Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunth Jana Supového

f 121a

Ten Jan vejš psaný drží grunth ze čtvrtí roli a z vinohradem po n[ebožtíku] Lukášovi otci jeho zůstalý v 54 zl.
Na kderýž jest podle dobrovolného mezi nimi uvolení a smlouvy učiněné Dorotě sestře své místo hotových peněz vinohrad v Dolní hoře v 17 zl dal. A díl svůj 27 zl sobě na témž gruntě srazil, což obojího učiní 44 zl. A tak ještě Dorotě sestře své dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl – 10 zl.
Rukojmě Jan Kvizín, Filip Šarda R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Supů peněz ročních za grunth i s tím, což jemu oráním roli odbyl, učiní obojího 3 zl. Ty přijal Jan, muž Doroty svrchu psané.
Letha [15]95 položil Jan Sup Dorotě sestře své 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Sup Dorotě sestře své 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Sup Dorotě sestře své 2 zl.
Leta 1598 položil Jan Sup Dorotě sestře své za grunt ostatních peněz 1 zl.
A tak grunt svůj doplatil
f 121b
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Sup prodal podsedek ze čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Martinovi Kulhánkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Krčmů, Jan Kožišník S.R.S.A N.
Jakož Dorota Smolínská závdanku za tenž grunt nemajíc jeho odevzdaného, Janovi Supovi položila 2 zl, pouští Martinovi Kulhánkovi zeti svému.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin Kulhánek za grunt Janovi Supovi 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin Kulhánek za grunt Janovi Supovi 2 zl.
Jakož náleželo ještě dopláceti Janovi Supovi na tom gr[untě] 35 zl, takové peníze prodal Martinovi Kulhánkovi za 4 vědra vína a za hotový 1 zl.
A tak týž gr[unt] Martin Kulhánek zouplna a docela zaplacený má.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Martin Kulhánek prodal grunt svůj ze čt[vrtí] roli Mikulášovi Janové[mu] za summu
40 zl. Závdanku jemu dal 4 zl a platiti má rok po roku po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Švehla a Martin Kulhánek S.R.S.a N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Janů položil za grunt Martinovi Kulhánkovi 2 zl.

Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Janů prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Kopečnému za tu summu, coýž jest na něm dopláceti, totiž 34 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláíš Zvedinosů a Martin Kulhánek SRSAN.
Téhož letha Jan Kopečný položil za grunt Martinovi Kulhán[kovi] 4 zl.
f 122a
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Kopečný prodal ten grunt ze čtvrtí roli Václavovi Šavarovi za 40 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Moňků a Jíra Sekerka SRSaN.
A což jest Jan Kopečný na tom gr[untě] měl zaplaceného, to jest všeckno Václavovi Šavarovi pustil. A tak Jan Kopečný tu nic nemá.
Téhož letha Václav Šavara položil za ten grunt Martinovi Kulhánkovi ročních 2 zl.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli po neb[ožtíku] Václavovi Šavarovi synu téhož neboštíka Václavovi Šavarovi za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží. [Rukojmě] Pavel Měsíček a Mikuláš Krupice S.R.S.N. Placení po 1 zl.
Pustý