Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

114 Grunt Jana Sysla

f 1081a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 81 tenž Jan výš psaný koupil jest grunth ze čtvrtí roli od Mikuláše Škrobeného za 75 zl.
Závdanku a peněz purkrechtních od letha [15]92 položil
23 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Ďatlového, tak jakž v registřích sirotčích nových při sirotcích 52 položeno jest, 52 zl. Na to jest letha [15]93 zadržel 4 zl a od letha [15]94 při Vánocích ostatek summy jim platiti má po 4 zl.
Rukojmě Matěj Kozub, Jíra Karasů, Jan Kopřivů a Ondra Nejedlých R.S.N.
Ty 4 zl zadrželý za letho [15]94 jest položil.
Letha [15]94 položil Jan Syslů za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Jan Syslů za grunth svůj peněz pugkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Jan Syslů za grunth peněz 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Syslů za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Jan Syslů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 4 zl.
f 1081b
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan Syslů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Syslů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Syslů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jann Syslů za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Filipa Ďatlového
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Syslů za g[runt] na nápadníky Filipa Ďatlového 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Syslů za g[runt] na nápadníky Filipa Ďatlového 4 zl.

Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala Jan Sysel ležíc na smrtedlné posteli poručil ut s[upr]a požár ze čtvrtí roli Jírovi Kazičkovi na ten spůsob, aby jej sobě doplatil. I našlo se, že zaplatiti má předních peněz na nápadníky n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 10 zl, na kostel velický 4 zl a na zbor tolikéž 4 zl, placením každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volné a svobodné. Rukojmě Jan Supů, Mikuláš Rabáčků, Jan Jíry Srnového, Vaněk Petrů S.R.S.N.

NB. Našlo se, že nebo[žtík] budouc rychtářem zuostal dlužen ovsa platového Mathyášovi Ostřešovský[mu], písaři obročnímu strážnickému, 36 mě[řic]. Ten oves uvolil se Jíra Kazička, poněvadž jemu ten grunt od Jana Sysla poručen, zaplatiti takto: letha 1609 z užitku 18 mě[řic] a letha 1610 18 mě[řic].
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Kazička za gru[nt] na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového
1 zl.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Jíra Kazička z dovolením pana ouředníka odprodal od své čtvrti roli činžové kus roli slove Koutík v Závodském poli pro potřebu svú, tak aby sobě koně koupiti a robotami Jeho Mi[l]osti Pána odbývati mohl, Mikulášovi Formánkovi za hotových 6 zl.
f 1092a
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jíra Kazička za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Kazička za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Kazička za g[runt] na nápadníky Filipa Ďatlového 3 zl 7 gr 2 den.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Kazička položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Kazička položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 3 zl.

Pusté

Letha Páně 1625 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Kazička prodal zase ten grunt Mikulášovi Hlaholovi za jeden oul včel. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panský i obecní Jan Pešků a Jura Kazička S.R.S.a N.

Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Ghlahol jsouce nedostatečný jest zvrchu psaného gru[ntu] dobrovolně a z lásky Pavlovi Mokrošovi zeti svému za svobodný a zaplacený pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za povinnosti panský i obecní Pavel Šeptal a Martin Žitný SRSaN.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Matějovi Kupkovi za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Štefan Kloboučník a Václav Šavara S.R.S.N.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití Matěja Kupky tenž purgkmistr a ouřad prodali ten gr[unt] ze čtv[rtí] roli Martinovi Michalovi za summu 4 zl, placení po
1 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Mikuláš Krupica a Pavel Kuchyňka
SRSaN.
f 1092b
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Martin Michalů a ten přijal ouřad velickej 1 zl.