Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

171 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Dřímala

f 375a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento statek, k němuž jest sirotků čtvero, totiž Jan, Jíra, Anka, Markyta a Kuna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 53 Jana, bratra těch sirotků 117 R.
To dělíc na pět díluo, dostane se každýmu na díl jeho po 23 R 12 gr.
Jan ten grunt koupil za summu svrchu psanou a díluo svého sobě na něm porazil 23 R 12 gr. Zuostává ještě dopláceti mimo poražení dílu svého ještě 93 R 18 gr, placením po 4 R, když se prve na s[irotky] n[ebožtíka] Skoumala 33 R vyplatí.
Více mimo to jest vinohrad zaplacený v Dolní hoře, kteréhož mají všickni sirotci společně dělati a užívati až do smrti mateřiny, potom po smrti její má se prodati a penězi rozděliti.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Kuna mateř zemřela a dílu svého po sobě zanechala 23 R 12 gr. To připadlo na Jana, Jíru, Annu a Markytu dítky její, přijde na každého po 5 R 25 ½ gr.
Též pozůstal po ní vinohrad v Dolní hoře, kterýž jest prodán Jírovi n[ebožtíka] Matěje Dřímala za 50 R. Z toho sobě srazil dílu svého otcovského i po mateři, což mu přišlo tak i z vinohradu 44 R 26 gr 1 ½ den, zůstává za ten vinohrad dopláceti 5 R 3 gr 5 ½ den, placením každého roku po 2 R.
f 375b
Anně, sirotku svrchu psanému, dílu jejího 23 R 12 gr ukázáno na gruntě Michala Pivkového.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Dřímalového za vinoh[rad] přijato 2 R.
Ty přijal Jan Sup na místě Anny manželky jeho.
Od Michala Pivky za vinohrad v Dolní hoře za druhú polovici 2 R.
Ty přijal tolikéž Jan Sup na místě Anny manželky jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Dřímala za vinohrad přijato 1 R.
Od Michala Pivky za druhou polovici vinohradu 1 R 15 gr.
Ty 2 R 15 gr sou vydané Janovi Supovi.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jíry Dřímala za vinohrad (neuvedeno).
NB. Za tento vinohrad v Dolní hoře Jíra Dřímal přeplatil
1 R 11 gr 1 ½ den.

Jan Sup přijal peněz od Jíry Dřímala za vinohrad pokládaných 6 R 15 gr. Ty jemu nenáležely, nežli takové peníze za vinoh[rad] svrchu psaný náleží do statku Macka Kováře po Anně, dceři n[ebožtíka Matěje Dřímalového, protož povinen jest ten Jan Sup zase takových 6 R 15 gr navrátiti. A ty se připsati mají s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Kováře.
Tolikéž z gruntu 53, což Michal Pivko do tohoto statku vyplniti má 23 R 12 gr, ty se do statku Macka Kováře přijímati a zapisovati mají.