Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

115 Grunt Jana Pikny

f 1091a

Letha Páně 1585 podle regimentu téhož letha za purgkmistra Mikuláše Gregorového učiněného Jan vejš psaný koupil jest grunth se čtvrtí roli i jinými věcmi jemu přidanými po ne[božtíku] Janovi Prnákovi zůstalý za 100 zl.
I nachází se, že za ten grunth do letha [15]93 vyplnil
36 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl – 64 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item obci městečka Velkej 22 zl. Na to jest do letha napřed psaného [15]93 za tímž Janem Piknou zadrželých 19 zl.
Více náleží Janovi Prnákovi 42 zl. Ty má takto pokládati: od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl a obci posledních též [po] 3 zl a od letha [15]95 pořadně po 6 zl pokládati má.
Rukojmě Pavel Jež, Mikuláš Míka, Jakub Porubských, Daniel Buček, Mikuláš Hlavatý a Matěj Skoumalů R.S.N.
S těch 42 zl vejš psaných podle poručenství ne[božtíka] Jana Prnáka letha 1585 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněného náleží na zbor peněz purkrechtních poručených 20 zl. A ostatek 22 zl náleží Anně, Barboře, Markétě, Mandě a Kači, sestrám téhož Jana Prnáka, kteréž jsou všecky vdané, přijde na každý díl po 4 zl 12 gr.
Jan Pikna dílu Kateřiny manželky své srazil 4 zl 12 gr.
f 1091b
Letha [15]94 položil Jan Pikna peněz purgkrechtních za grunth obci velické 3 zl.
A mimo to urozený pán Jan Šponar z Blimsdorfu, ouředník na Strážnici, uznávaje, že týž Jan Pikna dosti težce se živí a že by ten grunth v brzkém čase pustý zůstati musil, dovolil jest jemu toho, aby od letha [15]95 po 3 zl za ten grunth až do vyplnění té vší summy každého roku pokládal. Stalo se ve dvoře velickém při posudku letha ut s[upra].
Letha [15]95 položil Jan Pikna obci velic[ké] peněz pugkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Pikna obci za grunt 3 zl.

Ten grunth jest Jan Pikna zase prodal Mackovi Martina Kováře ze čtvrtí roli za summu 90 zl. Závdanku položil Macek Kovář Janovi Piknovi hned při odevzdávce 12 ½ zl a platiti jej má od letha [15]97 pořadně po 4 zl až do vyplnění té summy. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Vaněk Ševčíků, Jan Útulných, Václav Kšticů S.R.S.N.
Leta [15]97 Macek Martina Kováře položil obci velitské
3 zl.
Leta [15]98 položil Macek Martina Kováře obci velické 3 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Macek Martina Kováře za grunt obci velicské 3 zl.

Jakož náleželo Barboře Kociánce poručených od Jana Prnáka na tomto gruntě 4 zl 12 gr, takové peníze prodala Mackovi Kovářovýmu za hotových 24 gr. A tak ona na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka Macek Kovářuo skoupil sám na sobě na svém gruntě od Jana Pikny, což zaplaceného měl summy 22 ½ zl, za hotových peněz 7 zl. A tak Jan Pikna na tom gruntě nic nemá. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Macek Kovářů za g[runt] obci velic[ké] 2 zl.
f 1092a
Jakož náleželo Mandě, dceři n[ebožtíka] Jana Prnáka, na tomto gruntě vzíti 4 zl 12 gr, ty peníze prodali, totiž Běta, Ondra, Jan a Kateřina, nápadníci tejž Mandy, Mackovi Kováři za hotových 22 gr. A tak ta Manda tu nic míti nebude.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Macek Kovářů za grunt obci velické 3 zl. Z toho dáno obci velické ostatní 2 zl a na zbor velický 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Macek Kovářů za g[runt] na zbor velický 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Macek Kovářů za g[runt] na zbor velický 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Macek Kovář za g[runt] na zbor velický 3 zl.

Letha 1606 za purgk[mistra] Daniele Třískala prodán grunt ze štvrtí roli a z vinohradem v Dolní hoře, pozůstalý po n[ebožtíku] Mackovi Kováři, Janovi Supovi za summu 120 zl. Z toho sobě srazil díly Anny manželky své 30 zl 22 gr 6 den, ostatek platiti má od letha 1607 po 5 zl. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Kociánů, Jan Kvizín, Jan Hošků, Pavel Větrů, Martin Žádalů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Jan Supů za g[runt] na zbor velický 2 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Supů za grunt na zbor velický 3 zl.
Též položil Mikuláš Čejka za náčení kovářské na zbor velický 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Čejka za náčení kovářské na zbor velický 1 zl.
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jan Supů za gr[unt] na zbor velický 1 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] Jan Supů prodal podsedek bez roli Mackovi Zámečníkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Janků, Jan Fulnecký S.R.S.a N.

Na tom gruntě náleží:
Pavlovi Kociánovi po Anně a Margitě, tetách jeho, co jim Jan Prnák byl odkázal 8 zl 24 gr.
Na zbor velický poručených od Jana Prnáka ostat[ních]
15 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Kováře 30 zl 21 gr.
f 1092b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Macek Zámečník za podsedek Pavlovi Kociánovi 1 zl.
Jakož jest na tom gruntě náleželo Pavlovi Kociánovi po Anně a Markytě, tetách jeho, co jim Jan Prnák byl odkázal, mimo první vydání 7 zl 24 gr, ty jest prodal Jírovi Žilkovi za hotových 2 zl, aby je sobě při každých posudcích vyzdvihoval.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Macek Zámečník za g[runt] trojích peněz 4 zl. Ty přijal Jíra Žilka za zkúpené peníze.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře jakož jest Jírovi náleželo Žilkovi na tom gruntě mimo vzetí 4 zl ještě 3 zl
24 gr, z těch jest pustil Jíra Mackovi z své dobré vůle 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Zámečník položil za grunt dvojích peněz 3 zl. Z toho dáno Jírovi Žilkovi ostatních 24 gr, na zbor velický 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Kováře 1 zl 21 gr.

NB. Ten Macek Zámečník umřel, na gruntě nic neopravil. Kteréhožto gruntu žádný se ujíti nechtěl, za tou příčinou purgkmistr a starší z poručení pana Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, prodali podsedek, aby pustý nezůstával, Martinovi Hrubému za summu 20 zl bez závdanku a platiti má ročně od leta 161 po 1 zl.
A jakož na tom gruntě náleželo dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Kováře 29 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Zámečníka, což za ten grunt vyplatil, náleželo 11 zl, poněvadž škodováno na něm 20 zl, z toho škodovati musí s[irotci] n[ebožtíka] Macka Kováře 9 zl a s[irotci] n[ebožtíka] Macka Zámečníka 11 zl. Těch 20 zl, zač grunt prodán, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Kováře. Rukojmě za placení Jíra Hašaša a Mikuláš Hašaša SRSN.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Hrubý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Kováře 1 zl.

Pusté