Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

165 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Duného

f 358a

Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotkuo osmero, jmenovitě Anka starší, Anna mladší, Mikuláš, Zuzanna, Jan, Pavel, Václav a Kateřina.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 40 na Závodí Mikuláše bratra jejich, kterýž jemu i z vinohradem prodán podli kšaftu 150 R.
Na vinohradě Jíry Poláška v Lipově v hoře Radostné zuostává 11 R 15 gr, placením od leta 1599 po 4 R.
V statku 47 Eliáše Hemrichového v Javorníku nedobraného dílu Barbory, manželky n[ebožtíka] Vaňka Duného 34 R 27 gr
5 den, ty jdou od letha [15]99 po 2 R.
Na vinohradě Pavla Nevrlýho v Dolní hoře 2 ½ R, placením od letha 1599 po 2 R.
Summa všeho statku učiní 198 R 27 gr 5 den.
Z toho se zaplatiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Srnového za vinohrad 8 R, placením od leta [15]99 po 5 R.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 140 R 27 gr
5 den.
To dělíc na 8 díluo, dostane každému na díl jeho po 23 R 25 gr 6 ½ den.
f 358b
Mikuláš sirotek ujal grunt z vinohradem podli kšaftu otce svého v summě 150 R, z toho sobě srazil dílu svého, což na něj přišlo 23 R 25 gr 6 ½ den.
A tak mimo poražení dílu svého zůstává ještě dopláceti summy 123 R 24 gr 5 den. Závdanku dáti má leta [15]99 5 R a ostatek platiti od leta 1600 po 4 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni.
Anně starší dílu jejího 23 R 25 gr 6 ½ den.
Anně mladší 23 R 25 gr 6 ½ den.
Zuzanně 23 R 25 gr 6 ½ den.
Janovi 23 R 25 gr 6 ½ den.
Pavlovi 23 R 25 gr 6 ½ den.
Václavovi 23 R 25 gr 6 ½ den.
Kateřině 23 R 25 gr 6 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Mikuláše závdanku 5 R.
Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Od Jíry Poláška z Lipova za vinohrad 4 R.
Od Pavla Nevrlého za vinohrad přijato 2 R.
Z Javorníka z statku Eliáše Emrichového 2 R.
Z toho dáno písaři od statku vkladení z dílův sirotčích
2 R.

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Duných za grunt 2 R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Srnového na doplacení vinohradu.
Z statku Eliáše Hemrichového z Javorníka 2 R.
Zuzanně dáno na díl její, které přijal muž 2 R.
Od Jíry Poláška z Lipova za vinohrad 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Mikuláše za grunt 3 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Srnového za vinohrad 2 R.
f 359a
Od Martina Matouškového z Javorníka za grunt, které pokládá do statku n[ebožtíka] Eliáše Emrichového, přijato 1 R.
Anně starší dáno na díl její 1 R 15 gr.
Zuzaně tolikýž dáno 1 R 15 gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše za g[runt] 2 R.
Od Martina Matoušového z Javorníka, které se pokládají do s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Emrichového, přijato 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše Duného za g[runt] 4 R.
Od Martina Matoušového z Javorníka, které se kladou do s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Emrichového 1 R 15 gr.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Martina Srnového na doplacení vinohradu 2 R.
Od Pavla Krčmy, náměstka Pavla Nevrlýho, za vinohrad přijato ostatních 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Mikuláše Duného za g[runt] 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Srnova za v[inohrad] ost[atní] 2 R.
A Anně starší dáno dáno na díl její 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Martina Mokrých za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Martina Mokrých za g[runt] 2 R.
Z toho dáno z dílu Anny starší Lukášovi Sládkovi, nápadníku jejímu 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Martina Mokrých za grunt 2 R.
Z toho dáno Lukášovi z dílu Anny starší 1 R.
NB. Anna, Jan, Václav a Kateřina zemřeli a dílů svých po sobě zanechali každý po 23 R 25 gr 6 ½ den, což učiní summy
95 R 13 gr 5 den. Ta spravedlnost jejich připadla na Pavla bratra jejich, který jest od nepřátel zajatý.
Letha 1612 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Martina Mokrého za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Anně starší 1 R.

f 359b
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Zálešáka Vrbovčanského dvojích peněz za grunt 8 R.
Z toho dáno Lukášovi Sládkovi na místě Anny starší 1 R
10 gr.
Eliášovi Vaňka Ďatlového na místě Zuzanny 1 R 10 gr.
A Pavlovi sirotku i po zemřelých bratřích a sestře jeho nápadu přišlého zanecháno 5 R 10 gr.