Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

141 Sirotci nebožtíka Jana Kopřivy

f 304a
Letha [15]96

Jest jich štvero: Václav, Tomáš, Pavel, Jan a Kateřina matka jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnost na gruntě 4 na Závodí, kterejž Mikoláš Pecnů drží 65 R. Na to jim položeno od téhož Pecna 2 R.
Z toho dáno za dluh Mackovi na Tuří 1 R 7 ½ gr.
Grošů sobotních dáno za téhož neb[ožtíka] 20 gr.
A mateři dáno na díl její ostatek 2 ½ gr.
A platiti se má od letha [15]97 po 3 R.

Letha [15]97 přijato od Mikolá[še] Pecna z gruntu 3 R.
Letha [15]97 Václavovi dáno od učení řemesla tkadlcovského na díl jeho 1 R.
A mateři též dáno těch s[irotků] 2 R.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Pecna za grunt 3 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 1 R.
A na dluh n[ebožtíka] otce jejich, což se z regimenu našlo, dáno 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Mikuláše Pecna za grunt 3 R.
Z toho dáno z dílu Tomášového na pohřeb jeho 1 R.
Dluhu se našlo z regimenu, že do peněz s[irotčích] n[ebožtík] Jan Kopřiva dlužen jest 6 R 28 ½ gr.
Na ten dluh dáno do peněz míšených sirotčích 1 R.
Kateřině, mateři těch s[irotků], na díl její dáno 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Pecna za g[runt] 1 ½ R.
Ty sou dány do peněz sirotčích míšených na dluh svrchu psaný.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Mikoláše Pecna za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty sou vydány do peněz s[irotcích] míšených na dluh svrchu psaný.
f 304b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Mikuláše Pecna za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše Pecna za g[runt] 3 R.
Ty sou dány do peněz s[irotčích] míšených na dluh otce těchto sirotků, jakž se z regimenu našel.
Více zaplaceno dluhu do peněz míšených 28 ½ gr.
A tak dluh do regime[nu] zaplacen.

Sečtení toho statku:
Kateřině mateři náleží dílu jejího mimo předešlé vyzdvižení 6 R 15 ½ gr.
Václavovi dílu jeho i po Tomášovi, Pavlovi a Janovi, bratřích jeho zemřelejch, zuostává se dodati mimo prvnější vyzdvižení 39 R 14 ½ gr.
Summa toho 39 R 14 ½ gr.
Ta summa náleží jim na těchto věcech:
Na gruntě Jana Pecna 46 R 15 gr, placením od leta 1604 po
3 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Václava Šidlákového za g[runt] 3 R.
Přijato z důchodův panských na dluh J.M. Páně 3 R. Ty jsou vydány Václavovi na díl jeho.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od něho na místě Václava Šidlákového za grunt 3 R.
Ty přijal Václav na díl svůj.
Jakož náleželo Václavovi ut s[upr]a dovzíti dílu jeho mimo prvnější vyzdvižení summy 33 R 14 ½ gr, z toho pustil z lásky a dobrovolně předních peněz na zbor velický 6 R 14 ½ gr.
A Bratru Janovi Ejvanovi prodal 27 R. Jíti jemu mají, když se na zbor přední peníze vyplatí po 3 R.
A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihl.
f 305a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava Jíry Šidlákového za g[runt] 2 R.
Jsou vydány na zbor odkázaných od Václava ut s[upr]a.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava Šidláka 2 peníze po 2 R – 4 R.
Ty přijali hospodáři na zbor velický ostatních peněz.
A tak tu nic nemají.