Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Nápadnice po ne[božtíku] Mikulášovi Gregorovém zůstalá

f 25a

Jest jedna Anna, ta jest v Čechticích vdaná.
Vyhledalo se témuž ne[božtíku] spravedlnosti Mikulášovi Gregorovému, otčímovi tej Anny, podle zápisu gruntu dvacátého sedmého kněh nových purkrechtních 204 R.
Na to jest závdanku od Pavla Bošáckého vyplněno, tak jakž v starých knihách purkrechtních prostředních v listu 153 položeno 40 R.
A ještě mimo ten závdanek položený dopláceti se má, když Daniel Třískalů svou summu vybere 164 R.
A zvláště mimo tu summu napřed psanú za víno a obilí v zrně přijaté i na poli oseté přijato 37 R 2 ½ gr.
Summa všeho 241 R 2 ½ gr.
Na to hotových závdanku a za víno i obilí prodané 77 R
2 ½ gr.

Vydáno z těch 77 R 2 ½ gr toto:
f 25b
Item za dluh ne[božtíka] Mikuláše Gregorového za purgmistra Jana Jurkového, a to všech na poručení vrchnosti toto:
Při prodávání gruntu za jídlo a pití u přítomnosti nápadníkuov 1 R 4 gr.
Za víno panské vyšenkované 11 R.
Žencům od žatí vobilí 4 R 8 gr.
Šimkovi Mozolovu za dluh 16 gr.
Na pohřeb Barbory Mikulášovej naloženo 10 gr.
Johannesovi písaři za dluh 25 gr.
Janovi Vyskočilovu za službu 2 R 15 gr.
Za víno po vinobraní na dolití vína a za bečici 1 R 19 gr.
Poručených na zbor velický a za jeden funt vosku 4 R 5 gr
5 den.
Od složení vína do sklepu 2 gr.
Jírovi pacholku za službu dáno 3 R.
Jahníčce starej za dluh 4 gr.
Tomanovi Smolinskému za víno Babuši prodané 5 R.
Mikulášovi Škrobenému půjčených oplacen 1 R.
Joanesovi Brodeckému, písaři obročnímu, podle počtu učiněného za dluh dáno 11 R 20 gr.
Pars zaplacení dluhuov 49 R 8 gr 5 den.
f 26a
A tak mimo toto vydání zůstává hotových při právě 27 R
23 gr 5 ½ den.
Z těch hotových peněz má se sirot[ku] nebožt[íka] Matouše Gregorového vyplniti, co nebožt[ík] Mikuláš Gregorů z gruntu 63 Matěje Skaličky témuž sirot[ku] Matouše Gegorového náležitejch peněz k sobě přijal a za ním zůstaly 3 R.
Více jí náleží mimo napřed psanú summu na gruntě 46 Martina Prachaře 4 R. Ty jsou vyšlé a za tímž Martinem zadržalé zůstávají.

Více tomu nápadníku náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Kuba Žádalových drží 10 R. Ty se pokládati mají, když nejprve sirotek ne[božtíka] Mathouše Gregorovýho 50 R vyzdvihne, po 4 R, tak jakž zápis kněh horenských v listu 113 to v sobě obsahujíc zavírá.
Více povinna jest obec velická což ne[božtík] Mikuláš závdanku za lázni položil, jemu zase navrátiti 5 R, nebo tu lázni s rolí obec zase sobě přivlastnili.
Tomu sirotku ještě žádné peníze nejdou.
f 26b
Letha [15]94 přijato od Martina Prachaře za grunth peněz zadržalejch 4 R.
Téhož letha přijato od obce velické za láznu 5 R.
Těch všech 9 R vydány nápadnici napřed psané.
Víceji z té summy, kteráž při právě hotová zůstávala, zaplaceno termínův, což n[ebožtík] Mikuláš Gregorů budouc purgmistrem peněz sirotčích na počtu zůstal 11 R 20 gr 1 den.
Též zaplaceno, což týž Mikuláš za purgmistrovství svého, majíc sobě k vyupomínání odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Nejedlého, vynaupomínati zanedbal 7 R 25 gr.
Ta spravedlnost byla na osobách těchto:
Na Vaňkovi Stravovi 2 R.
Na Juračovi též 1 R.
Na Drštkovi 25 gr.
Na Zámečníku v Veselí 4 R.
Budou-li moci ti nápadníci co toho zase zvyupomínati, to k jejich lepšímu má býti.