Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

164 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Votického

f 353a

Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a zinventován tento statek, ku kterýmuž jest sirotkův pět, zejména Jan, Anna, Václav, Kateřina, Jíra a Maruše mateř jejich šestá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 105 v Městečku 240 R.
Achtel vinohradu v Dolní hoře za 60 R.
Na vinohradě Jíry Karasového 28 R 23 gr, placením půl víne[m] za vědro po 1 ½ R.
Vína zuostala 1 b[ečka] prodaná za 31 R.
Za klisnu prodanou přijato 4 R.
Summa všeho statku učiní 363 R 23 gr.
Z toho se mají tito dluhové zaplatiti:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Kotačky za grunt 29 R, placením od leta [15]99 po 3 R.
Dluhu Jeho Mi[l]osti Pánu povinného 14 R 15 gr.
Janovi Vděkovi do Radějova za víno dluhu 28 R, placením od leta 1600 po 7 R.
Sirovátkovi do Podivína dluhu 2 R.
Na kostel strážnický převedeného dluhu od p[ana] Čačka
10 R.
Jírovi Barvínkovi dluhu 6 R 21 ½ gr.
Martinovi Baňařovi 1 R.
Summa všech dluhův 90 R 26 ½ gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 272 R
26 ½ gr.
To dělíc na 6 díluo, dostane se každému na díl jeho po 45 R 14 gr 2 ½ den.
f 353b
Maruše, mateř těch sirotků, grunt z vinohradem v Dolní hoře za summu 300 R koupila a dílu svého sobě 45 R 14 gr 2 ½ den srazila a tak po vyvázání dílu svého dopláceti má 254 R 15 gr 4 ½ den. Na to závdanek leta [15]99 položiti má 15 R a ostatek platiti od letha 1600 po 7 R a když se do Radějova dluh zaplatí, platiti má po 6 R.
Anně a Kateřině Maruše mateř jejich má každé dáti z lože šatuo, když by k vdaní přišly.
Anně náleží dílu jí náležitého 45 R 14 gr 2 ½ den.
Janovi tolikýž 45 R 14 gr 2 ½ den.
Václavovi 45 R 14 gr 2 ½ den.
Kateřině též 45 R 14 gr 2 ½ den.
Jírovi tolikýž 45 R 14 gr 2 ½ den.
A mimo ten statek svrchu psaný nachází se dluhu na roli v Podhájí Kuby Žádalového, zastavené n[ebožtíku] Mikulášovi Votický[mu] 5 R.

Též na druhé roli v Podhájí Baďourovské, zastavené n[ebožtíku] Votickýmu 5 R 5 gr.
Summa toho 10 R 5 gr.
Ty roli když by se vyplatily, těch 10 R 5 gr na šest díluo rozděleno býti má.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato závdanku od vdovy 15 R.
Též přijato hotových mimo vydání za dluhy 12 R 5 gr.
Z toho dáno dluhu J.M. Pánu 14 R 5 gr.
Janovi Vděkovi do Radějova na dluh 10 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Kotačky za g[runt] 3 R.
f 354a
Letha 1600 za purgmistra Martina Ševčíka jinak Šidláka přijato od Pavla Tomášového na místě vdovy za g[runt] 10 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky za g[runt] 3 R.
Janovi Vděkovýmu do Radějova 7 R.
Od Jíry Karasového za vinohrad 1 ½ R.
Ty sou vydány na chování s[irotků] malých.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Pavla Tomášového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Vávra Kotačky na doplacování grunthu 3 R.
Od Jíry Karasového za vinohrad 22 ½ gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Pavla Tomášového za g[runt] 3 R.
Z toho dáno dluhu Martinovi Banařovi 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry Karasového za půl vína za vinohrad položených 2 R 7 ½ gr.
Od Pavla Tomášového za g[runt] 4 R.
A skoupil od Jíry Barvínkového, což jemu dluhu z tohoto statku zaplatiti se mělo 6 R 21 ½ gr.
Z toho dáno do Radějova na dluh n[ebožtíka] Jana Vděkového povinný 7 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky dáno 2 R.
A Mikuláš Kotačků což jemu z tohoto statku zaplatiti se mělo, totiž 16 R, prodal je Pavlovi Tomášový[mu]. A tak jemu dluh zaplacen.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Pavla Tomášového za grunt 4 R.
Od Jíry Karasového přijato za 4 vědra vína, co platí půl vínem 6 R.
Více přijato, že se to víno dráže prodalo, nežli se od Jíry Karasového vzalo 1 R 13 ½ gr.
Do Radějova dáno ostatek dluhu 4 R.
Na kostel strážnický dáno na dluh 7 R.
Jírovi dáno od školy 13 ½ gr.

f 354b
Jakož Jíra Karasů zuostával za vinohrad dopláceti těmto sirotkom placením půl vínem 20 R 15 ½ gr, ten vinohrad puštěn a prodán Mikulášovi Švehlovi, aby jej platil podle ourody po
3 R.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš Švehla za vinohrad na místě Jíry Karasového 1 R.
Ten jest vydán na díl Jírovi od učení školního.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od něho za grunt 2 R.
Ty jsou dány na kostel strážnický na dluh.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad přijato 1 R.
Dán jest Jírovi od učení školního.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla Tomášového za g[runt] 3 R.
Z toho dáno na kostel strážnický ost[atní] 1 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad přijato 1 R.
Dán jest Jírovi od učení školního.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Tomášového za grunt 3 R.
Z toho dáno Jírovi na šaty 1 R.
Od Mikuláše Švehly přijato za vinohrad v Dolní hoře 15 gr.
Kateřině dáno na díl její 2 R 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Pavla Tomášového za grunt i za předešlá letha přijato 8 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad přijato 4 R.
Jírovi na koupení vinohradu dáno 9 R.
Kateřině na kožich dáno 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Tomášového za grunt přijato 4 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Z toho dáno Jurovi na díl jeho 2 R a Kateřině 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Pavla Tomášového za grunt 4 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad 4 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 4 R a Kateřině 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Pavla Tomášového za grunt 4 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 R a Kateřině 3 R.