Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Srnovi zůstalý

f 105a

Bylo jich devět: Jíra, Tomáš, Mikuláš, Pavel, Martin, Kateřina, Anka, Kuna, Zuzanna.
Na těch devět osob podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 33 učiněného položen jest rozdíl, že jest na každý díl po 28 R 24 gr 5 den se dostalo.
I poněvadž na Zuzannu, macochu těchž nápadníkuov, díl položen není a z některých příčin jest jí povinna to, jestli že by s přátel tejž Zuzanny macochy na nápad její se potahovati chtěl, byly by povinny napřed psané osoby každý z svého dílu i s těmi 5 R podle kšaftu n[ebožtíka] Jana Srny učiněného, jí po 3 R 12 gr 5 den dáti.
Jíra ten jest sobě díl svůj na gruntě a Tomáš z Mikulášem na vinohradě po ne[božtíku] Pavlovi, bratru svém zemřelém porazili.
Toliko ještě Martinovi, Kateřině, Zuzanně, Anně a Kuně na díly jejich se 79 R 5 gr 2 den, a to takto vyplniti má:
Item Kateřině 11 R 24 gr 5 den.
Item Martinovi i po Pavlovi zemřelém bratru jeho 36 R 22 gr 6 ½ den.
Item Zuzanně 24 gr 5 den.
f 105b
Item Ance 28 R 24 gr 5 den.
Item Kuně 28 R ½ den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 103 Adama Bošáckého 72 R 19 gr 3 den. Ty jak jim jíti mají, knihami purkrechtními se spravíš.
Item na vinohradě Mikuláše Srnového 10 gr 4 den. Ty jest položil a sou vydány Zuzanně na díl její.
Item na vinohradě Tomáše Srnového 6 R 5 gr 2 den.

Letha [15]94 přijato od Adama Bošáckýho za grunth peněz purgkrechtních 8 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
Na díl Martina odvedeno na sirotky po něm pozůstalé do truhlice 3 R.
A na sirotky neboštky Anny do truhlice vloženo 2 R 5 gr 2 den.
A Zuzanně dáno ostatek dílu jejího 24 gr 5 den.
Letha [15]95 položil Adam Bošácký za grunth 8 R.
Z toho dáno Anně dílu jejího 3 R.
Kateřině dáno 2 R.
A z dílu Martinového odvedeno na sirotky jeho 3 R.
Letha [15]96 přijato od Adama Bošáckýho za grunth 8 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 4 R.
Sirotkům po nebožce Anně odvedeno 2 ½ R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Srnovýho odvedeno 1 ½ R.

Letha [15]97 přijato z gruntu Adama Bošáckýho 8 R.
Z toho dáno Kateřině do Louky 3 R.
Martinovi též dáno 3 R.
Anně též dáno 2 R.
f 106a
Letha [15]98 přijato za grunt od Adama Bošáckého 4 R.
Z toho dáno ostatek spravedlnosti Kateřininého dílu do Louky 24 gr 5 den.
A tak tu Kateřina nic nemá.
Anna napřed psaná zemřela a spravedlnosti po sobě zanechala summy 28 R 24 gr 5 den. Ta spravedlnost její připadla na Mikuláše, Zuzannu, Kunu sestry její vlastní, na Jírovy děti, na Martinovy děti a na Mikulášovy děti, kterýmž vlastní tetka jest. Přijde na každý díl po 4 R 24 gr.
Letha [l5]99 [za purgmistra Martina Ševčíka] přijato od Adama Bošáckého za grunt ročních peněz 8 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového vydáno peněz hotových nápadníkům ut s[upr]a každému toto:
Mikulášovi Srnovýmu 1 R 14 gr 1 ½ den.
Zuzanně sestře jeho 1 R 14 gr 1 ½ den.
Kuně též dáno 1 R 14 gr 1 ½ den.
Jírovým sirotkom 1 R 14 gr 1 ½ den.
Martina Srnového sirotkom 1 R 14 gr 1 ½ den.
Tomáše Srnového sirotkom 1 R 14 gr 1 ½ den.
Letha 1601 přijato z gruntu Adama Bošáckého položených peněz 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Adama Bošáckého za g[runt] 4 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Adama Bošáckého za grunt 4 R.
Do statku n[ebožtíka] Martina Srnova nápadu po Anně zemřelé dáno 1 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Srnového dáno 1 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Srnového 1 R 10 gr.
Mikulášovi Srnový[mu] 1 R 10 gr.
Zuzaně dáno 1 R 10 gr.
Kuně dáno tolikýž 1 R 10 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Adama Bošáckýho za grunt 8 R.
Z toho dáno Mikulášovi Srnový[mu] 1 R 10 gr.
Zuzaně týž 1 R 10 gr.
Kuně 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Srnového 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Srnového 1 R 10 gr.

f 106b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Adama Bošáckého za g[runt] 8 R.
Z toho dáno Mikulášovi Srnovi 1 R 10 gr.
Zuzaně na díl její 1 R 10 gr.
Kuně dáno na díl její 1 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Srnového po Anně 1 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Srnového po Anně 1 R 10 gr.
S[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Srnového po Anně 1 R 10 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu Jana Štěpánova ostatek, což na tom gruntě bylo 1 R 5 gr 2 den.
Ty jsou vydány Maruši, dceři Anniné na díl mateře její.
Ještě jí náležeti bude 20 R 4 gr 3 den. Ty sou přebrali zapříce ji přátelé, totiž Mikuláš, Zuzanna, Kuna, dítky Martina Srnového, dítky Jíry Srnového a dítky Tomáše Srnového, jsou s ní o to povini srovnati a ji spokojiti. Přijde z šesti dílů navracovati po 3 R 10 gr na jeden díl.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato z statku Jíry Srnového 3 R 10 gr 5 den
Ty sou dány Maruši, dceři Anninej na místě dítek n[ebožtíka] Jíry Srnového, což na díl jejich přišlo.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Maruše, dcera n[ebožky] Anny Srnové, jakož měla dílu po mateři své 16 R
23 gr 5 den, ty jest prodala na obec velickou za hotový 3 R
27 gr. A tak již tu nic více jmíti nebude.