Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

166 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Halíka

f 362a

Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a zinventován tento statek ku kterýmuž jest sirotkův tři: Anna, Zuzanna, Jan a Eliška mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 100 v Městečku 330 R.
Dva achtele vinohradu na Lipovsku, jeden v Klučové hoře a druhý v Petrušovci, summy 190 R.
Ve Veliké Blatnici na gruntě a vinohradě Eliščiného dílu nedobraného 32 R 3 gr.
Vína zuostalo 4 ½ bečky, utrženo za ně peněz po rozdílných penězích 106 R.
Dluhův rozličných na lidech vedle kšaftu našlo se 10 R.
Summa všeho statku toho učiní 668 R 3 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Činže J.M. Pánu, což za jeho rychtářství za ním zuostalo
2 R 15 gr.
Na zbor velický podli poručenst[ví] 2 R.
Grošův sobotních, což za n[ebožtíkem] zuostalo 21 R 10 gr.
Jírovi Janošový[mu] dluhu 30 R.
Na kostel velický podli kšaftu 2 R.
Martinovi Hnátkovi do Blatnice dluhu 7 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Janoše do Veliké Vrbky 8 R.
Dluhův po drobno splaceno 41 R 10 gr.
Summa všech dluhův učiní 114 R 5 gr.
f 362b
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 553 R 28 gr. Z toho se vynímá podli poručenství Jíry Halíka otce jejich na Anku a Zuzannu sirotky proti tomu vinohradu, který jest na Blatnicku a Janovi poručen, na každou po 50 R, což učiní
100 R.
A tak mimo těch 100 R, které se z toho statku vynímají, zuostává k rozdělení summy všeckej 453 R 28 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 113 R
14 ½ gr.
Eliška, mateř těch sirotků, ujala grunt s polouláním a se dvěma vinohrady na Lipovsku, z koňmi, z dobytkem a jiným hospodářstvím v summě 520 R. Z toho sobě srazila dílu svého, což na přišlo 113 R 14 ½ gr a tak mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti 406 R 15 ½ gr. Závdanku položiti má 22 R a platiti od leta 1600 po 16 R takto: za grunt po 10 R a za vinohrady po 6 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni jsou.
Janovi náleží dílu jeho mimo ten vinohrad na Blatnicku
113 R 14 ½ gr.
Zuzaně i s tím, což jí otec 50 R mimo díl svůj poručil, přijde 163 R 14 ½ gr.
Anně týmž spuosobem jako Zuzaně přijde všeho 163 R 14 ½ gr.

Summa toho, což se těm třema sirotkom na díly jejich dodati má, učiní 440 R 13 ½ gr.
f 363a
Ta summa nachází se na těchto věcech:
Na Elišce mateři jejich, což mimo poražení dílu svého dopláceti má 406 R 15 ½ gr, placením po 16 R, jakž napřed psáno.
V Veliké Blatnici v statku n[ebožtíka] Martina Zubále 32 R 3 gr.
Eliška vdova dluhu za víno jí prodané dlužna 35 R 25 gr, placením od letha 1600 po 8 R.
Dluhu na Martinovi Sedláčkovým v Havřicích 3 R.
Dluhu na Václavovi Kazíkovi kovářovi 1 R.
Dluhu na Martinákovi v Senici 1 R.
Summa toho ut supra.
A mimo to zanechává se na ty sirotky toto podli poručenství otce jejich: na každého jedna kráva, ovce 4 a svině 3, na děvčata obzvláštně na každou z lože šatuo. To všecko zůstává za Eliškou mateří jejich, má jim to vydati, když k zrostu přijdou.
Rukojmě za to Tobiáš Oulehla, Jan Zvedinos a Eliáš Radějovský S.R.S.N.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Elišky vdovy závdanku 22 R.
Z toho dáno na zbor velický 2 R.
Na kostel velický 2 R.
Martinovi Hnátkovi do Blatnice dluhu 7 R.
Od spravení statku a za obecní oves zaplaceno 7 R 3 gr.
Letha 1601 Mikulášovi Mirošovskýmu, otčímu těchto sirotků, puštěn jest od pana Jana Skřičkovského, ouřed[níka] na Strážnici, k užívání vinohrad na Blatnicku, kterýž náleží Janovi sirotku, až by tomu sirotku 16 let bylo, bez uplacování za užitky a po vyjití těch 16 let bude povinen Mikuláš ut s[upr]a tomu Janovi peníze za pátý vědro dávati.
f 363b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Halíka na místě Elišky 14 R.
Z toho dáno dluhu na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše do Vrbky
8 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Mikuláše Mirošovského 16 R.
Též od něho na dluh za víno přijato 35 R.
Jírovi Janošový[mu] dáno dluhu 30 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Mirošovského 3 R.
Též od něho přijato ostatek dluhu za víno 25 gr.
Ty sou vydány na chování sirotkuo.

Více náleží samým sirotkom nápadu puštěného v statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu po Zuzaně babce její 12 R 5 gr
2 den.
Přijato z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce z dílu Zuzanny babky jeho půl dílu 1 R 2 ½ gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše Mirošovského za g[runt] 10 R.
Též od něho přijato za vinohrad 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce z dílu Zuzany, babky těchto sirotků, půl dílu přijato 1 R 25 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Mikuláše Mirošovského za grunt a vinohrad 13 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce po Zuzaně babce půl dílu přijato ostatek 1 R 18 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Mikuláše Mirošovského za g[runt] 2 R.
Leta 1614 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Mirošovského přijato za grunt 8 R.
Více k tomu přiložil 8 R.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře vod Mikuláše Mirošovského přijato peněz ročních 8 R.
Z toho dáno Ance na šaty 6 R a Zuzanně na šaty tolikéž 6 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše Mirošovského za gr[unt] za 2 leta 16 R.
Ty sou vydané k svadebnímu veselí a za kožich šamlatový Zuzanně.