Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

107 Sirotci n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového

f 247a

Jest jich štvero: Mikuláš, Matouš, Jan a Markéta.
Mikuláš jest ženatý, Matouš ten jest řemesla kovářského, Jan umřel, Markéta ta při přátelích svých se chová.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomáše Srnovýho
70 R.
Více na vinohradě v Ležhoře, kterýž Johanes Polický drží
70 R.
Pars 140 R.
Z toho se za dluh ne[božtíka] otce těch sirot[ků], kterýž se do Lubiny zaplatil, snímá 3 R.
A tak zůstává čistého statku 137 R.
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se na každý díl po 34 R
7 ½ gr.
Na to jest jim ku právu položeno toto:
Item z gruntu Tomáše Srnového 18 R. A zadržel jim od letha [15]89 až do letha [15]93 16 R.
Item z vinohradu Johanesa Polického 38 R 20 gr.
Summa všeho, což ku právu položeno jest, učiní i s těmi zadrželými 72 R 20 gr.
f 247b
Vydání z toho:
Item za dluh ne[božtíka] otce těch sirot[ků] dáno do Lubiny 3 R.
Item Mikulášovi vydáno i s tím, což po ne[božtíku] Janovi bratru jeho na něj připadlo 43 R 20 gr. A tak tu on více spravedlnosti žádné nemá.
Item Matoušovi dáno 2 R. Dodati se jemu k doplnění dílu i po Janovi, zemřelém bratru jeho, má 41 R 20 gr.
Item Markétě též dáno 2 R. Dodati se jí má k doplnění dílu jejího i s tím, což na ni po n[ebožtíku] Janovi připadlo 41 R 20 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 83 R 10 gr.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Tomáše Srnovýho 36 R. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item na vinohradě Johanesa Polického 31 R 10 gr. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
A při právě hotových býti má, kteréž Tomáš Srnů za grunth svůj do letha [15]93 zadržel 16 R.

Letha [15]94 přijato od Johanesa Polického písaře za vinohrad 20 gr.
Ty jsou dány Václavovi Letovskýmu.

f 248a
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 15 R 3 gr, kteréž náležely Kateřině, sirotku zběhlému nebožštíka Jana Hašaše. Ty jakž jim jíti mají, při tych sirotcích Hašašových položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato od Tomáše Srnového peněz purgkrechtních 3 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]97 přijato od Jana Kuchyňky na místě Tomáše Srnového za grunth 3 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Kuchyňkova od Jana Hoškového 3 R.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato od Jana Hoškového za grunt 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku Jana Hašaše po s[irotku] zběhlým podli odvodu svrchu psaného
2 R.
Z dílu Matoušového na přímluvu dobrých lidí a odkázání jeho vydáno Mikulášovi, jakž od něho psaní přinesl, 6 R a na Jeho Mi[l]ost Pána jakožto po zběhlým sirotku ostatek přišlo, totiž 35 R 20 gr.
Též po Markytě sirotku zběhlým na Jeho Mil[ost] Pána připadlo 41 R 20 gr.
Na to oboje k ruce Jeho Mil[ost] Pána hotových peněz vyzdviženo 10 R.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a přijato od Jana Hoškového za grunt 1 ½ R.
Ty sou k ruce J.M. Páně vyzdviženy po sirotkách zběhlých.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Hoškového za grunt 1 ½ R.
Též položil Jan Hošků za g[runt] 15 gr.
Z toho dáno Matoušovi na díl jeho z milosti, neb je[mu] spravedlnost pobrána 1 R 15 gr.
A k ruce panské po Markytě zběhlé 15 gr.
f 248b
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidlákova přijato od Jana Hoškova za grunt 1 R 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých a jsou z milosti vydány Matoušovi s[irotku] zběhlé[mu], aby sobě podsedek koupil.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana Hoškova za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány z milosti Matoušovi s[irotku] zběhlému, neb sobě grunt koupil a tu při Veliké jest.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Hoškova za grunt 2 R.
Ty sou vydány z milosti Matoušovi sirotku zběhlému, neb se tu v Veliké osadil.

Sečtení tohoto statku:
Po Markytě s[irotku] zběhlým náleží k ruce Jeho [Mil]osti Páně vyzdvihnouti 29 R 20 gr.
Matoušovi bratru Markytinýmu 28 R 20 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Hoškova za grunt 1 R.
Ten jest přijat po Barboře jinak Markytě zběhlé k ruce panské.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Hoškového za grunt 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské 1 R.
A na díl Matouše od chování dáno 1 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana Hoškového za g[runt] 1 R 15 gr.
Z toho dáno Matoušovi od chování 1 R.
K ruce Jeho [Mil]osti Páně též přijato 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Hoškového za grunt 6 R.
Z toho přijato k ruce panské po Mar[kétě] 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana Hoškového za grunt 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše, syna Vaňka Dřímalového 1 R.
A k ruce jeho [Mil]osti Páně přijat 1 R.
NB. Těch sirotků n[ebožtíka] Matouše, syna Vaňka Dřímalového, statku není, nežli tuto při tomto statku se jim vypisovati mají.
Ten 1 R těch sirotků dán jest Zuzaně mateři na chování dětí.
f 249a
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Hoškového za grunt přijato dvojích peněz, totiž za rok 1616 a 1617 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana Hoškového za grunt peněz ročních 2 R.