Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Sirotci ne[božtíka] Jana Sládka

f 53a

Jest jich dvý: Jan, Martin a Kateřina máti jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vaňka Ševčíkového podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu 49 vyplacené vší summy mimo to, což jest otec jejich prodadouc ten grunth závdanku vzal a na něm prodělal, 89 R.
Na to jest do Vaňka Ševčíka položeno do letha [15]92 30 R a letha [15]93 při Vánocích zadržel Vaněk Ševčík 10 R. A ostatek mimo ty zadrželé dopláceti zůstává 49 R od letha 1594 při Vánocích po 10 R.
Více těm sirot[kům] náleží po ne[božce] Dorotě, manželce první Jana Sládka, otce jejich, co se jí dílu náležitého po ne[božtíku] Martinovi Ševci, manželu jejím, mimo to, což jest jí bylo vydáno ještě k doplnění dílu jejího, dodati mělo 47 R 12 gr 4 den.
Na to jest hotových při právě 13 R 10 gr 2 ½ den.
A na vinohradech, které jsou držaly osoby níže psaný, ještě se má doplniti dílu jejího toto:
f 53b
Item z vinohradu Vaňka Záběžka 6 R 7 ½ gr. Ty za ním zadržalé zůstávají.
Item na druhém vinohradě Hasovém 16 R 17 gr 2 den.
Týž na vinohradě Martina Vachúňových 11 R 8 gr 1 den.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře podle knih horenských v listu 88, kterýž jest sobě byl nebožt[ík] Jan Sládek letha [15]78 v pondělí po Božím Těle v měst[ečku] Kunovicích, majíc sobě Kateřinu manželku svou k stavu s[vatéh]o manželství za manželku vzíti, při těchž smlúvách svadebních vymínil a toho na svobodě, aby ten vinohrad komuž by koli buď za zdravého života aneb na smrtedlné posteli dáti neb poručiti, sobě pozůstavil.
I poněvadž jest jsa živ toho vinohradu výš psaného žádnému nezadal, ani poručenstvím svým od manželky a dítek svých jeho neodňal, takový vinohrad témuž Janovi, Martinovi a Kateřině mateři jejich náleží, který jest obci velické prodán za 100 R.
Za ten vinohrad jest položeno závdanku letha [15]86 6 R.
f 54a
A od toho času, poněvadž ourody špatné byly a krupobitím i mrazy s mnohou nepohodlností nerodily, se nic zaň nekladlo. Než od letha [15]94 při Vánocích obec zaň po 6 R pokládati (jakž hora v sobě za právo má) mají.
Pars 249 R 20 gr ½ den.
Na to jest vyšlých peněz podle napřed psaného poznamenání 72 R 17 gr 6 den.

Z toho jest vydáno za dluhy ne[božtíka] otce těch sirot[ků] toto:
Letha 1586 dáno za dluh Andriášovi do Brodu 6 R.
Za víno panské zaplaceno dluhu 11 R.
Za dluh do Sobotiště pro obstávky poddaných panských 6 R
12 gr.
Pars dluhuov 23 R 12 gr.
Sejmouce ty dluhy z napřed psané summy, zůstává čistého statku 226 R 8 gr ½ den.
Dělíce tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 75 R 12 gr 4 ½ den.
f 54b
Na tu summu zůstává jim mimo splacení dluhův při právě 49 R 5 gr 6 den.

Vydání z té hotové summy:
Item Janovi dáno na díl jeho letha [15]86-[15]88 a [15]89, též 1590 14 R 15 gr.
A mimo napřed psané dluhy ještě se má ze všech těch díluov zaplatiti dluhu sirot[kům] nebožt[íka] Pavla Jakšového 4 R
9 ½ gr. Přijde na každý díl sraziti po 1 R 13 gr 1 den.
Týž prodáno bylo vína půl fodru za 13 R 7 ½ gr a ty peníze všecky za dluh nebožt[íka] Jana Sládka, jakž v regimentě Mikoláše Gregorového letha 1585 položeno jest.

Letha [15]94 přijato od Vaňka Ševčíkového za grunth peněz purgkrechtních i z zadržalejmi 12 R.
Z toho dáno na sirotky n[ebožtíka] Pavla Jakšovýho podle napřed položeného dluhu 4 R 9 ½ gr.
A ostatek s[irotkům] napřed psaným do truhlice vloženy.
Od vkladu rejstr dáno Václavovi Letovskému 1 R 20 gr 4 den.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 23 R, kteréž náležely nápadníkům nebožšt[íka] Matěje Bednáře. Ty jak jim jíti mají, při tychž sirotcích položeno najdeš, neb již ta spravedlnost by na hotově býti měla.
Letha [15]95 přijato od Vaňka Ševčíkového za grunth peněz purgkrecht[ních] 10 R.
Z toho vydáno Janovi sirotku na díl jeho 6 R 1 gr 4 ½ den.
Víceji témuž Janovi podruhé dáno ku potřebě jeho 6 R.
f 55a
Letha [15]96 přijato z gruntu Vaňka Ševčíka 10 R.
Téhož letha přijato z vinohradu obecního 1 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 5 R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Vaňka Ševčíka 10 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 19 R 28 gr.
Přijato od obce velicské, ten jest též Janovi vydán 1 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Vaňka Ševčíka ost[atní] 7 R.
Též přijato od obce velické za vinohrad 3 R.
Dáno Janovi na díl jeho z hotových peněz 10 R.

Leta [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od obce velicské za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od obce za vinohrad v Dolní hoře 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Též jí vydáno z vyšlejch peněz 4 R 20 gr 6 den.