Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Nápadníci po ne[božtíku] Martinovi Ševci zůstalí

f 46a

Jan, Vaněk a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti po ne[božtíku] otci jejich jednomu každému podle zápisů knih starejch sirotčích od listu 49 až do listu 54 podle bedlivého na tom usednutí, že jest z gruntu, z vinohraduov, z vín prodaných, z dluhuov vyupomínanejch na jeden každej díl náleželo:
Item Janovi náleží 291 R 2 gr 5 ½ den. Na to vzal 79 R
11 gr 1 ½ den, dodati jemu přišlo 211 R 21 gr 4 den
Vtom jest ten Jan umřel, díl jeho na Vaňka bratra jeho neženatého připadl.
Z toho dílu Janova Vaněk z dobrovolné vůle své, co jest Kateřina sestra jeho přebrala 22 R 5 gr 3 den, aby to Vaňkovi navrátiti povinna byla, od toho upustil. A nadto vejše ještě k vyzdvižení jejímu, aby sobě jakž níže položeno od práva hotové vyzdvihla, k to[mu] povolil.
Item Vaňkovi náleží i po Janovi, bratru jeho zemřelým, mimo to, což jest Jan za
f 46b
zdravého života svého i tolikéž sám Vaněk na díl svůj vyzdvihl, ještě hotové summy, kteráž při právě zůstává 135 R 28 ½ gr.
Item Kateřině z dílu Jana bratra jejího od Vaňka puštěného, tak jakž jest napřed dotčeno, náleží jí hotové summy při právě 19 R 20 gr 3 ½ den.
Těm napřed psaným nápadníkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 18 R 25 gr, kteréž náležely Jírovi nebožštíka Martina Jakšového. Ty jakž jim jíti mají, při tychž sirotcích Jakšových položeno najdeš.
Více jim odvedeno na vyšlou spravedlnost 38 R, kteréž náležely sirotkům nebožšt[íka] Jíry Moňkového, totiž Mathoušovi a Šimkovi, sirotkům zběhlým. Ty jak se jim pokládati mají, o tom při tychž sirotcích položeno najdeš.

Letha [15]95 přijato po Jírovi, s[irotku] Martina Jakšového, podle odvodu 3 R.
Též přijato po Mathoušovi a Šimkovi n[ebožtíka] Jíry Moňkového 1 R.
Dáno z dílu Vaňkova Bětě ženě jeho 4 R.
Dáno Bětě na díl její z vyšlejch peněz 3 R 3 ½ den.
Letha [15]97 přijato po zběhlých s[irotcích] n[ebožtíka] Jíry Moňkovýho 2 R.
Ty jsou dány Bětě na díl její.
Letha [15]98 přijato z statku Martina Jakšového podli odvodu svrchu psaného 3 R.

f 47a
Letha [l5]99 za purgkmistra Martina Ševčíka přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Moňkového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Martina Jakšového 12 R 18 gr 4 den.
Z toho dáno Jozefovi z dílu Běty manželky jeho hotových peněz 10 R 18 gr 4 den.