Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Nápadníci po ne[božtíku] Janovi Řehákovi

f 68a
Jsou dva: Jíra a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle kněh sirotčích starých v listu 64, též i podle kněh purkrechtních starých v listu 107 a v listu 142, též podle regimentu mimo předešlejší vyzdvižení i s tím, což se jim po Alžbětě, sestře jejich zemřelé, dostalo, jednomu každému ještě toto:
Item Jírovi náleží mimo to, což prve od práva vyzdvihl 7 R 25 ½ gr.
Item Kateřině též ještě náleží mimo to, což prve od práva vyzdvihla a manžel její na gruntě svém 80 R prodělal, 49 R
11 gr 6 den.
Pars což se jim dodati má, učiní 49 R 11 gr 2 ½ den.
Na to mají v statku n[ebožtíka] Albrechta písaře, kterýž se jim s téhož statku vyplniti má 6 R 9 gr 3 den.
A při právě hotových býti má 43 R 1 gr 6 ½ den.
Těch 6 R 9 gr 3 den sou ku právu položené z statku ne[božtíka] Albrechta písaře.
f 68b
Summa všeho, což při právě zůstává 49 R 11 gr 2 ½ den.

Jíra napřed psaný ten jest těch 7 R 25 ½ gr Mikulášovi Gregorovému prodal. A tak tu více žádné spravedlnosti při témž statku nemá.
A Kateřina ta jest bez vůle Jeho Mi[l]osti Páně z mužem svým, z dětmi z gruntův za hory do Čachtic vykradši se utekla, spravedlnost její na Jeho Mi[l]osti Pána připadla.

Jakož jest Kateřině napřed psané spravedlnosti 49 R 11 gr náleželo, i poněvadž táž Kateřina své vůle užívá a k rejstrům se nikdy nestaví, spravedlnost její jakožto odběžné na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Tou jest Jeho Mi[l]ost Pán všecku vyzdvihnouti ráčil.