Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Sirotci n[ebožtíka] Jíry Srnového

f 111a

Jest jich štvero: Jan, Václav, Mikuláš, Kateřina a Martha mateř jejich pátá.
Ti sirotci všeci jsou malí a při mateři v ochraně zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 103, na kderémž jest Adam Bošácký, 160 R 24 gr 5 den. Ta spravedlnost jim po vybrání nápadníkuov n[ebožtíka] Jana Srny jíti má, tak jakž zápis knih nových purkrechtních ukazuje po 8 R.
Více jim náleží na gruntě 34 Mikuláše Srnového na Závodí
60 R. Ty jim jíti mají od letha 1594 po 3 R.
A mimo to hotových vyšlých při právě nic nezůstává.
Summa toho všeho 220 R 24 gr 5 den.
Z tej summy což se koli ještě mimo první splacení dluhuov po ne[božtíku] otci těch sirot[ků] najde, ty se mají splatiti a po zaplacení dluhův mezi sirot[ky] rozdíly udělati mají.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Srnového za grunth 3 R.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Téhož letha [15]94 položil Adam Bošácký za grunth svůj peněz purkrechtních, které do truhlice sir[otčí] vloženy.
Nic není položeno, neb jim ty peníze ještě nejdou, jakž nahoře o tom položeno.
f 111b
Letha [15]94 při posudku učiněném našlo se dluhu po tomž nebožšt[íku] Jírovi Srnovi Abrahamovi Holomkovi Židu do Strážnice 10 R 22 gr. Na to jest jemu Holomkovi dáno 3 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Adama Bošáckého – nic.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Srnového 3 R.
Sou dány Holomkovi Židu za dluh.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Srnovýho za grunth 3 R.
Sou dány Holomkovi Židu za dluh.
Též se našlo dluhu po tomž n[ebožtíku] Srnovi za obilí Jírovi Slezákovi do Strážnice 1 ½ R.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Srnového za grunth 6 R.
Ty peníze sou dány Mikolášovi Mikovi 6 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Srnového 6 R.
Z toho dáno Jírovi Slezákovi do Strážnice dluhu 1 ½ R.
Abrahamovi Holomku Židu ost[atního] dluhu 1 R 22 gr.
Dáno z dílu Kateřininého od pohřbu jejího 1 R.
Martě mateři na díl její dáno 1 R 23 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu Mikuláše Srnového 6 R.
Ty sou vydány Mikulášovi Mikovi, neb je[mu] sou nenáležitě lonské i letoší peníze po 3 R do tohoto statku přijaty.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od Mikuláše Srnového 3 R.

NB. Náleží těmto sirotkom nápadu po nebošce Anně, dceři n[ebožtíka] Jana Srny, tetě jejich zemřelé, což jim přišlo
4 R 24 gr. Ty jim mají z toho statku docházeti.
Na to přijato peněz hotových 1 R 14 gr 1 ½ den.
Ty sou vydány Martě na díl její.
Též jí vydáno na díl její 3 R.
f 112a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Mikoláše Srnového 2 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mikuláše Srnového za grunt 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně přijato 1 R 10 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně ut s[upr]a 1 R 10 gr.
Od Mikuláše Srnového přijato za g[runt] 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od něho za g[runt] 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně 1 R 10 gr.
Ty sou dány Václavovi na díl jeho těch 1 R 10 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla Vítového za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla Vítového za grunt 3 R.
Z toho dáno Martě na díl její, které přijal manžel její
2 R.
Václavovi též dáno na díl jeho 1 R.
Kateřina zemřela a dílu po sobě zanechala 41 R 20 gr 2 den, ta spravedlnost připadla na Jana, Václava a Mikuláše bratry jeho, přijde na každý díl po 13 R 26 gr 5 den.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Srnového za grunt 4 R.
A srazil sobě na gruntě svém dílu svého, což jemu mimo vybrání přišlo 9 R 28 gr 1 ½ den.
Z těch 4 R přijal Václav 1 R 10 gr, Mikuláš 1 R 10 gr a Marta mateř jejich 1 R 10 gr.
Leta Páně 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost těchto sirotkův na dluhu zůstávající 12 R 20 gr.
Ty sou dány obilím Janovi, Vácslavovi a Mikulášovi společně.
Letha Páně 1615 ut s[upr]a za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Štěpána za grunt přijato 6 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jana Srnového, což se dluhu zaplatiti mělo Maruši dceři Anninej, jakž při tom statku zapsáno jest, totiž 3 R 10 gr 5 den.
Ostatek dáno Janovi, Václavovi a Mikulášovi, každýmu 26 gr
3 den.

Od Jana Srnového za grunt přijato 3 R.
Ty přijali Václav, Mikuláš a Marta mateř, každý po 1 R.
NB. Z tohoto statku při gruntě Jana Srnového byl vinoh[rad], kterýž Pavel Vítů odňal a platí za něj do statku n[ebožtíka] Mikuláše Srnového.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Štěpánového za grunt přijato peněz ročních 6 R.
Ty sou vydány Janovi, Vácslavovi a Mikulášovi, každému po
2 R.
Od Jana Srnového za grunt přijato dvojích peněz, totiž 6 R.
Ty přijali Václav 2 R, Mikuláš 2 R a Marta mateř též 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana Štěpánového za gr[unt] 6 R.
Ty sou vydané Janovi 2 R, Mikulášovi 2 R a Václavovi též dáno 2 R.
Od Jana Srnového za grunt přijato 3 R.
Dáno z nich Václavovi 1 R, Mikulášovi 1 R a Martě mateři též 1 R.