Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

134 Sirotci nebožštíka Matěje Hoška

f 290a

Jest jich štvero: Jan, Pavel, Mikuláš, Kateřina a Manda mateř jejich pátá.
Jan ten jest na gruntě hospodářem, Pavel, Mikuláš a Kateřina ti při bratru svém na gruntě zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana bratra jejich 120 R.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Manda, mateř těch sirotků, koupila 50 R.
Summa všeho statku učiní 170 R.
Z toho se snímá za dluhy nebožštíka otce těch sirotkův, kteréž se z téhož statku zaplatiti mají osobám níže psaným, a to těmto:
Item Janovi Juríkovému do Kuželového za žito 3 R, dáno.
Item do Novej Vsi za Moravu za réž 8 R, dáno.
Item nápadníkům nebožštíka Martina Pernikáře do Strážnice půjčených 35 R.
Item sirotkům nebožštíka Vaška Hoška do Vrbky převzatých peněz 5 R 14 gr 2 ½ den.
Více do též vsi Vrbky do jiných peněz sirotčích se z toho statku vyplniti má 3 R.
f 290b
Sirotkům nebožšt[íka] Štěpána Vnučky do Lipova 3 R.
Klamanovi na Vrbovce za oves 1 R 10 gr, dáno.
Janovi do Sotiné Vsi za hrách 1 R.
Pars dluhův 59 R 24 gr 2 ½ den.
I sejmouce takové dluhy z napřed psané summy, zůstává čistého statku 110 R 5 gr 4 ½ den.
Dělíc tu summu na pěth dílů, dostane se na jeden každý díl po 22 R 1 gr 1 víd.

Item Jan ten jest sobě díl svůj na gruntě svém srazil a tak ostatek za týž grunth svůj mimo ten poražený díl svůj od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 5 R platiti má. A závdanku položiti má letha [15]94 5 R.
Item Mandalena mateř ta jest sobě díl svůj na vinohradě napřed psaným srazila. A tak mimo ten sražený díl dopláceti zůstává 27 R 29 gr 5 ½ den. Ty má pokládati od letha [15]95 při Vánocích podle ourody po 3 R.
Rukojmě za dílo i placení v rejstřích horenských při témž vinohradě položené najdeš.
f 291a
Letha [15]94 přijato od Jana Hoškového závdanku za grunth
5 R.
Z toho dáno Mandě mateři, aby se s sirotky malými živiti mohla na vychování jich 2 R.
Platův zdrželých Jeho [Mil]osti Pánu zaplaceno 1 R.
Grošův sobotních výběrčím zadrželých odvedeno 2 R.

Letha [15]95 při Vánocích položil Jan Hošků za grunth 5 R.
Z toho dáno Janovi Juríkovu do Kuželového za dluh za žito
2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Zoubkového 5 R.
Dáno do Novej Vsi za Moravu 5 R.
A Janovi Juríkovi dáno 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Zoubkového 5 R.
Z toho dáno za Moravu do Novej Vsi 3 R.
A tak on tu dluhů více žádných nemá.
Letha 1598 přijato z gruntu Zoubkova 4 R.
Ty sou vydány Martinovi Pernikáři nápad[níku] za dluh jejich a k tomu ještě lonský 1 R.
Též přijato od Jana Tomášového za vinohrad, které položil na místě Mandy sirotků mateře ročních peněz 3 R.
Z toho dáno za dluh Klamanovi 1 R 10 gr.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato od Jana Zoubka za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Tomášového za vinohrad 2 R.
Mikulášovi dáno z dílu jeho na šaty a od učení školního
2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka dáno nápadníkům n[ebožtíka] Martina Pernikáře na dluh napřed psaný, které přijal Jan Bolfů na díl Anny ženy své, dcery n[ebožtíka] Pernikáře 9 R.
Od Jana Tomášového za vinohrad 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry Švejského za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Bolfů, nápadník n[ebožtíka] Martina Pernikáře, na dluh ut s[upr]a, též je[mu] dáno 1 R.
Zuostává se ještě toho dluhu je[mu] dáti 23 R.
f 291b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka Jan Bolfů z Strážnice, nápadník n[ebožtíka] Martina Pernikáře, prodal Jírovi Švejskýmu dluh svůj, což se jemu z tohoto statku zaplatiti mělo summy 26 R 15 gr za hotových 5 R 15 gr.
Od Jana Tomášového za vinohrad přijato 1 R 15 gr.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoška do Vrbky na převzatý peníze.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Tomášového za vinohrad 3R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoška do Vrbky na převzaté peníze.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jana Tomášového za vinohrad 1 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Vaška Jury Srnového za vinohrad na místě Jana Tomáš[ového]
1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Vaška Jíry Srnového za vinoh[rad] 1 R.

Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 22 R 1 gr, ta spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena jakožto po sirotku zběhlým. Z níž jest poraženo, co vyšlé spravedlnosti na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 4 R 20 gr, ostatek k ruce panské po letech jíti má. Act[um] ut s[up]a 1610 za purgmistra Jíry Žilky.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Vácslava Jíry Srnového za vinohrad v Dolní hoře přijato 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoška do Vrbky na převzaté peníze ostatek, totiž 29 gr 2 den.
Tolikéž dáno dluhu do jiných peněz sirotčích do Vrbky Veliké 3 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Jíry Srnového za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Jsou obrácené k ruce JM Páně.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Jíry Srnového za vinohrad v Dolní hoře 4 R.
Jsou obrácené k ruce JM Páně, totiž 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Václava Jíry Srnového za vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
Od Mikuláše Švejskýho za 1 polovici gruntu 1 R.
Od Václava Zdeňkového za druhú polovici gruntu 1 R.
Ty jsou vydány nápadníkům Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Matěje Hoška.