Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Sirotci po Martinovi Srnovém

f 108a

Jest jeden Jan a Kateřina mateř je[ho] druhá.
Ten Jan chodí po své vůli a podle jiných se k rejstrům nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 127 i po Mahdě sirotku zemřelém na oba díly 135 R.
Dělíc tu summu na 2 díly, příde na každý díl po 67 R 15 gr.
Kateřina, mateř hoto sirot[ka], díl svůj podle sečtení všecken zouplna i s tím, což sobě na gruntě srazila, vyzdvihla.
Na díl Jana vejš psaného jest peněz hotových při právě do letha [1593 vyšlých 27 R.
Na vinohradě Vaňka Duných v Dolní hoře 20 R. Na to jest letha [15]92 a letha [15]93 zadrželých 5 R a ostatek tenž Vaněk vejš psaný od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po 5 R.
Na druhém vinohradě Martina Škromacha 8 R. Ty má vyplniti letha [15]94 a letha [15]95. Doplaceno.
Více na třetím vinohradě Jíry Švejskýho náleží jemu 1 R
15 gr. Ty jsou vyšlý a za ním zadržalé zůstávají.
A ostatek k doplnění dílu jeho 11 R 24 gr 5 den zůstává na gruntě Kateřiny mateři jeho.
Ty peníze se témuž s[irotku] z gruntu Adama Bošáckýho vyplniti mají.
f 108b
Ty jest jemu povinna od letha [15]94 pořadně při Vánocích po 3 R pokládati.

Letha [15]94 položil Vaněk Duných za vinohrad svůj půl peněz, neb ourody nebylo 2 ½ R.
Téhož letha [15]94 přijato z gruntu Adama Bošáckýho 3 R.
Téhož letha [15]94 položil Vaněk Duných zadržalé peníze na vinohrad 1 ½ R.
Téhož letha [15]94 přijato od Martina Škromacha za vinohrad 1 R 15 gr.
Téhož letha přijato od Jíry Švejskýho za vinohrad 1 R
15 gr.
Od vkladu těchto rejstr dáno Václavovi písaři 16 gr 1 den.
Janovi sirotku napřed psanému náleželo spravedlnosti 67 R 15 gr, i poněvadž týž sirotek své vůle užívá a k rejstrům se nestaví, právem odběžným jakožto odběžná na Jeho Mi[l]ost Páně připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]ost vyzdvihnouti ráčil 33 R
15 gr a ostatek 34 R ty jsou odvedeny sirot[kům] nebožštíka Martina Morousa na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]95 přijato z statku n[ebožtíka] Jana Srna na díl Martina Srnova 3 R.
Ty jsou podle odvodu z dílu Jana si[rotka] zběhlého do statku n[ebožtíka Martina Morousa odvedeny.

Letha [15]96 přijato z vinohradu Jana Duných z Dolní hory
2 R.
Sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Morúsa.
Více odvedeno po Janovi, s[irotka] napřed psaného, odběžné do statku n[ebožtíka] Martina Morúsa 2 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Adama Bošáckýho peněz 3 R.
Ty sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Morúsa.
f 109a
Leta [15]97 přijato z vinohradu Vaňka Duných 3 R.
Letha 1598 přijato od Vaňka Dunýho za vinohrad 3 R.
Letha [l5]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato za grunt od Adama Bošáckého lonské 4 R a letoší 4 R, učiní 8 R.
Též přijato od Martina Škromacha za vinohrad 2 R.
Též přijato od Vaňka Duných za vinohrad 4 R.
Janovi dáno na díl jeho z jiných peněz s[irotčích], které se dostaly Jeho Mi[l]osti Pánu 10 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Adama Bošáckého za grunt 4 R.
Od Vaňka Duného aneb z statku jeho za vinoh[rad] 2 R.
Od Martina Škromacha přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Do statku Martina Morousa podli odvodu po s[irotku] zběhlým odvedeno 11 R.
NB. Náleží těmto sirotkom nápadu po nebošce Anně, dceři n[božtíka] Jana Srny, tetě jejich, což jim na díl přišlo 4 R 24 gr. Mají jim z toho statku docházeti.
Na to přijato peněz hotových 1 R 14 gr 1 ½ den.
Do statku Jana Srnového nenáležitě do tohoto statku položených od Adama Bošáckého navráceno za rok 1599 a 1600
12 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato z statku Vaňka Duného za vinoh[rad] 2 R.
Janovi dáno nápadu po tetě jeho ty 2 R.
Od Martina Škromacha za vinohrad 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu Anniného 1 R 10 gr.
Ten jest vydán Janovi na díl jeho, totiž 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně ut s[upr]a 1 R 10 gr.
Od Martina Škromacha za vinohrad přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Duného za vinoh[rad] přijato
2 R.

f 109b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato z statku n[ebožtíka] Vaňka Duného za vinohrad ost[atní] 2 R.
A tak jest doplacen.
Z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně přijato 1 R 10 gr.
Letha 1615 za purgmistra Jana Baňaře od Václava Škromacha na místě Martina Škromacha otce svého doplatil vinoh[rad] svrchu psaný a položil 15 gr.
Ty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceny.
Ten statek doplacen.