Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

176 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Peškového

f 388a

K tomu statku jest sirotků 6: Kateřina, Mikuláš, Jan, Manda, Dorota, Běta.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 45 Mikuláše, bratra těch sirotků, zaplaceného
182 R 15 gr 5 den. Závdanku dáti má 10 R a platiti po 5 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Ježe přední summa 17 R
14 gr 2 den doplatí.
Achtel vinohradu v Dolní hoře, který jest prodán Janovi, bratru těch sirotků, bez závdanku za 60 R, placením od letha 1602 podle hory práva po 3 R.
Rukojmě Jan Karas, Jan Vachňů, Mikuláš Pešků S.R.S.A N.
Summa všeho statku 242 R 15 gr 5 den.
Z té summy má se Bětě za ložné šaty vydati 5 R.
Zůstává čistého statku 237 R 15 gr 5 den.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému po 39 R 17 gr 4 den.
Mikuláš vejš psaný grunt s půl lánem roli a jiným příslušenstvím koupil a dílu sobě na něm srazil 39 R 17 gr
4 den. A tak zůstává dopláceti sestrám svým 142 R 28 gr 1 den, placením po 5 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Ježe doplatí. Rukojmě při gruntě zapsáni.
f 388b
Jan, bratr těch sirotků, achtel vinohradu v Dolní hoře na díl svůj ujal v 60 R. Z toho sobě srazil dílu svého 39 R 17 gr 4 den, zůstává dopláceti 20 R 12 gr 3 den.
Kateřině náleží dílu jejího
Mandě náleží dílu jejího každej po 39 R 17 gr 4 den
Dorotě náleží dílu jejího
Bětě náleží dílu jejího i za šaty 44 R 17 gr 4 den.
Mandě, Dorotě a Bětě Mikuláš bratr jejich povinen jest každej jalovici ve 2 letech a po 1 ovci s jedním jehnětem přisaditi a do zrostu jejich dochovati a když od něho toho potřebovati budou i vydati.

Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Mikuláše závdanku za grunt 10 R.
Z toho dáno písaři od spravování statku 2 R.
Kateřině na díl její dáno 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana, bratra těch sirotků, za vinohrad 1 R 15 gr.
Kateřině dáno na díl její 3 R 7 ½ gr.
Mandaleně též dáno 3 R 7 ½ gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana Peškova bratra jejich za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Mandě na díl její 1 R.

Jakož náleželo Dorotě dílu jejího dovzíti 39 R 17 gr 4 den, takové peníze Mikuláš Vachún z lásky pustil Janovi švagru svému na gruntě jeho. A tak díl manželky své zouplna vyzdvihl. Stalo se za purg[mistra] Daniele Třískala letha 1607.
f 389a
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana Peškového za grunt 2 R.
Z toho přijala Manda 1 R, Kateřina 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Peškového za g[runt] 9 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 5 R, Mandě dáno 2 R, Kateřině tolikýž 2 R.
Od Mikuláše Šelpickýho na místě Jana Peškového za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Ty 2 R sou dány Bětě na díl její.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Peškového za grunt přijato 4 R.
Ty jsou přijaly Běta, Manda a Kateřina, každá po 1 R 10 gr.
Od Mikuláše Šelpickýho za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Našlo se v knihách horenských velických, že Mikuláš Šelpický za vinoh[rad] v Dolní hoře svrchu psaný položil za rok 1610, 1611, 1612 a 1613 pokaždý po 1 R, totiž 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše Šelpického za vi[nohrad] 2 R.
Od Jana Peškového za grunt za 2 leta 4 R.
Z toho dáno Kateřině 2 R, Mandě 2 R a Bětě též dáno 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana Peškového za grunt 4 R.
Od Mikuláše Šelpickýho za vinohrad 1 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R 20 gr, Mandě 1 R 20 gr a Bětě též 1 R 20 gr.