Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

137 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vodného

f 297a

Jest jich sedmero: Václav, Mathouš, Jíra, Anka, Johanna, Zuzanna, Běta a Dorotha mateř jejich osmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Václava Ševce v Městečku 31 R 28 gr ½ den. Ty jak jim jíti mají, registry purgkrechtními se spravíš.
Více jim náleží na vinohradě Martina Hajanova a Jíry Hudce v Dolní hoře 36 R. Ty se mají klásti od letha [15]96 při Vánocích po 4 R.
Tychž sirot[ků] prodány 16 včely Bartošovi Petlejchovu otčímu jejich za 10 R 20 gr, placením od letha [15]96 po 4 R.
Item na gruntě Mikuláše Vranicového v Javorníku náleží jim 52 R 14 gr. Ty jak jim jíti mají, registry tejž dědiny purgkrechtními se spravíš, totiž po 5 R.

Letha [15]96 přijato z vinohradu Martina Hajana 1 R.
Téhož letha přijato od Bartoše Petlejcha za včely 4 R.
Těch 4 R dáno Dorotě, mateři těch sirot[ků].
Dáno Matoušovi Hýškovi za dluh do Blatnici 1 R. A ještě se jemu jeden zlatý dáti má.
Leta [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Vranicového z Javorníka 3 R 26 gr.
Téhož leta přijato z vinohradu Martina Hajana 1 R.
Více přijato z vinohradu kněze Jiříka 1 R.
Ty 2 R dány Dorotě, mateři těch sirotků.
Letha [15]97 a 1598 položil Václav Švec za grunt svůj dvojích peněz 6 R.
Též přijato od Martina Hajanova za vinohrad 2 R.
Též přijato od Jíry Tomášového na místě Jíry Hudce za vinohrad 15 gr.
f 297b
Leta [15]98 přijato od Bartoše Petl[ejch]ového za včely
4 R.
Ty sou vydány Dorotě mateři na díl její.
Vyhledalo se při posudku letha [15]98, že náleží těmto sirotkům i z mateří jejich na vinohradě kněze Jiříka od letha [15]99, jakž zápis v knihách horenských v listu 92 ukazuje
8 R.
Letha [15]98 přijato přijato z gruntu Mikuláše Vranico[vého] z Javorníka 5 R.
Ty jsou vydány Dorotě mateři na díl její.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Václava Ševcova za g[runt] 3 R.
Též přijato od Martina Hajana za vinohrad 2 R.
Od Bartoše Petlejcha za vinohrad 3 R ost[atní].
Též přijato od Jana Tomášového za vinohrad 15 gr.
Též přijato od Mikuláše Vranicového z Javorníka za grunt
5 R.

Též přijato od Václava Kováře za vinohrad 3 R na místě kněze Jiříka ut s[upr]a.
Anně dáno na díl její 5 R.
Dorotě mateři dáno ostatního dílu jejího 3 R.
A tak ona svou spravedlnost vyzdvihla.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Vaška Ševcova za grunt 3 R.
Od Václava Kováře přijato za vinohrad 15 gr.
Od Martina Hajana a Jíry Tomášova od každého za polovici vinohradu po 15 gr – 1 R.
Od Jana Santala za vinohrad 1 R 15 gr.
Bětě v nemoci dáno na díl její 1 R.
A po Ance, která se zmrhala, na Jeho [Mil]ost Pána přijato 6 R.
Zůstává ještě 6 R 11 gr dovzíti na Jeho Mi[l]ost Pána.
Od Mikuláše Vranicového přijato za g[runt] 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Vaška Ševcového za g[runt] 1 ½ R.
Do statku Matěje Vodného dáno pokládaných za grunt od Václava Ševce, neb nenáležely ještě do tohoto statku pokládati 13 ½ R a z vinohradu kněze Jiříkového 6 R, čehož učiní 18 R
15 gr.
f 298a
Od Mikuláše Vranicového z Javorníka za grunt přijato 5 R.
Z toho dáno Matoušovi Hýškovi do Blatnice ostatek dluhu je[mu] povinného 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z Javorníka od Vranicové za g[runt] 5 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato za vinohrad od Vaňka Ševčíkového na místě Martina Hajana 1 R.
Z gruntu Jíry Vranice z Javorníka přijato 5 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Vaňka Ševčíka za g[runt] [a] vinohrad 1 R.
Od Jíry Tomášového za druhú polovici vinoh[radu] 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Ondry Prakšického na místě Jíry Tomášového za vinoh[rad] 15 gr.
Přibylo těmto sirotkom z grunthu Jíry Bouchala v Lipově podle vyhledání 18 R 5 gr. Ty sou ukázány Jírovi Šarovcovi na díl Zuzany manželky jeho, aby je sobě sám tam vyzdvihoval.
Václav, Jíra, Anka a Johanna zemřeli a dílů svých po sobě zanechali jeden každý po 16 R 11 ½ gr, což učiní summy 65 R
16 gr. Ta spravedlnost jejich připadla na Matouše, Zuzannu a Bětu, bratra a sestry jejich, přijde toho nápadu každému po
21 R 25 gr 2 den.

NB. Z toho nápadu sráží se předně z dílu Anniného sirotků[m] těm, která se zmrhala, k ruce Jeho [Mil]osti Páně, což poraženo z dluhu panského 6 R 11 ½ gr. To se srážeti [má] při vyhledávání z dílu Matoušového, Zuzaniného a Bětiného.
Jírovi Šarovcovýmu na díl Zuzanny manželky jeho odvedeno i což jí nápadu po bratřích a sestrách zemřelých náleží na gruntě 13 Mikuláše Vranicového, aby sobě sám upomínal a vyzdvihoval 17 R 28 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jana Martina Mikového za jednu polovici vinoh[radu] v Dolní hoře přijato
1 R.
f 298b
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Mikového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 15 gr.
Letha 1615 od Vaška Štěrby za vinoh[rad] druhú polovici
1 R.
Ty sou vydány Bětě na díl její.
Matouš a Běta ujali ten vinohrad, za nějž se jim prve platilo.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina Hlávkového za gr[unt] 29 2 R.
Z toho vydáno Matoušovi 1 R a Bětě 1 R.
Leta Páně 1620 z důchodů J.M. Páně přijato na vyšlou spravedlnost 6 R.
Ty jsou vydány Valentovi Tkadlci do Souchova, manželu Bětinému, a dáno jemu místo peněz obilí.

(Na přiloženém lístku:)

Městečko Veliká

S[irotci[ n[ebožtíka] Martina Vodného jinak Petrejchy:
Bylo sirotků Václav, Matouš, Jíra, Anka, Johanka, Zuzanna, Běta a Dorota mateř jejich osmá.
K tomu statku nejsou než dva, Matouš a Běta.
Bětu má Valenta Tkadlec na Souchově.
Podle regimenu a bedlivého v registřích vyhledání náleží těm 2 spravedlnosti vyšlé za JM Pánem mimo sražení dílu Anny zmrhalé 19 R.
1620 dáno na to Bětě 3 m[ěřice] rži v 6 R.