Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

168 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Ležakuje

f 368a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento statek, k němuž jest s[irotků] čtvero, totiž Markyta, Kuna, Jan a Kateřina.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 13 a vinohradě v Dolní hoře summy 110 R 15 gr.
Z toho dluhův toto se zaplatiti má:
Na kostel velický 4 R 15 gr.
Dluhův po drobno splaceno 2 R.
Summa dluhův 6 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo dluhy k rozdělení 104 R.
To dělíc na 4 díly, dostane se každýmu na díl jeho po 26 R.
Kateřina ut s[up]ra grunt i z vinohradem za svrchu psanou summu koupila a dílu svého sobě na ně[m] porazila 26 R. A tak mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti 84 R 15 gr, placením od letha 1600 po 3 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni jsou.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Kateřiny za grunt 3 R.
Z toho dáno za dluhy ut s[upr]a 2 R.
Písaři od statku spravení dáno 1 R.
f 368b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Kateřiny mateře za g[runt] 3 R.
Ty sou dány na kostel velický dluhu.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Václava Kštice za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty sou dány na kostel velický dluhu.
A dílu sobě na gruntě svém srazil po Markytě ženě své, též co Jan manželce jeho díl svůj poručil 52 R.
Kateřina sobě díl svůj na vinohradě svém v Dolní hoře ukázaný má, za kterýž dopláceti zuostává od letha 1604 podli ourody po 4 R summy 33 R 15 gr.
Z toho náleží Kuně dílu jejího 26 R.
A Markytě též dovzíti dílu jejího 7 R 15 gr.
Kuna zemřela a dílu svého po sobě zanechala 26 R, taková spravedlnost připadla na Martina Kotačku manžela jejího. A po smrti téhož Martina Kotačky přišla na Markytu manželku jeho polovice toho, totiž 13 R, a na Jana syna jeho též 13 R.
Markyta což jí spravedlnosti tuto náleželo, totiž těch
13 R, ty jest prodala Mikulášovi Santalovi manželu Kateřininému za 2 R, které se jemu za zaplacený za vinoh[rad] v Dolní hoře vypisují.
Markyta, dcera Martina Ležakuje, což jí dílu jejího odtud dovzíti náleželo, tolikéž témuž Mikulášovi Santalovi prodala, totiž 7 ½ R, za hotových 1 R 10 gr. Těch 7 R 15 gr též se jemu na zaplacení za týž vinohrad vypisují.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Mikuláše Santala za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Santala za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kotačky 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Santala za vinohrad v Dolní hoře přijato na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kotačky 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Mikuláše Santala za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Jsou přijaté k ruce JM Páně.