Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

159 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Halíka

f 335a

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterémuž sou sirotci dva: Jan a Zuzanna a Markéta macocha jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti náležitej na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 101 v Městečku Mikuláše Škrobenýho 93 R.
Na gruntě Markyty Janošky, který ukoupila 47 R.
Kůň prodán a dobytka kravského pět kusů a ovec deset po rozdílných penězích za 29 R 15 gr.
Roubanice dolní nevyklučená za 7 R.
Kotel sanitrnický prodán za 6 R.
Vína 2 bečky prodáno po 28 R za 56 R.
Žita tři měřice prodáno po 1 R 10 gr za 4 R.
Na vinohradě Jana Miklova 50 R.
Na statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu po babce těch sirotků přijíti má 10 R.
Za drobné svršky domovní utrženo 2 R 7 ½ gr.
Peněz hotových našlo se 225 R 6 gr.
Summa všeho statku učiní 529 R 28 ½ gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Ševce za grunt 7 R, dáno.
Dluhu za obecní oves 20 gr.
Rektorovi od učení pacholete 1 R 15 gr.
Pohunkovi služby dáno 1 R.
Dluhů rozličných po drobnu splaceno 24 R 10 gr 2 den.
Summa dluhů všech učiní 34 R 15 gr 2 den.
f 335b
A tak po zaplacení dluhův napřed psaných zůstává čistého statku k rozdělení 495 R 13 gr 1 ½ den.
To dělíc na tři díly, dpstane se každému na díl jeho po
165 R 4 gr 2 ½ den.

Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
Markyta macocha podli kšaftu n[ebožtíka] Jíry Halíka muže svého vydáno peněz hotových 67 R 27 gr 4 den.
Též přijala pět věder vína za 14 R.
Kotel a almariji vzala za 2 R 7 ½ gr.
Summa toho, což ona na díl svůj přijala, učiní 86 R 5 gr ½ den.
Zůstává se jí k doplnění dílu jejího dodati ještě 78 R
29 gr 2 den.
Janovi přijde dílu jeho 165 R 4 gr 2 ½ den.
Zuzanně tolikýž 165 R 4 gr 2 ½ den.
Summa všeho, což se těm dvěma sirotkom a macoše jejich na díly dodati, učiní 409 R 8 gr.

Ta summa nachází se na těchto věcech:
Na gruntě 101 v Městečku Mikuláše Škrobeného 93 R, placení od letha 1600 po 4 R.
Na gruntě Markyty Janošky 47 R, placení od leta 1600 po
7 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Jana Miklova 50 R, placení od letha 1600 po 2 R.
f 336a
Jan Oulehla dlužen za krávu 3 R, placení od leta 1600 po
1 R. Rukoj[mě] Pavel Pastýř a Jíra Skalička S.R.S.N.
Tobiáš Oulehla dlužen za krávu 3 R, placení od leta 1600 po 1 R. Rukoj[mě] Jan Kubíčků, Jan Hafrů S.R.S.N.
Jíra Močihuba za tele roční dlužen 1 R 15 gr, položiti má o posudku leta 1600. Rukoj[mě] za to Jan Karas.
Markyta Janoška dlužna za krávy a ovce 18 R, platiti má od letha 1600 po 4 R.
Mikuláš Žilka dlužen za kotel sanitrnický 6 R, placením od leta 1600 po 1 R. Rukojmě Adam Bošácký, Tobiáš Oulehlů, Václav Slovák S.R.S.N.
Peněz hotových mimo zaplacení dluhuo i za svršky utržené a do truhlice vloženo summy 223 R 5 gr 1 ½ den.
Summa toho ut s[upr]a.
A mimo díly sirotčí náleží samým dvěma sirotkom podli kšaftu otce jejich vinohrad v Klučové hoře na Lipovsku, kterýž jest puštěn k užívání Markytě Janošce na ten spůsob, aby ty sirotky do zrostu jejich při sobě chovala, je opatrovala, jim křivdy nečinila a Jana sirotka do školy dala, od něho svými penězi platila.
Rukojmě za ni Vašek Švec, Macek Zámečník, Jan Tomášů, Tobiáš Radějovský slíbili R.S.N.
Též těm samým oběma sirotkom náleží 20 měřic ovsa a 6 měřic ječmene, nebo macocha jejich díl svůj na obilí přijala a jest prodané za 16 R 20 gr.
Více jim náleží žita nemláceného několiko kop. Má se vymlátiti a co ho bude, prodati a potom při posudku ouřad za ně peníze do truhlice odvésti mají. Namlátilo se 16 m[ěřic], prodáno každá měřice po 1 ½ R, utrženo 24 R.
f 336b
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Janošky závdanku za grunt 20 R.
Též od ní přijato za koně jí prodaného 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu po babce přijato
10 R.
Od Janošky za roubanici přijato 7 R.
Z toho dáno za grunt peněz ročních 7 R.
Dluhův rozdílně zaplaceno 8 R 5 gr.

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Škrobenýho za grunt 2 R.
Od Markyty Janošky přijato za g[runt] 7 R.
Též od ní přijato za krávy 4 R.
Markytě dáno na díl její hotových peněz 15 R.
Elišce Halíkové dáno za outraty při pohřbu n[ebožtíka] Matina Halíkového 4 R.
Ty peníze mají se ze všech dílů při vydávání peněz na díly porážeti.
Též pacholku za službu dáno 1 R.
Více náleží těmto sirotkom samým v statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu mateřiného, což jí nápadu po bratřích jejích přišlo 12 R 5 gr 2 den.
Na to přijato hotových peněz do truhlice 1 R 3 gr.
NB. Skoupeno těmto sirotkom k dobrému jejich od Martina Pavla Jakšového, což je[mu] v statku n[ebožtíka] Vaška Ševce po Mandě macoše jeho náleželo summy 24 R, dáno jemu za ně peněz hotových 13 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Janošky za dobytek ost[atní] 14 R.
A tak zaplatila.
Od Martina Ševčíkového za 2 měř[ice] žita 3 R.
Od Jana Oulehlova za 1 měř[ici] žita 1 R 15 gr.
Izákovi Polákovi dluhu dáno, kterýž se po rozdílu statku našel 1 R 6 gr. Má se z dílů sirotčích porážeti.
Od Jana Oulehlova za krávu přijato 1 R.
Od Vaška Havranového za 1 m[ěřici] žita 1 ½ R.
f 337a
Od Jíry Močihuby přijato za krávu 1 R.
Od Tobiáše Oulehlova za krávu 1 R.
Od Martina Kštice za obilí přijato 22 ½ gr.
Od Mikuláše Žilky za kotel přijato 1 R.
Z díly Markyty macochy a z dílů sirotčích zaplaceno dluhu Šimonovi Mozolovi, který se po rozdílu našel, dáno 2 R.
Od Jana Měsíčka za obilí přijato 1 R.
Od Mikuláše Žilky za obilí 22 ½ gr.
Markytě macoše dáno na díl její 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu mateřiného přijato 2 R.
Letha 1601 a 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Mikuláše Škrobeného za g[runt] dvoje peníze 4 R.
Vinohrad napřed psaný v Klučové hoře na Lipovsku, který Janoška užívala a dělala, prodán jest Tomášovi Pěkníkovi do Lipova za summu 120 R. Závdanku dáti má 10 R a platiti uroď se neb neuroď po 5 R až do vyplnění tej summy. Odevzdán za volný a svobodný.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu po Zuzaně babce jejich přijato 1 R 2 ½ gr.

Markytě, macoše těchto sirotků, dodáno ostatek dílu jejího, což jí zuostávalo se dodati 56 R 28 gr.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidlákového z poručení Její [Mil]osti Paní půjčeno Janovi Matouškovýmu z Velké Vrbky ku potřebě jeho hotových peněz 10 R. Ty peníze oplatiti má o posudku nejprve příštím. A místo rukojemství podstavil v té summě vinohrady v Slavkovské hoře na Lipovsku.
Též půjčeno z poručení Její [Mil]osti Paní Pavlovi Pavelkovi ku potřebě jeho 6 R. Ty má oplatiti o posudku nejprve příštím beze všech odporů.
Janovi dáno z dílu jeho na šaty, které k sobě přijal Pavel Pavelků a má jemu šaty zjednati 6 R.
f 337b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše Škrobeného za g[runt] 4 R.
NB. Více těmto sirotkom náleží spravedlnosti po Kateřině n[ebožtíka] Jonáše Zámečníka, mateři jejich, na gruntě 130 Jíry Holinky summy 10 R.
To dělíc na 2 díly, půjde na každého s[irotka] po 5 R, jíti jim mají od letha 1603 po 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry Holinky za podsedek 1 R.
Od Jana Oulehlova přijato ost[atek] za krávu 2 R.
Od Jana Měsíčka za obilí 1 R.
Od Jana Miklového za obilí 1 R.
Od Thobiáše Oulehle za obilí 1 R 15 gr.
Od Martina Kštice za obilí 1 R.
Od Jana Kšticového za obilí 15 gr.
Od Vaška Ševce za obilí 1 R 15 gr.
Od Mikuláše Žíly za obilí 22 ½ gr.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu po Zuzaně, babce těch sirotků, přijato půl dílu 1 R 25 gr.
Od Jana Matouškového přijato na půjčku 6 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Mikuláše Škrobeného za g[runt] 4 R.
Od Jana Matouškového na půjčku ost[atní] 4 R.
Od Jíry Holinky přijato za grunt 1 R.
Od Jana Miklového za vinohrad 2 R.
Od Jana Měsíčka za obilí přijato ost[atní] 1 R.
Od Jana Miklového za obilí ost[atní] 1 R.
Od Jíry Močihuby přijato za obilí 1 R.
Od Tomáše Pěkníka závd[anku] za vinohrad v Klučové hoře přijato 10 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu po Zuzaně babce přijato ost[atní] půl dílu 1 R 18 gr.
Letha 1605 za purg[mistra] Martina Šidláka půjčeno těchto sirotků peněz hotových z truhlice sirotčí obci velické summy 91 R 22 ½ gr. Ty mají zase do truhlice sirotčí oplatiti, placením od letha ut s[upr]a po 15 R.

f 338a
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a z poručení J.M. pánů poručníků půjčeno těchto sir[otků] peněz hotových na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 1605, totiž 79 R. Takové peníze mají oplaceny bejti z důchodův, když jich potřebovati budou.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jana Staňkova z Souchova za vinohrad na místě Jana Miklového položených 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Mikuláše Santala za g[runt] 15 gr.
Od Mikuláše Škrobenýho za g[runt] přijato 1 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Mikuláše Santala za grunt 1 R.
Od Mikuláše Škrobenýho za g[runt] přijato 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Škrobenýho za g[runt] 2R.
Dluhův nejistých za obilí prodané a jiné věci zuostávalo jmenovitě 6 R 22 ½ gr. I poněvadž ti dlužníci dávno zemřeli a statku žádného po nich nezuostalo, nevědělo se, odkud takové dluhy zaplatiti, protož takové peníze sirotci škodují.
Od Mikuláše Santala za g[runt] přijato 15 gr.
Janovi dáno od učení řemesla 2 R 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše Škrobeného za g[runt] čtverých peněz 6 R.
Od Mikuláše Santala 4 peníze přijato 3 R 15 gr.
Od Mikuláše Košťála za jednu polovici vinohradu v Dolní hoře přijato 1 R.
Od Jana Staňkova z Souchova za druhou polovici téhož vinoh[radu] 1 R 15 gr.
Janovi na díl jeho dáno 6 R.
Ten vinohrad v Klučové hoře na Lipovsku puštěn Janovi, aby jej prodal, kterýž zač prodá, polovici z těch peněz na Zuzannu sestru svou sem do statku tohoto odvésti má.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Santala za grunt přijato 1 R.
Od Mikuláše Košťála za vinoh[rad] v Dolní hoře 15 gr.
Od Mikuláše Škrobenýho za g[runt] přijato 3 R.
Těch 4 R 15 gr jsou vydány Janovi na díl jeho.
f 338b
Ten vinohrad na Lipovsku v Kučové hoře Jan, sirotek svrchu psaný, prodal za hotových 20 R.
Od obce měst[ečka] Veliké přijato na dluh půjčený jim letha 1605, totiž 16 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Škrobeného za grunt peněz ročních 3 R.
Od purgkmistra a starších na dluh povinný přijato 15 R.
Ty přijal Jan na díl svůj, totiž těch 15 R.

Téhož leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše Santala za 2 leta 2 R.
Ty přijal na díl svůj Jan ut s[upr]a.
Více od purgkmistra a starších na dluh povinný 4 R.
Ty přijal Jan ut s[upr]a.
Od Mikuláše Košťála za vinohrad jednu pol[ovici] 2 R.
Ty přijal týž Jan.
Od Jana Šenovského za druhou polovici téhož vino[hradu]
2 R.
Ty sou vzaté k ruce JM Páně.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Škrobenýho za gr[unt] 3 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Od Mikuláše Santala za gr[unt], kterýž Jan přijal 1 R.
Od Mikuláše Košťála za 1 polovici vinohradu 1 R.
Ten 1 R přijat jest k ruce JM Páně.
Od purgkmistra a starších na dluh povinný přijato 8 R.
Těch 8 R vydáno Janovi na díl jeho.
A jakož jest těchto sirotků peněz vyšlých na dluhu za Jeho Mi[l]ost Pánem zůstávalo 158 R 29 gr 3 den, ty sou poraženy z téhož dluhu po Zuzanně zběhlé.
Letha 1626 od purgkmistra a starších na dluh povinný přijato 6 R.
Ty přijal Jan n[ebožtíka] Martina Halíkového.
Letha 1628 od purgmistra a starších na dluh povinný přijato 10 R a letha 1629 4 R a letha 1630 6 R, činí toho 20 R.
Ty přijal Jan neb[ožtíka] Martina Halíkového.
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky týž purgmistr a starší od obce na dluh povinný položili 3 R.
Ten přijal Jan neb[ožtíka] Martina Halíkového.
f 339a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového týž purgkmistr a starší od obce městečka Velikej na dluh povinný, totiž za dvě letha položeno jest a ty přijal Jan n[ebožtíka] Martina Halíkového do Velikej Vrbky 8 R.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr od obce městečka Velikej položili na dluh peněz za rok 1640 a za rok 1641, totiž 6 R.
Ty přijal Jan n[ebožtíka] Martina Halíkového do Hrubé Vrbky.
Letha 1645 a 1646 od Mikuláše Planéřového, purgkmistra toho času, položených peněz od obce velické na sirotky Jana Halíka za dvě letha pořad zběhlý 6 zlm.
A tak již Jan Halíkh souplna zaplacen a za obcí více nic nemá. Stalo se u přítomnosti pana Valentina Schreyera ouředníka a purgkmistra Martina Drahotouský[ho] dne
20. Februarii 1652.