Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

160 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Šubele

f 340a

Letha 1599 za purmistra Martina Ševčíka zepsán a zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotků pět: Jura, Mikuláš, Pavel, Matěj, Jan a Anka mateř jejich šestá.
Našlo se jim spravedlnosti jejich toto:
Item na gruntě 52 v Městečku, kterýž jest prodán Ance, mateři těch s[irotků], summy 210 R.
Item na vinohradě v Dolní hoře 70 R.
Summa všeho statku učiní 280 R.
Z toho se dluhů toto zaplatiti má:
Item na termíny do peněz sirotčích 23 R 7 gr 4 den, placením od leta [15]99 po 8 R.
Item nápadníkům n[ebožtíka] Kašpara Šubele 120 R.
Summa všeho dluhu učiní 143 R 7 gr 4 den.
Zůstává čistýho statku mimo zplacení dluhů 136 R 22 gr
3 den.
To dělíc na 6 dílů, přijde na každého díl jeho po 22 R
23 gr 5 den.
Jan Moňka, manžel vejš psané Anky, grunt se vším hospodářstvím, což k němu přináleží, i z vinohradem v Dolní hoře koupil za summu vejš psanou 280 R.
f 340b
Z toho sobě srazil dílu manželky své 22 R 23 gr 5 den a tak zůstává mimo poražení dílu manželky své dopláceti 257 R 6 gr
2 den.
Místo závdanku položiti má ročních peněz na termíny 8 R, ostatek platiti od leta 1600 po 8 R. A když se termíny zaplatí, platiti má po 6 R.
Jírovi
Mikulášovi přijde každému na díl jeho
Pavlovi po 22 R 23 gr 5 den.
Matějovi
Janovi

Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Moňkového za g[runt] 6 R.
Též on položil za rok 1599 za grunt 8 R.
Těch 14 R dány sou na termíny do peněz sirotčích míšených.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Moňkového za vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Jsou vydány na termíny.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Moňkového za Dolní horu 10 R.
Z toho dáno ostatek na termíny 6 R 7 gr 4 den.
A tak termíny doplaceny.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Janovi na díl jeho dáno 3 R 23 gr 3 den.

f 341a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Moňkového přijato za vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho, totiž Jírovi.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Moňkového přijato za vinohrad v Dolní hoře 6 R.
Ty sou vydané Jírovi na díl jeho.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Jíry Moňkového za vinohrad 3 R.
Ty sou vydané Jírovi.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jíry Moňkového za vinohrad v Dolní hoře 4 R.
Ty jsou vydány Aleně, Jíry Šoubele (v jeho zajetí od nepřátel) manželce.