Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

170 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Kozuba

f 372a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento statek, k němuž jest sirotkuo čtvero: Mikuláš, Pavel, Jíra, Kateřina a Zuzanna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 112 a vinohradě v Dolní hoře 200 R.
Na vinohradě Mikuláše Zdeňka 15 R, placením od letha 1601 po 2 R.
Summa všeho statku 215 R.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Janovi Řepovi podli smlouvy 11 R, placením od letha 1600 po 2 R.
Nápadníkom Holomkovým 3 R 15 gr.
Židovi Mejtný[mu] velickýmu 3 R 15 gr.
Do Boršic dluhu 3 R 15 gr.
Summa dluhův 21 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 193 R 15 gr.
To dělíc na 5 díluo, dostane se každýmu na díl jeho po 38 R 21 gr.
Zuzanna mateř grunt i z vinohradem koupila za 200 R, z toho sobě srazila díluo svého 38 R 21 gr. A tak dopláceti zuostává ještě 161 R 9 gr, placením od letha 1600 po 5 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni jsou.
f 372b
Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Matouše Chladného za grunt závdanku a peněz ročních 9 R 15 gr.
Z toho dáno nápad[níkům] Holomkovým na dluh 2 ½ R.
Mejtnýmu velickýmu na dluh 2 ½ R.
Do Boršic dluhu dáno 3 ½ R.
Písaři od spravení statku dáno 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato [od] Prokše na místě Chladného 2 R.
Ty sou vydány Janovi Řepovi za roli.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Prokše náměstka Chladného 2 R.
Ty sou vydány Janovi Řepovi na dluh jeho.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Prokše Staroměstského 4 R.
Ty sou vydány Janovi Řepovi na dluh jeho.
Od Mikuláše Zdeňkového za vinohrad přijato 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Prokše Staroměstského za g[runt] 4 R.
Z toho dodáno ostatek dluhu Janovi Řepovi 3 R.
Holomkovi Židu ostatek dluhu 1 R.
Mejtnýmu velickýmu ostatek dluhu 1 R.
Od Mikuláše Zdeňkového za vinohrad přijato 2 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Mikuláše Zdeňkového za vinohrad 1 R.

Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Mikuláš Zdeňků za vinohrad v Dolní hoře 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Mikuláše Zdeňka za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho 38 R 21 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo vyšlé spravedlnosti, která byla na dluhu za Pánem 4 R, ostatek jíti má po letech k ruce panské. Act[um] za purgmistra Jíry Žilky letha 1610.
f 373a
Mikuláš sirotek ujmouc grunt dílu svého sobě na něm porazil 38 R 16 gr.
Vinohrad v Dolní hoře prodán Lukášovi Ševcovi za summu
55 R, placení podle hory práva po 3 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Lukáše Ševce za vinohrad 5 R.
Ty sou půjčeny Mikulášovi, bratru těchto sirotkův, na stavení požáru a má je splatiti o posudku leta 1615.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Lukáše Ševce za Dolní horu 2 R.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Kozuba za grunt přijato 3 R.
Letha 1615 ut s[upr]a od literátů velických na místě Lukáše Ševce za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše Kozuba za grunt za 2 leta 4 R.
Od Václava Kroměřížského na místě literátů za vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Václava Kroměřížského za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Z těch dán 1 R Pavlovi a 1 R Jurovi, synům Matěje Kozuba.