Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

148 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy

f 313a

Jest jich dvý: Mikoláš, Jan a Marta mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Macka Zámečníka, kterejž ukoupil s půl lánem roli, s Koutem, ze dvěma roubanicemi, pluhem, vozem, bránami, z osmerým hovězím dobytkem, ze dvěma koňmi, ze dvanácti ovcemi, z osetím všelijakým i jiným vším hospodářstvím, cožkoli se k tomu gruntu po dotčeném Trkvovi s tím našlo 130 R.
Závdanku přijato od Macka Zámečníka 10 R a platiti má od leta [15]98 po 7 R.
Více jim náleží na podsedku, kterejž Daniel Blanař koupil 30 R. Ty platiti má od leta [15]98 po 2 R.
Více jim náleží na podsedku Matouše Šavary 13 R 7 ½ gr. Na to přijato leta [15]97 1 R a ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 R.
Summa všeho statku 373 R 7 ½ gr.
z toho se snímá za dluhy neboštíka otce jejich 2 R 6 gr. Ty jsou již zaplatcený.
A ještě doplátceti má za grunt od leta [15]98 po 7 R –
110 R 7 gr 2 ½ den.
Zůstává čistého statku všeho 260 R 24 gr 1 den.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každý díl po 86 R 28 gr.
f 313b
Marta, mateř těch s[irotků], srazila sobě díl svůj na gruntě a statku 86 R 28 gr. A tak ona tu více žádné spravedlnosti nemá.
A obzvláštně mají ti dva s[irotci] Mikoláš a Jan při Mackovi otčímovi svém dobytka hovězího dvý a ovec čtvero. Ty jest jim povinen, když by toho potřebovali, vydati.
Více jim náleží spolu s mateří jejich roubanice ze
29 včelami a oulů prázdných též 18.
Ta roubanice jest s těmi včelami prodána Mackovi Zámečníkovi za 35 R. Z toho jest sobě díl manželky své srazil 11 R 20 gr a ostatek pokládati má od leta [15]98 po 3 R.

Letha [15]98 přijato od Matouše Šavary za grunt 1 R.
Též přijato od Macka Zámečníka za včelín 3 R.
Z položeného závdanku za grunt od Daniele Blanaře přijato
2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt od Matouše Šavary 1 R.
Též přijato od Mikuláše Rabáčkova syna 2 R.
Též přijato od Macka Zámečníka za včelín 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato za grunt od Vaška Šavarových 1 R.
Od Mikuláše Rabáčka za grunt 1 R.
Od Macka Zámečníka za včelín 1 ½ R.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Vaška Šavary za grunt 15 gr.
Od Martina Rabáčka přijato 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Vaška Šavary za grunt 1 R.
Od Martina Rabáčka za podsedek 2 R.
Od Macka Zámečníka za včelín přijato 1 ½ R.
Z statku n[ebožtíka Vaška Ševce dílu mateřininého nedobraného přijato 3 R 20 gr.
314a
Ještě po též Martě mateři jejich přijíti jim má z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce od letha 1604 3 R 7 gr 1 den.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srny přijato od Vaška Šavary za g[runt] 1 R.
Od Martina Rabáčka za grunt přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševcového po Martě mateři nápadu přijato ost[atní] 3 R 6 gr.
Z dílu Mikulášového dáno od hojení ruky vyvinuté a zlámané i na šaty 5 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Macka Zámečníka za včelín 3 R.
Ten jest vydaný od učení řemesla Janovi Hoškovému z dílu Mikulášovýho.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Šimka Pasíra za g[runt] 1 R.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Od Vaška Šavary přijato za grunt 15 gr.
Přijal je Mikuláš na díl svůj.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Jankového za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
Od Šimka Pasíra za grunt přijato 2 R.
Přijal je Mikuláš na díl svůj.
Od Macka Zámečníka za včelín přijato 2 R 10 gr.
Přijal je Mikuláš na díl svůj.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jíry Jankového za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
Od Šimka Pasíra za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
Letha 1613 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Martina Kubového za grunt 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jana Kouřila na místě Šimka Pasíry za grunt přijato 4 R.
Od Macka Zámečníka za včelín přijato 3 R.
Mikulášovi na díl jeho dáno hotových 8 R.
A jakož témuž Mikulášovi 1 kráva za týmž Mackem Zámečníkem náležející zůstávala, jest témuž Mikulášovi u něho ukázána, aby ji sobě od něho vzal, na čemž přestal.

f 314b
Leta Páně 1615 za purgmistra Jana Baňaře od Martina Kubového přijato za grunt peněz ročních 1 R.
Od Jana Kouřila za grunt přijato peněz 2 R.
Ty 3 R jsou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Kubového za grunt peněz přijato za 2 leta 2 R.
Z těch vydáno Mikulášovi na díl jeho 1 R a Janovi 1 R.
Téhož leta od Macka Zámečníka přijato za včely peněz 4 R
15 gr.
Ty jsou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Též přijal Mikuláš na díl svůj od Macka 2 ovce.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina Kubového za grunt 1 R.
Od Kateřiny, vdovy po n[ebožtíku] knězi Danielovi zůstalé, na místě Jana Kouřila za gr[runt] 2 R.
Jan sirotek umřel a spravedlnost po něm zůstalá připadla na Mikuláše Trkvu, bratra jeho.
Letha 1624 za purgkmistra Jana Baňaře dáno jest Mikulášovi z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 2 m[ěřice] rži za
4 R.
Více z důchodův JM Páně na touž vyšlou spravedlnost dáno jest témuž Mikulášovi sirotku 5 v[ěder] vína za 22 R 15 gr.
Item dáno jemu z důchodův JM Páně 2 m[ěřice] rži za 3 R.
Více letha 1623 dne 9. Februarii přijato jest z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 7 R 20 gr.
Kteréž sou vydané Mikulášovi a dáno jemu za ně 3 m[ěřice] pšenice a 3 m[ěřice] rži.