Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Sirotci ne[božtíka] Remše Tichého

f 83a

Jest jich dvý: Mikuláš a Kateřina.
Mikuláš ten pro svý nedobrý chování budouc na zámku strážnickém v službě za klíčníka pryč ušel, své vůle užívá a nyní v pútech a na milosti Jeho Mi[l]osti Páně zůstává, Kateřina ta jest za Mikulášem Šidlákový[m] vdaná.
Vyhledalo se jim oběma spravedlnosti na gruntě Ondry Nejedlejch, kderýž jemu i z vinohradem v Ležhoře prodán byl 125 R.
Více jim náleží na vinohradě, kterýž Jíra a Jan synové Válkovi drží 26 R.
Summa všeho 151 R.
Na to jest jim ku právu položeno z gruntu 22 R 20 gr a z vinohradu 10 R.
Pars 30 R 20 gr.
Z tej hotovej summy vydáno toto:
Item na splacení termínů, což n[ebožtík] Remeš Tichý budouc purgkmistrem na počtu svém učiněné[m] podle cedulí řezaných dlužen zůstal, dáno 27 R 11 gr.
f 83b
A mimo ještě vyplniti se má na dotčené termíny s téhož statku n[ebožtíka] Remše 2 R 15 gr 5 den.
A tak zůstává mimo ty dluhy čistého statku 120 R 24 gr
2 den.
Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden každej díl po 60 R 12 gr 1 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 71 Martina Škromacha 25 R 10 gr. Na to jim zadržel letha 1593 4 R a ostatek od letha 1594 při Vánocích pokládati má po 4 R – 21 R 10 gr.
Item na vinohradě náleží jim, kterýž Mikuláš Šidláků v Ležhoře drží 86 R 5 gr 2 den.
A při právě hotových býti má 5 R 9 gr.
Z tej hotovej summy, kteráž ku právu položena jest, vydáno toto:
Item Kateřině 1 R.
Item Mikulášovi 2 R 9 gr.
f 84a
A tak při právě zůstává 2 R.
A zadržalých, jakž napřed dotčeno, též 4 R.
A mimo ten 1 R, kterejž Kateřina na díl svůj přijala, ještě jí náleží dodati k doplnění dílu jejího 58 R 12 gr 1 den.
Ta summa náleží do statku sirotčího sirot[kům] po ne[božtíku] Ondrovi Nejedlejm zůstalým, tak jakž při sirotcích téhož n[ebožtíka] Ondry položeno jest.

Víceji po počtu učiněném vyhledalo se též Kateřině a Mikulášovi oběma společně na vinohradě Jíry a Jana Válkových 16 R. Z toho náleží Mikulášovi 8 R a ostatní, což na Kateřinu připadlo, náleží do statku sirot[ků] Ondry Nejedlého.
Na těch 8 R jest položeno Mikulášovi od napřed psaných osob za vinohrad, ty sou do truhlice vloženy 2 R.

Více přijato od Martina Škromacha za grunth letha [15]94
2 R.
Z toho dáno a doloženo na zaplacení termínův, což n[ebožtík] Remeš na počtu zůstal 2 R 15 gr 5 den.
Jakož jest Mikulášovi, napřed psanému sirotku, spravedlnosti náleželo 59 R 12 gr, kterážto spravedlnost z té příčiny, že se k rejstrům nestavěl a své vůle užíval, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]ost vyzdvihnouti ráčil 5 R a ostatek 54 R 12 gr ty se odvozují tímto zápisem sirot[kům] nebožštíka Vávry Kotačky na spravedlnost jejich.
Letha 1595 přijato od Martina Škromacha za grunth 4 R.
Vydáno Katheřině sirotku na díl její 2 R.
A z dílu Mikulášového 2 R odvedeny s[irotkům] Kotačkovým.
f 84b
Letha [15]96 přijato od Martina Škromacha za grunth 4 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Škromacha za grunth 4 R.
Téhož letha [15]97 dáno Kateřině na díl její, kteréž jsou vzaty do statku Petra Nejedlýho 4 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Škromacha za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Války za vinohrad 1 ½ R.
Z toho dáno do statku 8 Ondry Nejedlého po Kateřině dílu jejího 5 R.
A na s[irotky[ n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu ut s[upr]a 5 R 29 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Martina Škromacha za grunt 4 R.
Z toho dáno do statku 8 Ondry Nejedlého 2R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu 2 R.
Od Jana Válkového přijato za vinohrad 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu.
Mikolášovi dáno z poručení J.M. Paní z peněz panských, které se Pánu po s[irotcích] zběhlých dostaly 3 R 15 gr.
Letha 1600 též jemu dáno z poručení J.M. Paní z peněz panských, které se po s[irotcích] zběhlých dostaly 8 R.
Od Martina Škromacha za grunt přijato 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu po s[irotku] zběhlým.
Mikulášovi dáno na poručení Její Mi[l]osti Paní ne z povinnosti, ale z milosti z peněz panských, kteréž se po jiných sirotcích zběhlých dostávají 6 R.

Od Jana Válkového za vinohrad 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Ondry Nejedlého z dílu Kateřininého.
Více Mikulášovi dáno z poručení J.M. Paní z milosti z jiných peněz s[irotčích], kteréž se Jeho [Mil]osti Pánu po zběhlých dostaly 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Martina Škromacha za grunt 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu po s[irotku] zběhlým.
f 85a
Vyhledalo se, že Mikuláš Šidláků mimo poražení dílu Kateřiny manželky své za vinohrad těmto sirotkům, kterýž v Dolní hoře jest, dopláceti zůstává 27 R 23 gr 1 den, placením od letha 1603 po 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše šidláka za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Jana Války též za vinohrad přijato 2 R.
Do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky dáno podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 3 R 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Mikuláše Šidláka za vinohrad 2 R.
Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Mikuláše Šidláka za vinohrad 1 R.
Ty jsou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky.
Letha 1607 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Jana a Jíry, Válkových synů, na místě otce jejich 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Mikuláše Šidláka za vinoh[rad] 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Vávry Kotačky podle odvodu ut s[upr]a.
Letha 1612 a 1613 od Martina Znakhudy na místě Mikuláše Šidláka za vinohrad v Ležhoře přijato 2 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu.
A jakož se do statku tohoto za vinohrad svrchu psaný v Ležhoře vyplatiti mělo po letech ještě 18 R 23 gr 1 den, takové peníze odvozují se do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu napřed psaného, za jakou příčinou, při témž statku zapsáno jest.
A tak z vinohradu toho do statku tohoto jest vyplněno to v svém místě.