Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Sirotci po ne[božtíku] Bartoňovi Silných

f 32a

Jest jich dvé: Běta a Jíra.
Jíra ten své vůle užívá, Běta ta jest v městečku Velikej vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Ochlasty podle zápisu kněh nových purkrechtních 80 R. Ty jim teprve od letha [15]94 při Vánocích se pokládati mají po 8 R.
Týž jim náleží závdanku letha [15]86 položeného 20 R.
A za prodané nadbytky, víno, vepře a svině vyupomínaných
42 R.
Více těm sirot[kům] náleží na gruntě 113 Jíry Šimkového podle zápisu kněh starých prostředních purgkrechtních v listu 54 58 R. Na to jest do letha [15]93 vyšlých 16 R.
Týž těm sirot[kům] náleží na vinohradě Jíry Silného, strejce těch sirot[ků], podle zápisu kněh horenských v listu 190
100 R. Na to jest do letha 1593 položeno 9 R.
Summa všeho 300 R.
Na to krom vinohradu, jakž napřed dotčeno, hotovejch 87 R.
f 32b
Vydáno z tej hotovej summy do letha [15]93 vyšlé za dluh ne[božtíka] Bartoně, otce těch sirotkův.
Item Pavlovi Zelenému peněz purgkrechtních zadržalých 10 R.
A jiných obzvláštních na porůzno drobných dluhuov podle regimentu letha [15]85 a letha [15]87 učiněného 11 R 2 gr
3 den.
Též dáno za dluh Jeho Mi[l]osti Pánu za pivo 5 R.
Pars těch dluhuov zaplacených 26 R 2 gr 3 den.
A tak hotových těch peněz vyšlých ještě při právě zůstává 60 R 27 gr 4 den.
Z toho vydáno:
Bětě tomu sirot[ku], která jest již vdaná 14 R 15 gr.
A ostatek při právě zůstává 45 R 12 gr 4 den. Z toho dáno na díl Bětin 4 R.

Letha [15]94 přijato od Jíry Šimkovýho za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
A v truhlici sirotku zběhlému zanecháno 3 R.
Téhož letha [15]94 přijato od Jíry Silných za vinohrad 6 R.
Z toho vydáno od vkladu rejstr Václavovi písaři 1 R 15 gr
6 den.
f 33a
Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti náleželo
130 R 28 gr 5 ½ den, taková spravedlnost jest (s příčiny té, že se týž Jíra podle jiných k rejstrům nestaví a své vůle užívá) na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti Pánu odvedeno 23 R 6 gr 2 den a ostatek 113 R
22 ½ gr odvedeny sirot[kům] nebožšt[íka] Vaňka Ševcového na vyšlou spravedlnost jejich.

Letha [15]95 přijato od Jíry Šimkového za grunth 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
A s[irotkům] Vaňka Ševcového podle odvodu po Jírovi 6 R.
Letha [15]96 přijato od Jíry Šimkového za grunth 6 R.
Z toho vydáno Bětě na díl její 3 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Šimkového za grunth 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Ševce podle odvodu odvedeno 9 R.
Téhož letha [15]97 přijato od Jíry Silných za vinohrad 6 R.
Ty sou vydány těch všech 6 R Bětě na díl její.
Letha [15]98 přijato od Jíry Ochlasty za grunt 8 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 4 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ševce podli odvodu ut s[upr]a dáno 4 R.
Též přijato od Jíry Šimkového za grunt 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ševce podli odvodu 3 R.
Více na týž s[irotky] ut s[upr]a dáno lonských 3 R 14 gr
1 den.
Od Bartoně Silných přijato za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány do statku Vaňka Ševce podli odvodu svrchu psaného.
f 33b
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jíry Šimkového za grunt 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
Též přijato od Jíry Silných za vinohrad 5 R.
Z toho vydáno do statku n[ebožtíka] Vaška Ševce 3 R.
Bětě dáno na díl její 5 R.
Letha 1600 za purg[mistra] Martina Šidlákova přijato od Jíry Ochlasty za grunt 6 R.
Od Jíry Šimkového za g[runt] přijato 3 R.
Bětě dáno na díl její z hotových peněz 4 R 15 gr.
Do statku n[ebožtíka] Vaška Ševce podli odvodu 4 R 15 gr ost[atní].
Od Jíry Silných přijato za vinohrad 6 R.
Ty jsou dány Bětě na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jiříka Ochlasty za grunt 8 R.
Ty jsou vydány Bětě na díl její.
Od Jíry Šimkového přijato za grunt 3 R.
Od Jíry Silných za vinohrad 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry Ochlasty za grunt 3 R.
Od Jíry Šimkového za g[runt] přijato 3 R.
Ty 3 R od Jíry Šimkového položené jsou do tohoto statku přeplaceny a jsou na kostel velický navráceny, jakž o tom při gruntě 113 v Městečku zapsáno jest.
Bětě dáno na díl její hotových 7 R.

Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry Ochlasty za grunt 6 R.
Ty přijal muž Bětin na díl její.
Od Jíry Silných přijato za vinohrad 3 R.
Ty přijal muž Bětin na díl její.
Jíra Silných zůstává za vinohrad v Dolní hoře dopláceti těmto sirotkům od letha 1604 summy 61 R.
Ty sou Jírovi na díl jeho odevzdaný a ukázaný, aby je sobě vyzdvihoval, po čemkoli jdou.
f 34a
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jíry Ochlasty za grunt 6 R.
Letha 1606 a 1607 Zuzanna, manželka pozůstalá vdova po n[ebožtíkovi] Jírovi Silných, položila za vinohrad peníze, totiž 7 R.
Ty přijal Jíra sirotek podle odvodu ut s[upr]a.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Větry za vinohrad na místě Jíry Silných dvojích peněz 4 R.
NB. Vyhledalo se v registřích horenských velických, že jest za ten vinohrad Jíry Silných položeno od Jana Mezníka leta 1610, 1612 až do leta 1615 summa peněz 8 R.
Z toho přijal Jíra Bartoněc 6 R a s[irotci] n[ebožtíka] Jíry Ďatlového 2 R.
Též nachází se v rejstřích horenský[ch], že týž Jíra přijal za ten vinohrad 15 R.
Z těch 4 R leta 1617 položených dány Jírovi Bartoňovému 1 R 15 gr.
A na zbor velický podle odkazu n[ebožtíka] Mikuláše Ocáska po s[irotcích] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 2 R 15 gr.
O tom vinohradě světlejší správa jest v rejstřích horenských.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Pavla Větrového za vinohrad 2 R.
Ty 2 R přijal Jíra Bartoněc.