Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Sirotci ne[božtíka] Mikle Havranového

f 61a

Jest jich patero: Jan, Jíra, Václav, Běta, Kuna a Zuzanna mateř jejich šestá.
Jíra ten v zámku slouží, Václav ten při bratru svém zůstává, Běta vdaná, Kuna ta při macoši zůstává a Jan ten jest hospodářem.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 50 Jana bratra jejich 120 R.
Více na vinohradě v Ležhoře 100 R.
Víc na druhým vinohradě v Petrušovci na Lipovsku 70 R.
Za bečku vína 7 R.
Více jim vyhledalo podle register sirotčích lipovských v statku ne[božtíka] Bartoně Benedíkova, otce Zuzanny macochy jejich 38 R 12 gr 1 den.
Více se jim vyhledalo na gruntě 87 Jana Bártového. Na to jest jim ten Jan Bártuo zadržal 2 R a ostatek 5 R od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 1 R.
A mimo napřed psanú summu náleží obzvláštně Jírovi a Václavovi dvě krávy, ovec šest, kozí štyri, ty při Janovi bratru jejich zůstávají, povinen jest jim takový dobytek, když toho potřebovati budou, vydati.
f 61b
Týž těm sirot[kům] náleží po ne[božce] Anně mateři jejich, tak jakž v těchto rejstřích sirotčích mezi nápadníky Vaška Ševce šířeji položeno jest 26 R 13 gr 1 ½ den. Ta spravedlnost jak jim jíti má, zápisem těch nápadníků Vaška Ševce šířeji se spraviti moci budeš.
Summa toho všeho 368 R 25 gr 2 ½ den.
Dělíc tu summu na těch šest dílů, příde na jeden každej díl po 61 R 14 gr 1 ½ den.
Příjem hotových peněz na napřed psanou summu:
Item od Jana bratra jejich přijato za grunt 25 R
Za bečku vína 7 R.
Pars 32 R.
Vydání:
Bětě do Strážnice dáno 32 R. Dodati se jí má k doplnění dílu jejího ještě 29 R 14 gr 1 ½ den.
Jíra ten jest na díl svůj přijal půl vinohradu v Ležhoře v 50 R.
f 62a
A tak se jemu ještě k doplnění dílu jeho dodati má 11 R 14 gr 1 ½ den.
Vašek ten též přijal na díl svůj půl vinohradu v tejž hoře v 50 R. A tak jemu dodati se má 11 R 14 gr 1 ½ den.
Item Zuzanna, mateř těch sirot[ků], ta jest vinohrad na Lipovsku v Petrušovci v 70 R přijala. A tak jest mimo díl svůj přebrala 8 R 15 gr 5 ½ den, povinna jest je sirot[kům], když se jí oznámí, položiti.

Item Janovi náleží, neb on ještě na díl svůj nic nepřijal, 61 R 14 gr 1 ½ den.
Item Kuně též náleží nepřijavši nic na díl svůj 61 R 14 gr
1 ½ den.
Summa všeho, což těm napřed psaným nápadníkům se vyplniti má, učiní 175 R 9 gr ½ den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na Janovi bratru jejich, což jim z gruntu dopláceti má 33 R 15 gr 5 ½ den. Ty jak platiti má, knihami purkrechtními novými se spravíš.
f 62b
Více mají podle vyhledání rejster lipovských sirotčích 38 R 12 gr 1 den. Ty jak jim jíti mají, knihami sirotčími lipovskými se spraviti moci budeš.
Item na gruntě 87 Jana Bártového náleží jim 7 R. Na to zadržel 7 R a ostatek od letha 1594 při Vánocích po 1 R pokládati má.
Item v statku ne[božtíka] Vaška Ševce, tak jakž napřed položeno jest 26 R 12 gr 1 ½ den. Ty jak se jim pokládati mají, při dotčených nápadnících v těchto rejstřích o tom položeno jest.
A na Zuzaně mateři jejich převzatých z vinohradu 8 R 15 gr 5 ½ den.
Item Jan ten sobě díl svůj, což na něho přišlo, na gruntě svém srazil 61 R 14 gr 1 ½ den.

Letha [15]94 přijato od Jana Miklového peněz gruntovních
5 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Více přijato od Jana Bártového za grunth 1 R.
Z toho dáno Václavovi písaři od vkladu rejstr 1 R 20 gr
4 den.
Jírovi napřed psanému náleželo spravedlnosti 61 R 14 gr
1 ½ den, na to jest ten Jíra přijal vinohrad v 50 R. I poněvadž táž spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla jakožto po sirot[ku zběhlým. Z níž se sirotkům nebožšt[íka] Matěje Havranového 11 R 14 gr 1 ½ den odvozuje na vyšlou spravedlnost jejich.
f 63a
Co se pak toho vinohradu dotýče, jak s ním Jeho Mi[l]ost Pán ráčí naložiti buďt k ruce své jej obrátiti anebo témuž Jírovi jej nechati, to při vůli Jeho Mi[l]osti se pozůstavuje.
Letha [15]95 přijato od Jana Miklového za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Z toho dáno Bětě na díl její všech 5 R.
Téhož letha přijato z gruntu Jana Bartoňového 1 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Miklovýho za grunth 5 R.
Téhož letha přijato od Jana Miklovýho za grunth 1 R.
Dáno Bětě na díl její peněz hotovejch 11 R 9 gr 3 den.

Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Miklovýho 5 R.
Téhož letha [15]97 přijato od Jana Bártového za grunth 1 R.
Jírovi Mikolášový[mu] dáno na díl jeho 6 R.
Leta [15]98 přijato z gruntu Jana Miklového 5 R.
Též přijato od Jana Bártového za grunt 1 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt od Jana Miklového 5 R.
Též přijato od Jana Bártového za grunt 1 R.
Z statku neboštíka Vaška Ševce dílu Anny, mateře těchto s[irotků], přijato 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Bártova za grunt ostatních 1 R.
Od Jana Miklového za grunt přijato ost[atních] 3 R 16 gr.
A tak grunt doplatil.
Bětě dodáno ostatek spravedlnosti jí náležité 12 R 24 gr.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato z Lipova z statku n[ebožtíka] Bartoně Benedíka 1 R 10 gr.
Více náleží těmto sirotkom nápadu v statku n[ebožtíka] Vaška Ševce po Anně mateři jejich dílu nedobraného summy 12 R 5 gr 2 den. Přicházeti jim mají z toho statku, po čem se koliv pokládati bude, jakž rozdíl ukazuje při statku 99.
f 63b
Letha 1600 a 1601 přijato z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu mateřiného 3 R 3 gr.
Z toho vzal Jan 1 R 1 gr, Jíra 1 R 1 gr, Václav též 1 R
1 gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu mateřininého 2 R 5 gr.
Ty přijali Jan, Jíra, Václav na díly své.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato z Lipova z statku n[ebožtíka] Bartoně Benedíkova nápadu 6 R 20 gr.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu mateřininého 3 R
20 gr.
Ty přijali Jan, Jíra, Václav na díly své.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato z Lipova z s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Benedíkova nápadu 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševcového nápadu po mateři ostatek přijato 3 R 6 gr.
Ty přijali Jan, Jíra a Václav na díly své.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z Lipova z s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Benedíkového nápadu 2 R.
NB. Kuna a Václav zuostávajíc v stavu svobodném zemřeli a spravedlnosti po sobě mimo prvnější vyzdvižení zanechali 68 R 17 gr 3 den. Ta spravedlnost připadla na Bětu do Strážnice sestru, Janovy děti a Jírovu manželku, přijde na každého po
22 R 25 gr 5 ½ den.

Ta spravedlnost nachází se takto:
V statku n[ebožtíka] Bartoně Benedíkova v Lipově 22 R 12 gr 1 den.
V statku n[ebožtíka] Vaška Ševcového 9 R 8 gr 1 ½ den.
Na Zuzaně mateři přebraných na vinohradě 8 R 15 gr 5 ½ den.
Za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu 22 R 18 gr ½ den.
f 64a
Na ten nápad přijal Jíra za živnosti své letha 1597, jakž napřed psáno 6 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového dáno Bětě do Strážnice nápadu 2 R.
Letha 1611 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z důchodův na dluh Jeho [Mil]osti Páně 10 R.
Ty přijala Běta Ryšavá z Strážnice na nápad svůj.