Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

208 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Srnové[ho]

f 456a

K tomu statku jsou sirotci 3: Barbora, Jan, Zuzanna a Dorota mateři jejich, kteráž vzata jest od nepřátel, čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 34 na Závodí Pavlovi Vítovému prodaném na posledních penězích 171 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Srny 29 R vyplní, půjde na ty sirotky po 4 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Pavlovi Vítové[mu] prodanému předních peněz 100 R, placením při každých Vánocích po 4 R podle ourody.
Na krajině vinohradu v Dolní hoře Pavla Kociána posledních peněz 10 R, placením po 2 R až se předních peněz 30 R vyplatí.
Na gruntě 91 v Měste[čku] Martina Rosy posledních peněz
31 R, placením po 4 R až se předních peněz 2 R na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle vyplní.
Obilí všelijakého namláceného i dobytka svinského a 6 včely za 70 R.
Summa všeho statku 382 R.
To dělíc na 4 díly, přijde každé[mu] po 95 R 15 gr.
Pavel Vítů na díl Barbory manželky své ujal grunt s půl lánem roli i s tím, což na něm zaplaceného jest 171 R.
Vinohrad v Dolní hoře ve 100 R.
Obilí všelijakého i dobytka svinské[ho] za 17 R 15 gr.
Summa toho 288 R 15 gr.
f 456b
Z toho sobě srazil dílu svého 95 R 15 gr, zůstává dopláceti 193 R, placením takto: za grunt po 1 R a za vinohrad po 4 R.
Kněz Pavel na díl Doroty sestry své přijal obilí všelijakého a dobytka svinského za 17 ½ R,
Jestliže se jí Pán Buoh od nepřítele navrátiti pomoci ráčí, bude povinen jí těch 17 R 15 gr dáti.
Zůstává se jí ještě dodati k doplacení dílu jejího 78 R.
Janovi zanechává se na díl jeho obilí, dobytka svinského a včely ve 17 R 15 gr.
Na to Barbora dlužna za žito, ječmen a včely a 1 svini 8 R 15 gr, placením po 2 R každého roku. Zůstává se jemu dodati ještě 28 R.
Zuzanně na díl její zanechává se obilí a dobytka svinskéhho v 17 R 15 gr. To jest prodáno knězi Pavlovi, ujci jejímu, platiti má za ně při každých Vánocích po 6 R. Zůstává se jí dodati k doplnění dílu její[ho] 78 R.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Pavla Vítového závdanku za grunt 15 gr.
Též přijato samému Janovi za obilí proda[né] 9 R.
Z toho dáno písaři z dílův sirotčích od rozdílu 12 gr.
Od Pavla Vítového přijato za vinohr[ad] 1 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho od školy 15 gr.

f 457a
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Pavla Vítového za vinohrad 2 R.
Od Pavla Vítového za vinohrad za rok 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato 2 R.
Ty jsou dány Janovi na díl jeho.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Vítovýho za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Pavla Vítového za vinoh[rad] v Dolní hoře i za předešlá letha přijato 10 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 5 R.
Našlo se při statku n[ebožtíka] Jana Srnového, že Mikuláš, otec těchto sirotkův, povinen jest byl Maruši, dceři Anny Jana Srnového, odebraných z téhož statku navrátiti 3 R 10 gr 5 den.
Takové peníze 3 R 10 gr 2 den vydány jsou z statku tohoto Janovi Kolářovi, manželu tej Maruše.
To se má z dílův sirotčích porážeti.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Vítového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 4 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho (neuvedeno).
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Vítového za vinohrad v Dolní hoře přijato za 2 leta 6 R.
Z toho dáno Janovi 3 R a na sirotky zanecháno 3 R.
L[eta] 1618 od Pavla Vítového za vinohrad v Dolní hoře při[jato] 4 R.
Z toho dáno Janovi 4 R všechny.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře položil Pavel Víthův za vinohrad v Dolní hoře peněz dvojích, totiž 4 R.
Ty jsou vydány Janovi n[ebožtíka] Mikuláše Srnového.