Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

196 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Měsíčka

f 432a

K tomu statku jsou sirotci 3: Pavel, Jíra a Mikuláš zajatý i s Kateřinou mateří jejich.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 48 a polulání v Měste[čku] posledních peněz (neuvedeno).
Na vinohradě v Dolní hoře Jakuba Baňaře předních peněz
50 R. Závdanku dal 1 R, platiti má podle ourody po 2 R.
Žita 19 m[ěřic] po 20 gr prodáno za 12 R 20 gr.
Rži 10 m[ěřic] po 20 gr prodáno za 6 R 20 gr.
Žilkovi dáno na chování sirotků 8 měř[ic].
Summa statku (neuvedeno).
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Na kostel velecký za krávu prodanou 8 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 10 R.
Tobiášovi Oulehlovi za dobytek 8 R.
Summa dluhův (neuvedeno).
Zůstává čistého statku (neuvedeno).
To dělíc na 4 díly, přijde každému po (neuvedeno).

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato závdanku za vinohrad od Jakuba Baňaře 1 R.
Za obilí prodané přijato 19 R 10 gr.
Z toho zaplaceno dluhu na kostel velický 8 R.
Tobiášovi Oulehlový[mu] dáno 8 R.
Na dluh s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka dáno 4 R.
Písaři od rozdílu ze všech dílův dáno 10 gr.
Od Jakuba Baňaře za vinoh[rad] přijato 1 R.
Dán jest na sirotky Jíry Ševčíka na dluh.
f 432b
Daniel Třískal dlužen za obilí těmto sirotkom 12 R. Ty peníze položiti má o posudku letha 1609.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Šenovského na místě Jakuba Baňaře za vinoh[rad] 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jana Šenovskýho za vinohrad přijato 3 R.
Našlo se, že ten Jan Měsíček dlužen byl Vaškovi Ševcovi do Lipova 1 R. Ten jest Anně, vdově po n[ebožtíku] Vaškovi Ševcovi, vydán při posudku ut s[upr]a 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Šenovského přijato za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Ty jsou dány do statku Jíry Ševčíka za dluh.
Letha 1616 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Šenovského za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka za dluh.
Jakož zůstávalo těchto sirotků peněz vyšlých na dluhu za JM Pánem 3 R, ty jsou poražené po Jírovi s[irotku] zběhlém.