Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

194 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského

f 426a

K tomu statku jsou sirotci 2: Martin, Pavel.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 21 v Měste[čku] Anny, manželky téhož Mikuláše Sučanského, předních peněz 130 R, placením při každých Vánocích po 4 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Vaška Šavary předních peněz 50 R. Závdanku dal 1 R 15 gr a platiti má podle ourody po 3 R.
Peněz hotových našlo se po smrti nebo[žtíka] 8 R.
Summa statku 188 R.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
Pavlovi Petrášovýmu na Lhotky dluhu 8 R.
Zůstává čistého statku 180 R.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 90 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato peněz hotových, kteréž se po smrti n[ebožtíka] našly 8 R.
Od Vaška Šavary závdanku za vinohrad 1 R 15 gr.
Z toho dáno Pavlovi Petrášové[mu] na Lhotky 8 R.
Písaři od rozdílu z dílův sirotčích 8 gr.
Od Vaška Šavary za vinohrad 1 R.
Více těm sirotkom náleží dílu Anny macechy jejich v statku n[ebožtíka] Bartoše Kocourka v měste[čku] Lipově.
f 426b
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Vaška Šavary za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Václava Kroměřížského na místě Anny manželky jeho 4 R.
Od Vaška Šavary za vinohrad přijato 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava Kroměřížského za g[runt] 2 R.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 90 R, ta spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 9 R 7 gr, ostatek Pánu po letech docházeti má. Act[um] ut s[upr]a.
Od Vaška Šavary přijato za grunt.
Omylně tuto vypsány, býti jsou při statku Mikuláše Sučanského 70.
NB. Spravedlnost Pavlova, kteráž na Jeho [Mil]ost Pána obrácena byla, poněvadž se ten sirotek postavil, zase jest jemu od p[ana] Vilíma Žernovského, ouředníka na Strážnici, puštěna. Všakž co jest vyzdviženo k ruce panské 9 R 7 gr, ty za pokutu Jeho [Mil]osti Pánu zuostávají.
Téhož letha přijato od Vaška Šavary za vinohrad v Dolní hoře 1 R.

Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaška Kroměřížského za g[runt] 8 R.
Od Vaška Šavary za vinohrad v Dolní hoře přijato 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Vaška Kroměřížského za grunt přijato 4 R.
Od Vaška Šavary za vinoh[rad] v Dolní hoře 3 R.
Těch 7 R jest přijato k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Vaška Kroměřížského za grunt přijato peněz ročních 6 R.
Od Vaška Šavary za vinohrad v Dolní hoře přijato 5 R.
Leta 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Vaška Šavary za vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Od Vaška Kroměřížskýho za gr[unt] 3 R.
Těch 6 R jest přijato k ruce JM Páně.
A jakož na dluhu za JM P[ánem] peněz vyšlých zůstávalo
25 R, ty se po sirotcích zběhlých porážejí.