roli, troje hony osetím, dvěma krávami, ovci štverými za 194 zl.
Závdanku témuž Danielovi Třískalovému položil 30 zl a od letha [15]86 výš psaného vyplnil peněz purkrechtních až do letha [15]92 65 zl, učiní obojího, což na tom gruntě závdanku a peněz purkrechtních vyplnil, 95 zl a ještě od letha [15]93 dopláceti zůstává 99 zl. Na to jest zadržal sirot[kům] ne[božtíka] Jana Sládka 10 zl a ostatek 89 zl dopláceti zůstává osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] Jana Sládka 49 zl. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích po 10 zl pokládati mají.
Item Danielovi Třískalovi tolikéž náleží 40 zl. Ty se jemu pokládati mají, když se nejprve sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Sládka summa jejich vyplní, též po 10 zl.
Rukojmě za placení gruntu a povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu a obci Jan Ševčík, Matěj Kozub, Jíra Ševčíků, Mikuláš Švihut, Martin Ševčíků, Mikuláš Gala a Matěj Hudců RSN.
f 921b
Letha [15]94 položil Vaněk Ševčíků peněz ročních za grunt 10 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
A na peníze zadrželé položil též 2 zl.
Letha [15]95 položil Vaněk Ševčíků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Vaněk Ševčíků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta [15]97 Vaněk Ševčíků položil za grunt svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta 1598 položil Vaněk Ševčíků za grunt svůj 10 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sládka ostatních 7 zl a na nápadníky Třískalovy též dáno 3 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Vaněk Ševčíků za grunt svůj Danielovi Třískalovi 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Vaněk Ševčíků za drunt Danielovi Třískalovi 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vaněk Ševčíků za grunt Danielovi Třískalovi 10 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vaněk Ševčíků za g[runt] Danielovi Třískalovi ostatní 7 zl.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky nápadníci po n[ebožtíku] Václavovi Ševčíkovi prodali grunt z půl lánem roli, ze 3 konimi a čtvrtú hřebicí, z osetím, z vozem, pluhem, bránú, pilú, kosú a jiným hospodářstvím, k tomu vším příslušenstvím Mikulášovi Šeptalovému za summu 100 zl. A místo závdanku splatil dluhův 14 zl 19 gr a dílu po manželce své totiž Anně sobě 33 zl 18 gr 2 den porazil. A tak ještě zůstává nápadníkům dopláceti summy 51 zl 22 gr 5 den, placením od letha 1615 po 4 zl, až se dluhy vyplatí, potom po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu a jiné povinnosti Jan Baňař, Mikuláš Hašašů, Michal Pivko a Pavel Pivko slíbili rukou SN.
f 922a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šeptal položil za grunt na nápadníky Václava Ševčíka 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šeptal položil za grunt na nápadníky Václava Ševčíka za 2 leta 2 zl.

Pusté

Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a starší prodali ten grunth s půl lánem roli Jírovi Hrošovi bez závdanku za summu 40 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Ondřej Zedník a Mikuláš Holbář S.R.S.a N.

Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejkového Jíra Hroš zkoupil peníze na tom gruntě 20 zl od Mandaleny ne[božtíka] Vaňka Ševčíkového za 3 zl. A tak ta Mandalena nic více se natahovati nemá.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití Jíra Hroša jest prodán ten gr[unt] z půl lánem roli Janovi Molerovi za summu 40 zl, placení po vyjití třech leth po 2 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Jan Vachoun a Jan Kovář SRSaN.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Hroše Jan Moler majíce půl lánu roli sobě připsanú od téhož roli pouští jednu čtvrt za 20 zl Matějovi Baňařovi zeti svému bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Čefa a Jan Čejka
SRSN.