Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

174 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Patajskýho

f 382a

K tomu statku sou sirotci 2: Jan, Kateřina a Lida mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 28 na Závodí Lidy, mateře těch sirotků 30 R. Závdanku dáti má 1 R a platiti od letha 1602 po 2 R.
Půl achtele vinohradu v Dolní hoře zaplacenej za 45 R.
Vína mladého 2 v[ědra] za 4 R.
Summa všeho statku 79 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Abrahamovi Židu Mejtnýmu 10 R.
Bratru Petrovi 15 gr.
Václavovi, bratranci neboštíkovému podle poručenství 10 R.
Summa dluhův 20 R 15 gr.
Zuostává čistého statku 58 R 15 gr.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 19 R 15 gr.
Lida mateř podsedek ujala s půl achtelem vinohradu v Dolní hoře v summě 75 R.
f 382b
Z toho sobě srazila dílu svého 19 R 15 gr a tak zůstává dopláceti sirotkům a na splacení dluhův 55 R 15 gr, placením od letha 1602 za grunt po 2 R a za vinohrad podle hory práva po 2 R.

Příjem a vydání:
Letha 1602 přijato od Lidy závdanku 1 R.
Od Mikuláše Mirošovského za 2 v[ědra] vína 4 R.
Z toho dáno Abrahamovi Mejtnému na dluh 4 R.
Bratru Petrovi dluhu dáno 15 gr.
Písaři od spravování statku dáno 15 gr.
Od Vaňka Vsetínského, muže Lidiného, přijato za grunt 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Vaňka Vsetínského za g[runt] 2 R.
Dáno na chování malých sirotků 1 R 15 gr.
Též přijato od Vaňka Vsetínského za vinoh[rad] 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Vaňka Vsetínského za g[runt] 2 R.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala prodán vinohrad v Dolní hoře těchto sirotkův Tomášovi Peškovému za summu 44 R. Z toho ukázáno předních peněz Václavovi bratranci, což je[mu] neboštík Jíra Patajský poručil 10 R, placením po 2 R. A potom naposledy platiti bude těmto sirotkom, totiž 34 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Hašaša, Jíra Škromachů S.R.S.N.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Tomáš Pešků za vinohrad 2 R.
Ty přijal Václav, bratranec Jíry Patajského, podle odkázání a poručení ut s[upr]a.

f 383a
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Tomáše Peškového za vinohrad 1 R.
Ten přijal Václav bratranec na dluh svůj.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Hrnčíře za grunt 2 R.
Od Tomáše Peškového za vinoh[rad] přijato 1 R.
Vydán jest Václavovi bratranci.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Pavla Vítového za grunt 2 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Vítového za g[runt] troje peníze 6 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Thomáše Peškového za vinoh[rad] v Dolní hoře trojích peněz přijato 9 R.
Z toho dáno Vácslavovi Patajskýmu 2 R.
A Janovi Šenovskýmu, což jemu týž Vácslav Patajský za opatrování jeho v nemoci poručil, dáno 2 R.
A na kostel velický podle poručenství téhož Vácslava Patajskýho odvedeno jest 2 R.
A tak těch 10 R témuž Vácslavovi z toho vinohradu náležitých jest zouplna vyplněno.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Víthového přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Od Thomáše Peškového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato
2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Pavla Víthového za grunt za 2 leta 3 R.
Od Thomáše Peškového za vinohrad v hoře ut s[upr]a 3 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana Havranového za grunt přijato peněz 1 R 15 gr.
Od Tomáše Peškového za vinohrad přijato 2 R.
letha 1625 Jan Thomášů za vinohrad v Dolní hoře a za purgkmistra Jana Baňařového položil peněz 1 R.
Ten 1 R dán Kateřině, dceři n[ebožtíka] Jíry Patajského.