Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

115 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Karasovýho

f 259a

Jest jich dvý: Mikuláš a Běta.
Běta ta jest v službě na Vrbovcích, Mikuláš ten při Vaňkovi Janulkových zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 78 Vaňka Janulkového 10 R. Na to jest zadržel do letha [15]93 6 R.
A mimo ty zadrželé zůstává dopláceti od letha [15]95 při Vánocích po 1 R – 4 R.
Bětě, sirotku napřed psanému, náleželo spravedlnosti 5 R. I poněvadž se táž Běta k rejstrům nestavěla a své vůle užívá, spravedlnost její jakožto odběžná na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirotku nebožštíka Matěje Plevy.

Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Šiša 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Šiša 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Martina Šiša 1 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Martina Šiše 1 R.
Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho summy 5 R, ta jest na J.M. Pána jakožto po zběhlým připadla. Z níž jest na hotově vyzdviženo 4 R a ostatek od letha 1599 jíti mají po 15 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Martina Šišového za grunt 1 R.
Z toho k ruce J.M. Páně dáno 15 gr.
A na s[irotky] do truhlice sirot[čí] vloženo 15 gr.
f 259b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Šiše za grunt 1 R.
Z toho vzato k ruce panské po s[irotku] zběhlým 15 gr.
A do truhlice na s[irotky] vloženo 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Martina Šiše za grunt 1 R.
Z toho přijato k ruce panské po s[irotku] zběhlým 1 R.
Letha 1602 a 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Martina Šiše za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty sou dány k ruce panské po s[irotcích] zběhlých a tak na Jeho [Mil]ost Pána všecko vyzdviženo.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Plevy odvedeno po s[irotcích] zběhlých hotových do truhlice 2 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Martina Šiše za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Plevy podle odvodu po sirotcích zběhlých.