Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

154 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Hložka

f 324a

Jest jich k tomu trý: Zuozana, Kateřina, Dorota a Lida mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 93 v Městečku zaplatceného 72 R. Ty jim jíti mají od letha [15]99 po 1 R.
A když jiní nápadníci spravedlnost svou z toho gruntu vyzdvihnou, půjdou jim po 4 R.
Dluhů se žádných nenašlo.
Dělíce tu summu na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 18 R.
Jíra Mikla Havranových po Lidě manželce své dílu jejího sobě na gruntě ut s[upr]a srazil 18 R.
Zuostává mimo poražení dílu svého doplátceti samým sirotkům z gruntu 54 R, a to těmto takto:
Zuzaně 18 R.
Dorotě 18 R.
Kateřině 18 R.
Více mimo ten díl otcovský náleží těm 3 sir[otkům] z gruntu vejš psaného, což jim Anka Barvínková tetka jejich poručila
6 R, z nich přijde každé[mu] po 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka našlo se těmto sirot[kům] na vinohradě Jana Smilovýho v Ležhoře, že jim náleží od leta [15]99 25 R, platiti se má od téhož leta podli ourody po 3 R.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 6 R 7 ½ gr.

Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Jana Smilového za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Smilového za vin[ohrad] 1 R.
f 324b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka dáno Jírovi Mikle Havranových, což na díl ženy jeho z vinohradu v Ležhoře Jana Smilových [náleželo] 2 R a ostatek sobě na gruntě svém srazil 4 R 7 ½ gr.
A tak díl své ženy zouplna vyzdvihl.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry Havranového za g[runt] 1 R.
Od Jana Smilového za vinohrad přijato 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jíry Havranova za grunt 1 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Lazar Žid Pinkus na místě Jíry Havranova za vinohrad 2 R.
Ty přijal Jan Babirád na díl Zuzany ženy své.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Jíra Bednář na místě Lazara Žida za vinohrad v Dolní hoře 2 R. Ty přijal Jan Babirád na díl Zuzany ženy své.

Dorotha a Kateřina zemřely a dílů svých po sobě zanechaly každý po 18 R, činí 36 R. Ta spravedlnost připadla na Zuzannu, sestru jejich vlastní.
Janovi Babirádovi na díl Zuzanny manželky jeho a na ten nápad ut s[upr]a odvedeno, aby sobě vyzdvihoval na vinohradě Alžběty, manželky B[ratra] Jana Ejvana v Dolní ho[ře] 46 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato z gruntu Jana Tomášového 1 R 15 gr.
Ty jsou dány Zuzaně na díl její.
Z důchodů panských přijato vyšlé spravedlnosti, kteráž zuostávala na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem 3 R 15 gr.
Ty přijala Zuzanna na díl svuoj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z grunthu Jana Tomášového 1 R.
Přijala jej Zuzanna na díl svůj.
NB. Což se do statku tohoto z vinohradu v Ležhoře od Jana Smilového ještě vyplniti mělo, to všecko jest Janovi Babirádovi na témž vinohradě ukázáno, aby sobě to po letech vyzdvihoval.