Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 Sirotci n[ebožtíka] Jíry Moňkového

f 235a

Jest jich trý: Jan, Matouš, Šimek.
Jan ten jest v Javorníku ženatý, Matouš ten jest od Jeho Mi[l]osti Pána zradil, Šimek včely vyloupal a z vězení jsa vypuštěn své vůle užívá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 103 na Závodí Mikuláše Folkového 34 R. Ty se jim pokládati mají po 2 R při Vánocích [od] letha [15]94.
Též na vinohradě v Ležhoře, který drží Martin Pivků 29 R. Ty pokládati má od letha [15]94 po 2 R.
Summa toho 63 R.
Na to jest do letha [15]93 položeno toto:
Z gruntu téhož Mikuláše Folkového 9 R.
Z vinohradu z napřed psaného 4 R.
Pars 13 R.
Vydáno z toho:
Item za dluhy ne[božtíka] otce těch sirot[ků] i s těmi na zbor a kostel poručenými 6 R.
A tak mimo zaplacení těch dluhův zůstává na ty tři sirotky všeho 57 R.
Dělíce tu summu na ty tři díly, příde na jeden každej díl po 19 R.
f 235b
Vydáno z tej hotovej summy:
Item Šimkovi dáno 3 R.
Item Janovi dáno 3 R.
A mimo to prodal dílu svého na vinohradě 12 R.
A více když se měl ženiti, nejsouce jejich spravedlnosti při právě, půjčeno jemu z jiných peněz sirotčích 3 R. Ty se zase mají z dílu jeho do peněz sirotčích navrátiti, kteréžto
3 R jsou do dlužnýho rejstříku mezi jiné dluhy poznamenány.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Folkového za grunth peněz ročních 2 R.
Ty jsou vydány Janovi napřed psanému na díl jeho.
Z vinohradu nic položeno není, neb ourody na tom vinohradě žádné nebylo.
Mathoušovi a Šimkovi, napřed psaným sirotkům, náleželo spravedlnosti 38 R. I poněvadž sirotky své vůle užívali a k restrům se nestavěli, ta spravedlnost jejich na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirotkům nebožšt[íka] Martina Ševce na spravedlnost vyšlou.
Letha [15]95 položil Mikuláš Folků za grunth při Vánocích
1 R.
A ten jest odveden s[irotkům] Martina Ševce na spravedlnost vyšlou.

f 236a
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Folka za grunth peněz 1 R.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Folka za grunth 1 R.
Ty 2 R odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševce.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Folka za grunt 1 R.
Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševce podli odvodu.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Mikuláše Folka za grunt 1 R.
Ten jest vydán do statku n[ebožtíka] Martina Ševce podli odvodu po sirotku zběhlým.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Kousala za grunt 15 gr.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Od Martina Pivky za vinohrad přijato 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Martina Pivky za vinohrad 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana Bednáře za gr[unt]v 1 R.
Přijat jest k ruce JM Páně.