Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

125 Sirotci n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře

f 271a

Jest jeden Jan.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na níže psaných věcech, a to takto:
Item na mlejně ne[božtíka] Tomáše Meznýho mlynáře 800 R. Na to jest do letha [15]93 položeno 340 R a tak od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 20 R.
Item peněz hotových za dobytek, vobilí, včely, sýry, šaty a víno prodané, jakž v rejstřích sirotčích starých v listu 121 položeno jest 117 R 11 gr.
Item na dluzích 87 R 17 gr.
Summa toho 1004 R 28 gr.
Z tej summy se dluhuov zaplatilo i s tím, což na zbor velický podle poručenství n[ebožtíka] Bartoše Meznýho a chůvě od chování sirotka odvedeno jest 97 R 18 gr 6 den.
A tak mimo to zaplacení všeho statku zůstává 907 R 9 gr
1 den.
f 271b
Na tu summu jest hotových při právě 447 R 9 gr 1 den.
A na mlejně dopláceti se jemu má od letha 1594 při Vánocích po 20 R – 460 R.

Vydání s té hotové summy:
Item Dobiášovi Ševcovi, strejci téhož sirotka, vydáno podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 210 a týž podle kněh starých prostředních purgkrechtních v listu 124, kderéž jsou za dluh ne[božtíka] Pavla Nevoně od Martina Sanitrníka přijaty 9 R.
Letha 1576 dáno Janovi 2 R.
Letha 1583 dáno od učení a na šaty 5 R.
Letha 1584 od učení [a] na šaty 5 R.
Letha 1585 dáno Janovi 7 R.
Letha 1586 dáno od učení 5 R.
Letha [15]87 dáno Janovi za purgkmistra Martina Kštice na všelijaké potřeby 1 R 29 gr 3 den.
Letha 1588 za purgkmistra Mikuláše Votického vydáno tomu sirotku na všelijaké potřeby, šaty, obuv a vychování i od učení školního bratří[m] 20 R.
f 272a
Letha 1589 za purgkmistra Matěje Hudcovýho dáno od chování a učení i je[mu] samému na potřeby vydáno 11 R.
Letha 1590 za purgkmistra Jana Jurkového dáno na díl Jana od chování a učení Bratru Janovi do Hodonína, též od učení řemesla kožišnického 14 R.
Letha [15]91 od purgmistra Mikuláše Škrobeného dáno jemu
2 R 15 gr.
Letha [15]92 od purgmistra Jana Jurkového dáno jemu 9 R.
Pars 92 R 8 gr 3 den.

A na lidech níže psaných toto jemu ještě zůstává:
Item na Janovi Halíkovi 7 R 2 gr 4 den. Ty jest když se jemu rozkáže, povinen položiti.
Item na Kubovi Žádalovém 16 R. Na to do letha [15]93 zadržel 6 R a ostatek platiti má od letha [15]94 po 2 R.
Item na Syslovi 2 R.
Na Barboře Huňkovej 1 R.
Na Matějovi Škrobeném 3 R.
Na Duchkovi Mitáčkovém 3 R.
f 272b
Na Janovi Kožovým 1 R, zaplaceno.
Na Kubovi Němcovým 2 R, zaplaceno.
Na Vaňkovi Baťovým 12 R.
Pars dluhův na těch lidech vejš psaných nezaplacených 47 R 2 gr 4 den.
A hotových při právě mimo těch 47 R 2 gr 4 den zůstává
307 R 28 gr 1 den.

Letha [15]94 položil Jan Tomše Meznýho mlynáře si[rotku] napřed psanému za mlejn do truhlice sir[otčí] 20 R.
Letha [15]95 přijato z statku nebož[tíka] Jana Halíka za dluh napřed psaný 7 R.
Téhož letha [15]95 položil Jan Tomáše Meznýho mlynáře za mlejn 20 R.
Z toho dáno od spravování statku toho a vložení jeho do register počtářům 9 R 12 gr.
Též dáno Janovi sirotku na díl jeho na šaty 10 R.
Letha [15]96 položil Jan, syn Tomáše Meznýho mlynáře za mlejn 20 R.
Letha [15]97 přijato od Jana, syna n[ebožtíka] Tomáše Meznýho ze mlejna peněz purgkrechtních 20 R.
Dáno Janovi na díl jeho na vinohrad 47 R 16 gr.
Letha 1598 přijato od Jana, syna n[ebožtíka] Tomáše Meznýho mlynáře za mlejn 20 R.
Janovi dáno na díl jeho na koupení vinohradu a na dílo jeho 10 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana, syna Tomáše Mlynáře za mlejn 20 R.
f 273a
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Kuby Němcového dluhu 2 R.
Od Jana, syna Tomáše Meznýho mlynáře za mlejn přijato 15 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového dáno z poručení J.M. Paní a na připsání p[ana] Jakuba staršího Vojsky, pána veselského, Janovi na díl jeho hotových peněz
37 R.
Od Jana, syna Tomáše Meznýho mlynáře přijato za mlejn 20 R.
Janovi dáno na díl jeho 20 R.

Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka skoupil Jan Tomáše Meznýho mlynáře od Jana, sirotka napřed psaného, předních peněz 40 R za hotových 20 R, kteréž se Janovi za vydání na díl jeho vypisují. A tak nebude povinen platiti až od letha 1604. Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha ut s[upr]a přijato od Jana Sysla dluhu, jakž napřed položeno jest 2 R.
Ty jest od něho přijal Jan na díl svůj.
Více dáno Janovi na vyšlou spravedlnost hotových peněz u přítomnosti Eliáše Dubského a Jana Štrosa 15 R 23 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidlákového z poručení Její [Mil]osti Paní a pana Bohuše Morkovského z Zástřizl u přítomnosti Eliáše Dubského a Václava Peciny vydáno peněz hotových od ouřadu velického Janovi do Veselí na díl jeho
100 R.
Od Jana Tomšového přijato na peníze letha 1600 zasedělé
5 R.
Janovi dáno hotových peněz u přítomnosti Eliáše Dubského na díl jeho 45 R 25 ½ gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Tomšového za mlejn ročních peněz 20 R.
Ty přijal Jan Mezník z Veselí na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Jana Kože dluhu přijato 1 R.
f 273b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka dáno Janovi vyšlé spravedlnosti peněz hotových 34 R 7 gr.
Více jemu vydáno hotových peněz na vyšlou spravedlnost 95 R 22 ½ gr.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Janovi Mezníkovi dáno na vyšlou spravedlnost 4 R.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala dáno Janovi Mezníkovi do Veselí na vyšlou spravedlnost hotových peněz
50 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Tomšového za mlejn 20 R.
Janovi dáno na díl jeho peněz hotových i s těmi verunkovými penězi 22 ½ R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Tomšového za mlýn 20 R.
Ty přijal Jan Mezník na díl svůj
Více dáno Janovi Mezníkovi z vyšlých peněz, kteréž se z termínů přijalo 3 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od p[ana] Matěje Hlupce jináč Přerovského za mlýn položených 20 R.
Přijal je Jan Mezník z Veselí na díl svůj.
Více dáno Janovi na vyšlou spravedlnost 6 R.

Jakož Janovi, synu n[ebožtíka] Bartoše mlynáře Meznýho, náleželo vyšlé spravedlnosti se vyplniti, kteráž na dluhu za obcí velickou byla, summy 39 R 7 gr 5 ½ den, takové peníze ouřad velický i na místě vší obce tomuž Janovi Mezníkovi na mlejně Martina Ondrášky pod Omižnou za ten dluh svůj odvedli, kteréž on každého roku od letha 1611 po 5 R sobě vydzvihovati má. Stalo se za purgmistra Jíry Žilky a[nn]o 1610.
Jakož se našlo z kšaftu n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře, že zůstávala roli slove Kouty na svobodě a žádnýmu prodána nebyla, takový Kout jest Janovi Mezníkovi z Veselí od purgmistra a ouřadu měst[ečka] Veliké k jeho pravému jmění, užívání a vládnutí odveden. S níž bude moci činiti, jakž se jemu dobře líbiti a zdáti bude jako z svým vlastním. Stalo se za pug[mistra] Pavla Tomášovýho a[nn]o 1611.