Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

195 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka

f 428a

K tomu statku jest nápadníků 4: Kateřina, Anna, Lida vdaná a Markyta sirotek čtvrtý.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 32 v Měste[čku] Jana Baňaře předních peněz 100 R, závdanku dal 8 R, placením po 4 R.
Na vinohradě v Ležhoře Václava Matěje Moňkového z Javorníka předních peněz 70 R, závdanku dal 3 R, placením podle ourody po 4 R.
Na druhém vinohradě v též hoře Jana Baňaře předních peněz 54 R, bez závdanku, placením podle ourody po 3 R.
Na třetím vinohradě v též hoře Jana Hafrového zaplacených předních peněz 19 R, placením podle ourody po 2 R.
V statku nebo[žtíka] Jana Měsíčka dluhu 10 R.
Vína 6 věder prodáno Janovi Barvířovi za 15 R.
Dluhu na Lukášovi Ondřejových v Souchově 9 R.
Summa statku 277 R.
Tu summu dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po
69 R 7 ½ gr.
Jan Baňař na díl Lidy manželky své ujal grunt s půl lánem roli, s krávou a dobytkem svinským v summě 100 R.
Vinohrad v Ležhoře ve 54 R.
Summa toho 154 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 69 R 7 ½ gr, zůstává dopláceti 84 R 22 ½ gr, placením takto: za grunt po 4 R a za vinohrad podle ourody po 3 R.
Mikuláš Pešků na díl Kateřiny manželky své přijal peněz hotových 7 R.
Na vinohradě v Ležhoře Václava Moňkového odvedeno je[mu] k vyzdvihování 62 R 7 ½ gr.
Summa toho 69 R 7 ½ gr.
A tak díl jemu zouplna ukázán.
Lukáš Ondřejových [z] Souchova na díl Anny manželky své srazil sobě, což dlužen byl peněz hotových a za mentýk 9 R.
A na vinohradě Jana Hafrového v Ležhoře odvedeno jemu k vyzdvihování 19 R.
Summa toho 28 R.
Zůstává se jemu dodati k doplacení dílu jeho ještě 41 R
7 ½ gr.
Markytě sirotku přišlo dílu jejího 69 R 7 ½ gr.
Více témuž sirotku mimo ten díl náleží včely 9, kderéž jsou prodány Janovi Baňařovi švagru jejímu za 11 R, placením při každých Vánocích po 1 R.
Též tomu sirotku zůstává při Janovi Baňařovi švagru jejím kráva 1, kterouž mají dochovati do zrostu jejího.

f 429a
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala přijato od Jana Baňaře závdanku za gru[nt] 8 R.
Od Václava Moňkové[ho] zavdaného za vinohrad v Ležhoře 3 R.
Za 6 věder vína prodaného přijato 15 R.
Z toho dáno z dílů sirot[čích] od rozdílu písaři 4 gr.
Z dílu Anniného dáno písaři 8 gr.
Janovi Baňařovi půjčeno peněz hotových na koupení koní
15 R. Oplatiti je má o posudku nejprve příštím.
Z statku n[ebožtíka] Jana Měsíčka na dluh přijato 4 R.
Lukáš Ondřejových [z] Souchova, co se jemu dílu po Anně manželce jeho dodati mělo 41 R 7 ½ gr, takové peníze prodal Janovi Baňařovi za hotových 7 R. A tak díl manželky své zouplna vyzdvihl.
Z statku Jana Měsíčka na dluh přijato 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Baňaře za grunt 1 R.
Též od něho přijato za včely 15 gr.
Od Václava Moňkového za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty jsou vydány Mikulášovi Peškovi na díl Kateřiny manželky jeho.
Nebude potřebí pokládání za týž vinohrad tuto vypisovati, poněvadž jest témuž Mikulášovi z jiného napřed poukázán.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Jana Baňaře za g[runt] 3 R.
Též od něho přijato za včely 15 gr.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana Baňaře za grunt 3 R.
Též od něho přijato za včely 15 gr.
Maruši dáno na díl její na šaty 3 R 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Baňaře za g[runt] čtverých peněz po 2 R – 8 R.
Leta 1615 za purgkmistrovství svého Jan Baňař položil za 2 grunty peněz 3 R.
Z statku Jana Měsíčka přijato na dluh 1 R 15 gr.
Těch 4 R 15 gr jest dáno Margitě na díl její.
f 429b
Letha 1617 přijato od Jana Baňaře za jeho purgkmistrovsví za dva grunty a za dvě leta 8 R 15 gr.
Ty sou vydané Margetě na díl její.
Z statku n[ebožtíka] Jana Měsíčka za rok 1616 přijato 1 R.
Ten jest vydán Margetě.
Leta svrchu psaného přijato z důchodů JM Páně na dluh, což za JM Pánem bylo 12 R.
Ty sou vydány Vácslavovi Pivkovi do Velké muži Margetinému a dáno jemu rži 1 met.
Jan Baňař zůstává ještě doplatiti za grunt a vinohrad v Ležhoře 7 R 15 gr a dluhu půjčeného 15 R.

Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana Baňaře za 2 gr[unty] 4 R.
Též od něho přijato na dluh ut s[upr]a 9 R.
Těch 13 R jest vydáno Margetě na díl její.
Leta 1619 Margetě vydáno, což z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 10 R a jest jí dáno místo peněz obilí
7. Junii.
Letha 1637 za purgmistra Jiříka Čejkového položil Jan Baňař, kteréž přijal Václav Pivka 6 R.