Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

177 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Plška

f 391a

K tomu statku jest sirotků 6: Dorota, Pavel, Martin, Mikuláš, Zuzanna, Kateřina a Kateřina mateř sedmá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě a poloulání 57, kterýž jest prodán i s vinohrady v Ležhoře summy 240 R. Závdanku dáti se má 16 R 20 gr a platiti od letha 1602 po 6 R.
Na gruntě 67 Martina Hlahola na Závodí 59 R 17 gr, placením od letha 1602 po 2 R.
Summa všeho statku 299 R 17 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Blanaře za grunt 4 R 20 gr.
Vaňkovi Jakšovýmu dluhu 5 R 15 gr.
Šimonovi Mozolovému 2 R.
Do Vnorov za kaši 22 ½ gr.
Hrnčíři do Strážnice od dělání kamen 2 R 15 gr.
Jírovi Barvínkovi dluhu 4 R.
Summa dluhův 19 R 12 ½ gr.
Zuostává čistého statku 280 R 4 ½ gr.
To dělíc na 7 díluo[v], přijde každému po 40 R 4 gr ½ den.
Po rozdílu statku tohoto našlo se v rejstřích horenských velických, že sirotkům těmto náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž drží Jan Kuchyňka, placením od letha 1613 po 1 ½ R –
10 R 7 ½ gr.
f 391b
Kateřina, mateř těch sirotků, grunt s půl lánem roli, s vinohrady a jiným k tomu příslušenst[vím], jakž při gruntu rozepsáno jest, ukoupila za summu 240 R. Z toho sobě srazila dílu svého 40 R 4 gr ½ den, zůstává dopláceti ještě 199 R
25 gr ½ den, placením od letha 1602 po 6 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni.
Dorotě sirotku zanechává se při Kateřině mateři její
1 kráva a z lože šatů, bude jí to povinna vydati, když k vdaní svému přijde.

Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Kateřiny na závdanek 1 R 10 gr.
Ty sou dány Anně Duných do Pavlovic ostatek na díl její. A tak tu nic nemá.
Od Václava Hobži ostatek závd[anku] za g[runt] přijato 15 R 10 gr.
Z toho jest dluhů napřed psaných zaplaceno kromě Matěje Blanaře s[irotků] za podsedek summy 4 R 22 ½ gr.
A na chování malých sirotků vydáno 17 ½ gr.
Od Martina Hlahola přijato za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Václava Hobži za g[runt] prvních peněz 3 R 5 gr.

Od Martina Hlahola za grunt přijato 2 R.
Dáno dluhu za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře 4 R 20 gr.
Více po rozdílu statku našlo se těmto sirotkům na vinohradě v Ležhoře Řehoře z Mrákotína 2 ½ R.
Na to přijato od něho za rok 1603 1 R.
f 392a
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Václava Hobži za grunt 6 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 3 R.
Od Martina Hlahola za g[runt] přijato 2 R.
Od Řehoře z Mrákotína za vinohrad 1 R.
Dorotě dáno na díl její 2 R.
Pavel, Mikuláš, Zuzanna a Kateřina zemřeli a dílův svých po sobě zanechali 160 R 13 gr 5 ½ den. Ta spravedlnost připadla na Martina bratra a Dorothu sestru jejich, přijde na každého po 80 R 6 gr 6 den.
Pavel Pivko koupíc vinohrad v Ležhoře, který těchto sirotků býval, od Václava Hobže, za kderýž dopláceti těmto sirotkom zůstávalo 50 R, takové peníze sobě Pavel Pivko na nápad svrchu psaný porazil a má jej zouplna docela zaplacený.
Zůstává se jemu ještě dodati toho nápadu 30 R 13 gr
5 ½ den a dílu po Dorotě manželce jeho 35 R 4 gr ½ den.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Václava Hobže za grunt 1 R.
Od Mikuláše, syna Hlaholového za g[runt] 1 R.
Martinovi dáno od učení řemesla krejčovského 2 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Václava Hobže za grunt 3 R.
Vydány jsou Martinovi od učení řemesla.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava Hobže za grunt 1 R.
Dán jest Martinovi od učení řemesla.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Hlahola za g[runt] 6 R.
Od Václava Hobže za g[runt] přijato 8 R.
Z toho dáno Martinovi 4 R.
Od Jana Kuchyňky za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R
15 gr.
Více Martinovi dáno na díl jeho 11 R 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Hobže za grunt přijato 3 R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Od Mikuláše Hlahola za grunt přijato 2 R.
Přijal je Martin na díl svůj.

f 392b
Od Mikuláše Peškového na místě Jana Kuchyňky za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 1 R.
Ten přijal Martin na díl svůj.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Hlahola za grunt položeno peněz ročních 2 R.
Ty jest přijal Martin na díl svůj.
Od Mikuláše Peškového za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Ty sou vydané Martinovi.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Mikuláše Peškového za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Martinovi.
Od Mikuláše Hlahola za grunt přijato 2 R.
Ty 3 R jsou vydané Martinovi.