Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

213 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Škutle

f 465a

K tomu statku jest sirotek 1 Martin.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Na gruntě 82 na Závodí zaplacených posledních peněz (neuvedeno), placením po 2 R až se předních peněz 2 R 12 gr vypla[tí].
Na vinohradě v Dolní hoře Martina Žádalového předních peněz 60 R. Závdanku dal 4 R, placením podle ourody po 4 R při každých Vánocích.
Na vinohradě Vaňka Duných v též hoře vyplacených předních peněz 28 R, placením při každých Vánocích po 2 R podle ourody.
V statku n[ebožtíka] Martina Duných dílu nedobraného Kateřiny, manželky Mikuláše Škutly, 4 R 10 gr 5 den, jíti jim mají po 1 R 7 ½ gr každého roku.
Na vinohradě v Dolní hoře Jakuba Mokroše vyplacených předních peněz 12 R 22 ½ gr, placením podle ourody při každých Vánocích po 4 R.
V Strážnici v statku Anny Škutlové, tetky tohoto sirotka, náležejí jemu (neuvedeno).
Vína 5 věder prodáno za 12 R 15 gr.
Summa statku 120 R 1 ½ den.
Z toho statku dluhu zaplaceno 24 gr.
Zůstává čistého statku 119 R 6 gr 1 den.
Martinovi sirotku při Jírovi Rosovým kráva 1, má ji je[mu] do zrostu jeho dochovati.
f 465b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Martina Žádalového závdanku za vinoh[rad] 4 R.
Od Jakuba Mokroša přijato za vinoh[rad] 1 R.
Za 5 věder vína přijato 12 R 15 gr.
Z toho zaplaceno dluhu 24 gr.
Z dílů sirot[čích] dáno písaři od rozdílu 4 gr.
Od Jakuba Mokroša přijato za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Od Martina Žádalového přijato za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Martina Žádalového za vinoh[rad] 1 R.
Od Vaňka Duných za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 1 R
15 gr.
Od Martina Žádalového za vinohrad 1 R.
Stalo se letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého.
Martin, sirotek vejš psaný, zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal summy 116 R 20 gr 1 den. Ta spravedlnosti, poněvadž se přátel krevních po meči nenachází, připadla na Jana a Pavla, syny Vaňka Dunýho, za tou příčinou, že ten sirotek nahoře psaný od vlastní sestry Vaňka Dunýho splozen byl.

Kterážto spravedlnost na těchto věcech se nachází:
Na vinohradě Martina Žádalového v Dolní hoře 52 R 15 gr, placení podli ourody od letha 1609 po 4 R.
Na vinohradě Vaňka Dunýho v Dolní hoře 26 R 15 gr, placení podli ourody od letha 1607 po 2 R.
V statku n[ebožtíka] Martina Duných dílu nedobranýho po Kateřině, manželce n[ebožtíka] Mikuláše Škutle 8 R 10 gr
5 den, přicházeti má s toho statku po 1 R 7 ½ gr.
Na vinohradě v Dolní hoře Jakuba Mokroše 10 R 7 ½ gr, placení podle ourody od letha 1608 po 4 R.
Vyšlé spravedlnosti na dluh za J.M. Pánem 19 R 1 gr
6 ½ den.
Z toho svrchu psaného náleží polovici nápadu na dítky od Jana, bratra Vaňka Duného splozené, kteříž jsou Jíra a Kateřina, nebo při spravování toho nápadu na ty dítky Janovy zapoměli a že sou nápadníci, neoznámili. Act[um] leta 1614.
Dělíc ten nápad na 2 díly, přijde na jeden díl po 58 R
10 gr ½ den.
f 466a
Jakož Vaněk Duných do statku tohoto za vinohrad v Dolní hoře vyplniti měl po letech 26 R 15 gr, takové peníze jemu se vypisují na zaplacení na ten nápad ut s[upr]a, kterýž přišel Janovi a Pavlovi synům jeho.
Vyhledalo se z rejster horenských velických, že Jakub Mokrošů do letha přítomného 1614 za vinohrad svůj v Dolní hoře, což měl do statku tohoto vyplatiti, totiž 10 R 7 ½ gr, zouplna vyplnil, kteréž peníze Vaněk Duných na místě synův svých na nápad vejš psaný od něho přijímal.
Letha 1611 a 1612 od Martina Žádalového za vinohrad v Dolní hoře položených týž Vácslav Duných na tenž nápad přijal 5 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Martina Žádalového za vinohrad v Dolní hoře přijato 3 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana Duných na nápad napřed psaný.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Žádalového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 3 R.
Ty přijal Václav Duných na nápad svrchu psaný.
Leta Páně 1616 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 23 R.
Vydány jsou Janovi a Pavlovi, synům n[ebožtíka] Vaňka Duného, a jest jim dáno obilí místo peněz 15 mě[řic] 1 ½ čt[vrti].
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Řehákového na místě Martina Žádalového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 3 R.
Ty jsou odvedeny do statku Jana Duných na nápad napřed psaný.

Našlo se v rejstřích horenských, že jest Vaněk Duných na nápad svrchu psaný přijal z vinohradu svrchu psaného peněz položených 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Jana Řehákového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 2 R.
Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Duných.